Årsmelding Fellesrådet 2016
Årsmelding Fellesrådet 2016

Organisering av den lokale kyrkja

Gol fellesråd består av 2 soknerådsmedlemer frå Herad sokn og 2 soknerådsmedlemer frå Gol sokn. I tillegg sit sokneprest og kommunal representant (ordføraren) i fellesrådet.

Fellesrådet har oppgåvene med forvaltning av kyrkjer og kyrkjegardar samt personalansvar og det økonomiske ansvaret for drifta.

 

Fellesrådet har vore slik samansett i 2016:

                                    Medlemar:                                          Varamedlemar:

Leiar:                          Ola Grønseth                                      Ingrid Nibstad Fosshagen

Nestleiar:                    Laila Andersen Bakke                       Gerd Marie Karterud Storebraaten

Medlem:                     Trygve Lono Smedsgård                   Jorunn Viljugrein Stake

Medlem                      Gunn Astrid Frøysok                         Olveig Synnøve Engene

Sokneprest:                 Jan Olav Skinnemoen                        Camilla Osnes

Frå kommunen:           Heidi Granli                                        Roger Toppen

 

Kyrkjeverja er sakshandsamar og sit som sekretær i Fellesrådet

 

Fellesrådet

§ 14 i Kyrkjelova gir følgjande oppgåver til fellesrådet:

”Kyrkjeleg fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeide mål og planar for den kyrkjeleg verksemd i kommunen, fremja samarbeid mellom sokneråda og ivareta sokna sine interesser i forhold til kommunen.”

I praksis betyr dette oppgåver på desse områda:

 • mål og planer
 • økonomiansvar
 • personalansvar og personalforvaltning
 • drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar

 

Fellesrådet har hatt 

I tillegg til årlege saker som konstituering av rådet, rullering av økonomiplan, budsjett både for drift og investering, budsjettrevidering, status rekneskap og rekneskapsavslutning, årsmelding og  revisjonsrapport har fellesrådet i 2016  handsama saker som:

 

* Val til administrasjonsutval, forhandlingsutval og arbeidsutval for 4 år

* Ny hellegang ved Gol kyrkje – sluttrekneskap

* Utgiftsdekning til pålagt utdanning for ny tilsett

* Søknad om å behalde grav som er over 60 år

* Stavkyrkjetomta – status arbeid og overføring av ubrukte midlar

* Delegasjonsreglement (sendt attende til administrasjonen og ikkje ferdig handsama enno)

* Rapport etter HMS-revisjon og HMS aktivitetsplan

* Orienteringssak rapport etter branntilsyn

* Sal av hauststell på gravplass

* Godtgjersle for folkevalte – endra reglement og satsar

* Revidering av HMS rutinar (oppfølging av sjukemeldte og v/rusmisbruk)

* Plan for utlysing av diakonstilling  

* Bruk av mCASH i kyrkjene  (vedtaket ikkje sette i verk enno)

* HMS – status og avviksmelding (ulåste dører i Gol kyrkje-retta)

* Strategisamling – plan for slik samling

* Medverknad av fellesrådstilsette ved vigsel av likekjønna par

* Høyring – uttale planstrategi og kommuneplanen sin samfunnsdel

 

Tilsette I  2016:

Arne Braathen                        kyrkjetenar                            100 %  til 30.06.2016

Ludvig Munkejord                 kyrkjetenar                             100 % frå 13.06.2016

Knut Ole Klepp                      reinhaldar, kyrkjetenar             40 %

Berit Langehaug                     sekretær                                    80 %  - jobbar i 50% av stillinga

Ingrid Økesveen                     diakon                                   100 %  - jobbar i 80% , 20% AFP

                                                                                                             (pensjonist frå 01.01.17)

Wera Waage Frogner             diakoniarbeider                         20%  - vikar for Ingrid Økesveen

                                                                                                             (slutta 31.10.2017

Justin Vickery                        kantor                                     100%

Britt Marie H. Hafsås             kyrkjelydspedagog                 100% -  40% i Hemsedal

Anne Gerd Jorde                    kyrkjeverje                              100% -  arbeider 80%

Thorunn Haugo                      sekretær                                    20% -  vikar for Anne Gerd Jorde

 

Ingebjørg Flaget                     klokkar                                   Timeløna fram til oktober 2016

Tormod Skarsgard                 klokkar                                   Timeløna

Birgit Hatten                          klokkar                                   Timeløna

Gro Jordheim                         klokkar                                   Timeløna

Alle desse er klokkarar i Gol kyrkje i tillegg til diakon Ingrid Økesveen som har hatt litt klokkarteneste i stillinga si.

I Herad kyrkje er det kyrkjetenar Arne Braathen som har klokkartenesta inne i si stilling. Frå juli har Ludvig Munkejord denne funksjonen i Herad kyrkje.

 

Britt Marie Haraldset Hafsås er tilsett i 100%, men 40% av stillinga høyrer til Hemsedal og blir refundert derfrå.

 

Jan Olav Skinnemoen er sokneprest i Gol, men er tilsett gjennom bispedømmerådet og ikkje fellesrådet sin tilsette.  Camilla Osnes er tilsett som sokneprest i Hemsedal og har ein del tenester i Gol.

 

Vikarar for organist på frihelgar og ferie har vore Audun Haugeplass, Kåre Sørum, Ingebjørg Solhjell og Bjørg Aslaug Slaatto.

 

I tillegg har det vore sumarhjelp på kyrkjegarden –Olav Anders Engene og Vemund Buøen Øynebråten.

Leif Kristian Andersen har også sumaren 2016 arbeidd med flytting av gravminne etter omreguleringa.  I 2016 var han innleidd gjennom Bleiktvedt Maskin. 

 

 

REPRESENTASJON I ULIKE RÅD

Trygve Lono Smedsgård har vore  vararepresentant i landsrådet for KA.

 

Anne Gerd Jorde har site i styret for Tunsberg kyrkjeverjelag og dermed automatisk med i TAF (Tunsberg Arbeidsgjevar Forum). Det er eit samarbeidsorgan mellom fellesrådstilsette, representert av kyrkjeverjer og prestelina representert med biskop og stort sett folk frå bispekontoret.

 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 2016

 

 • Rådsopplæring Hallingdal                                               - heile fellesrådet
 • Regional arbeidsgjevarkonferanse arr. av KA                - kyrkjeverje og rådsleiar
 • Fagdagar for diakonar (4 dagars samling)                       - diakon og diakonmedarbeidar
 • Fagdagar kyrkjeverjer (2 dagar)                                      - kyrkjeverje                                                  
 • Trusopplæringskonferanse                                               - trusopplærar
 • KA si haustkonferanse                                                    - kyrkjeverje   
 • Gravplasskulen                                                                - ny kyrkjetenar
 • Grunnkurs for verneombod (3 dagar)                             - verneombod og vikar verneombod
 • Dialogmøte med gravferdsbyrå og trussamfunn             - sekretær, kyrkjetenar og kyrkjeverje
 • Kyrkjeakademiet – Slutt på statskyrkja- kva nå?            - 13 medlemer frå råda og staben

Kyrkjeverjene i Hallingdal har nettverk omtrent annakvar månad.  Det same har trusopplærarane.

Prestane i Hallingdal har samling kvar månad.

 

På gravferdsområdet vert det kvart år arrangert dialogmøte med alle kyrkjeverjer, gravferdsbyrå og alle trussamfunn.  Siste åra har desse møta vore eit samarbeid mellom Valdres og Hallingdal. Det er kyrkjeverjene som har ansvar for desse arrangementa. I 2016 var denne samlinga på Sanderstølen og det var kyrkjeverjer frå Valdres som hadde ansvaret. Frå Gol deltok kyrkjetenar, sekretær og kyrkjeverje.

 

SAMLINGAR I STABEN

 

 • Stabsmøter ca annakvar tysdag (2 timar)
 • Det har pågått eit arbeid saman med IA- konsulent om kvar enkelt sine arbeidsoppgåver og korleis vi som stab kan hjelpe kvarandre i periodar med stort arbeidspress.  Det er laga skisser over når den enkelte arbeidstakar har dei største arbeidstoppane i året og kva oppgåver som kan gjerast av andre.
 • Stabsdag i juni saman med staben i Hemsedal på KRIK høgfjellsenter.  Dette vart også ein avslutning for kyrkjetenar som slutta i juni.
 • Stabstur saman med staben i Hemsedal til Lærdal søndag –måndag i oktober.

  Mål å bygge eit godt arbeidsmiljø samt få fagleg påfyll.  Overnatting på stor hytte med sosiale aktivitetar og guiding/turar både ved Borgund og Lærdal med blant anna tur inn i Lærdal kyrkje.

 • Juleavslutning med graut på utvida stabsmøte i desember heime hjå presten.

   

 

 

 

 

 

 

RESULTAT – DEI ULIKE FELLESRÅDSOMRÅDA

 

Kyrkjeleg administrasjon, kap. 41.

30%  av sekretærstilling har stått vakant heile året

Kyrkjeverja har permisjon i 20% og frå februar 2016 har det vore tilsett vikar i 20%

 

Av saker som har vore arbeid med i 2016  kan nemnast:

 1. Utvikling og betre vedlikehald av info på sosiale media (heimeside og facebookside)
 2. Nytt reglement for godtgjersle folkevalte
 3. Bruk av mCASH i kyrkjene (ikkje teke i bruk enno)
 4. Ny branndokumentasjon ( er under utarbeiding)
 5. Utlysing og tilsetjing av sekretær 20%, kyrkjetenar 100%, vikar trusopplæring 100% og 2 utlysingar med etterarbeid av diakonstilling.
 6. Oppfølging av innlegging av mål på gjenstandar og bilder i kyrkjebyggdatabasen
 7. Vidareutvikla kyrkja si heimeside og facebookside (fast person med ansvar)
 8. IA arbeid med korleis hjelpe kvarandre i staben i stressa situasjonar

 

Utfordringar:

 • Kontinuerlig arbeid for eit godt arbeidsmiljø.
 • Meir systematisk planarbeid med målsettingar
 • Utvikle brukarundersøkingar ved ulike arrangement og kyrkjelege handlingar
 • Utvikle vedlikehaldsplaner
 • Skaffe nok økonomi både gjennom tilskot frå kommunen, men også via andre plassar det går å søke støtte frå
 • Nok personale til god drift av kontoret
 • Legge inn bilder som manglar på kyrkjebyggdatabasen

   

   

   

  Kyrkjene, kap. 42

  Av arbeid på kyrkjebygga i 2016 kan nemnast:

 • Utskifting av defekt kompressor for sprinklingsanlegget i Herad kyrkje
 • Reparert lydanlegget i Gol kyrkje
 • Arbeid med godkjenning for projektor og skjermar i Gol kyrkje
 • Fått ny konsulent for å få sluttført arbeidet med brannvatn i Gol kyrkje
 • Fått økonomiske midlar og søkt om godkjenning av oppsett av pålagt ledelys i kyrkjene i Gol (saka ligg hjå riksantikvar)

   

  Utfordringar:

 • Sluttføring av rehabilitering i Gol kyrkje –sprinkling, brannvatn.
 • Lekkasjar på taket på Gol kyrkje – oppfølging vidare
 • Oppussing av alterring Gol kyrkje
 • Utbetring av kloakken i Gol kyrkje
 • Fullføre prosjektet med skjermar og projektor i Gol kyrkje
 • Om ynskjeleg få projektor i Herad kyrkje
 • Oppussing av dåpssakrestiet i Herad kyrkje- nye skap og løysingar
 • Varmestyring i Herad kyrkje (bør ha mindre anlegg enn i Gol kyrkje)
 • Dåpsengelen – plassering og bruk i Gol kyrkje
 • Ta vekk klokkarstolen i Herad kyrkje

   

   

  Kyrkjegardane, kap.43.

  Av arbeid som er gjort i 2016 kan nemnast:

 • Årleg dugnad før konfirmasjon på begge kyrkjegardane
 • Godkjenning av omregulering av 3 rader på felt B Gol kyrkjegard
 • Innført hauststell av graver for dei som ynskjer det (ca 35 i 2016)
 • Stelt 80 graver i sumarhalvåret 2016
 • Bolting av  gravminne som vert flytta som ikkje har tilfredstillande bolting (ca 35)
 • Flytting av omtrent 110 gravminne
 • Lovpålagt dialogmøte for trussamfunna saman alle kommunane i Valdres og Hallingdal
 • Leasing av kyrkjegardskøyretøy
 • Teke bort jordbenkar og jordalter på stavkyrkjetomta
 • Fått opp findament for opplysningsskilt på stavkyrkjetomta (Fylkeskommunen har ansvar for det som skal stå på skiltet)
 • Fått opp skilt ved handicap parkering ved båe kyrkjene
 • Befaring og oppstart på arbeidet med utviding av Gol kyrkjegard
 • Fjerning av 4 store bjørketre ved Gol kyrkje

   

  Utfordringar:

 • Reperasjon av steinmur under hjørne på gravfelt A i Gol
 • Vidareføring av planteplana Gol kyrkjegard
 • Så til og få opp nytt alter på stavkyrkjetomta
 • Reparere portal og gjerde på stavkyrkjetomta
 • Motorvarmar til gravemaskin og andre køyretøy ved «bingen» ved Herad kyrkjegard
 • Vidare arbeid med flytting av gravminne på Gol og Herad kyrkjegard på grunn av omreguleringa.
 • Nytt gjerde på sørsida av  Gol kyrkjegard
 • Asfaltering av parkeringsplassane
 • Vidareføring av arbeidet med utviding av kyrkjegarden ved Gol kyrkje
 • Nye vasspostar på Gol kyrkjegard
 • Utbetre kloakk ved Gol kyrkje
 • Fullføre arbeidet med reperasjon av lyspunkt ved inngangen og parkeringsplass ved Gol kyrkje
 • Fjerne gamal straumkabel som vart oppdaga på Herad og som går over eit gravfelt.
 • Rydde vekk gamalt utstyr som står på låven på Tuppeskogen

   

   

   

  Andre kyrkjelege formål, kap.44.

             

  Kyrkjemusikk

 • Det er til saman arrangert 9 konsertar og 1 salmekveld  i kyrkjene i Gol og Herad i 2016.

  Av desse er:

 • Salmekveld i Gol kyrkje i februar
 • 2 konsertar med mannskoret Stjernen og organist Justin Vickery
 • 1 orgelkonsert med Justin Vickery
 • Konsert i Herad kyrkje i samband med «Vårdansen» arrangert av Gol campingsenter
 • 1 tradisjonell adventskonsert i Gol kyrkje med lokale kor og solistar
 • 1 tradisjonell konsert «Til Betlehem» arrangert av Audun Haugeplass m.fl i regi av fellesrådet og utøvd i Gol kyrkje

 

Andre aktørar som har brukt kyrkjene: 

 • Ål-koret hadde konsert i Gol kyrkje i november
 • Konsert med Hanne Krogh og tenorar i Gol kyrkje
 • Gol kulturskule hadde julekonsert i Herad kyrkje

   

 • Det har vore engasjert fleire solistar til oppdrag på gudstenester og musikkinnslag på kveldsbøna i stavkyrkja – (fiolin, song og gitar, kveding, lur og hardingfele)
 • Det har vore 1 folkemusikkmesse i Gol stavkyrkje
 • Det er i blant med forsangarar på gudstenestene
 • Kantoren spelar til alle kyrkjelege handlingar og gudstenester og på andakter og gudstenester på Helsetunet
 • Kantoren spelar på  PU- sanggruppe annakvar veke saman med diakonen
 • Kantoren vår har skrive fleire nye musikkstykke som er framført i kyrkjene våre

   

  Trusopplæring

  Trusopplæringsplanen er eit arbeidsreiskap for alt arbeidet til kyrkjelydspedagogen – plana skal evaluerast kvart år. Tala i ( ) er tal frå 2015.

 • Gjennomført 31 (30) dåp i 2016, av desse hadde 27 (19)  bustadadresse i Gol.  4(11) barn har bustadadresse andre stader, men er døypte i Gol
 • 11 (11) dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for 67 (81) barn. Dåpsbesøkjarane går på besøk til 1, 2 og 3-års dåpsdag
 • Babysang i samarbeid med Frelsesarmeen (vekentleg samling 10 veker haust og 10 veker vår). 15 (21) barn har delteke i 2016.
 • Utdeling av bok til alle 4-åringane med samlingar i forkant av gudsteneste. 15(10) barn møtte i 2016.
 • Dåpsskule for 6-åringane – to samlingar på ettermiddag og gudsteneste. 6(16) barn deltok  i 2016.
 • Tårnagenthelg for 8-åringar med samling og utforsking av kyrkjebygget på laurdag samt planlegging av gudstenste og deltaking i gudsteneste søndag.  13 (14) agentar deltok.
 • «Lys vaken» samling med overnatting i kyrkja for 10-åringar – 13(12) barn deltok og 10 av desse overnatta i kyrkja.
 • KA (Kyrkjeaktivitet)dag  på skulen sin planleggingsdag i november.  KA dagen var eit tilbod til barn i 1.- og 2. klasse. Til saman 13 (7) barn deltok og 4 (4)  frå 8. klasse hjalp til med leik og aktivitet deler av dagen.
 • 10 samlingar med «Gullrekka» som er eit barnearbeid for barn 4- 13 år. kyrkjelydspedagogen ansvar for fellessamlinga på Gullrekka samt gruppa 10-13.  Gruppe 4-6 og 7-9 er fortsatt drive av frivillige. Trusopplæraren har ansvar for fellessamling og gruppa 10-13. I denne aldersgruppa har i alt 11 barn delteke i året som har gått.
 •  Konfirmantleir og nattcup for konfirmantar.  Til saman 39(44) konfirmantar i Gol og Herad  våren 2016.
 • «Helmax helaften» - eit arrangement for ungdom frå heile Hallingdal i oktober på Gol bedehus.  Trusopplæringa er arrangør. Ca 30 (45) unge frå 8. klasse og oppover deltok.  Her var det taco, andakt, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjent med ungdom frå andre kommunar i Hallingdal.
 • 5 barnehagar i Gol har vore med på julekrybbevandring i kyrkja før jul (delt på 3 samlingar).104(103) personar deltok på dette i 2016.  Av desse var 84 barn og 20 vaksne.
 • Dei fredagane det er Gullrekka, er det ungdomskveld i kjellaren på Gol bedehus.  Dette er ca 1 gong i månaden. 20 ungdomar har vore innom med eit gjennomsnitt på ca 10 kvar gong.
 • Det er gitt leirstøtte til 2 ungdomar i løpet av 2016 (1 på nyttårsleir og 1 på KRIK Enjoy). Støtta er gitt frå eit bunde fond som skal brukast til ungdomsarbeid.
 • Trusopplærarane i Hallingdal har hatt 7 møter saman i løpet av året.
 • Trusopplærar har vore heilt eller delvis sjukemeldt i periodar både vår og haust.  På hausthalvåret var Gerd Eli Berge tilkallingsvikar.
 • Middelalderdag for 4. trinn – klassebesøk og gudsteneste med uteaktivitetar i og rundt stavkyrkja.

   

   

  Diakoni

  Gol har ein godkjent diakoniplan som er arbeidsreiskap for diakonen. Planen skal  evaluerast kvart år.  I 2016 har diakonen hatt følgjande arbeid:

 • Åpent hus – formiddagstreff for eldre på Gol bedehus siste torsdagen i månaden, totalt 8 møter i året og 1 tur. Turen dette året gjekk til Bergsjøstølen fjellhotell.  Turen vart arrangert i samarbeid mellom Frelsesarmèen og Åpent hus.
 • Dugurdstreff – uformelt samvær fyrste torsdag  i månaden på Gol bedehus. Formiddagsmat og ulike tema om gamle dagar der deltakarane er med og bidreg. 10-12 personar har delteke.  Treffet vart lagt ned desember 2016.
 • Torsdagstreff for kvinner og barn - fleirkulturelt treff – eit samarbeid mellom Diakoniutvalet, Helselaget og Røde Kors. Blir gjennomført ein gong i månaden og ein tur om våren. Tema for kveldane har vore mat, helse , trening og kulturelle innslag. Turen på våren gjekk til Røde Kors sin ferieplass Merket i Tisleidalen. Det var i alt 70 deltakarar på turen.. Om lag 10 deltakarar har  kjøkkenhageparsell på Renslotunet der dei dyrkar sine eigne grønnsaker.
 • Sangstunder for psykisk utviklingshemma med diakon og organist kvar 14. dag. (20-25 deltakarar).  Gruppa var også med på adventstund i Gol kyrkje og på avskjedsgudsteneste og avskjedsfest for diakonen.
 • «Eldres dag» i Gol der Gol Helselag står for kyrkjekaffe på Helselagstugu etter gudstenesta.
 • Sangstunder frå 1-2 gonger i månadne på kvar av eldreboligane.
 • Andakter på Helsetunet annakvar veke (presten har annakvarav desse)og gudsteneste med nattverd ca 4 gonger i året.
 • Breidokkstugu erindringsgruppe  har vore arrangert av diakonen i 18 år.  Det har siste tida vore ca 8 deltakarar.  Gruppa vart lagt ned sumaren 2016.
 • Besøk til 80, 90- og 100- åringar med bursdagshelsing.
 • Fasteaksjon – dør–til-dør aksjon for Kirkens Nødhjelp der konfirmantane deltek. I 2016vart det samla inn 47 710 kr (49 911kr i 2015) på denne aksjonen.
 • Diakoniutvalet hadde ansvaret  for kyrkjekaffe  på Allehelgensdag både i Herad og i Gol kyrkja og på folkemusikkmessa i Gol stavkyrkje.  I tillegg hadde  dei ansvaret for  måltidet i Gol  kyrkje i samband med gudstenesta skjærtorsdag kveld.
 • Besøksteneste. Diakon, diakonarbeider og prest har til saman hatt 124 besøk i 2016
 • Temakveld om sorg i samarbeid med presten like etter Allehelgensdag.

   

  For meir detaljerte opplysningar om arbeidet under kapitel 44- sjå elles eiga årsmelding frå dei ulike tilsette som blir sendt sokneråda.

   

   

  Utfordringar:

 • Å stimulere tilsette og frivillige til arbeid i kyrkjelyden slik at gudstenesteliv, undervisning, barne -og ungdomsarbeid, kyrkjemusikk og diakoni kan bidra til god livskvalitet for kommunens innbyggjarar
 • Engasjere  yngre menneske inn i arbeidet i kyrkja
 • Få fleire til å delta på dei ulike arbeida kyrkja driv
 • Evaluering og vidareutvikling av vedtekne planer

   

   

  Økonomien:

  Rekneskapsresultatet for 2016  viser eit mindreforbruk i høve budsjett på 376 729,27 kr

  Det er fleire årsakar til dette mindreforbruket:

  • Sjukemelding på i alt 4 av dei tilsette har ført til 179 788 kr.  Dette var ikkje budsjettert.  Det er heller ikkje brukt veldig mykje vikar då det ikkje har vore nokon å setja inn utan mykje opplæring og vi ikkje har visst omfanget av sjukemeldingane.  To av sjukemeldingane har vore grunna operasjonar og ein har vore svangerskapsrelatert.
  • Det er brukt 197 362 kr mindre enn budsjettert på løn og sosiale utgifter.  Av dette er litt over 92 000 kr fastløn og heile 88 000 kr mindreforbruk på pensjon.  Deler av fastløna kan forklarast med at diakoniarbeider i 20% vikariat slutta 2 månader før årslutt og ny kyrkjetenar har ikkje fullført fagarbeidarstudiet enno og er derfor lønna ein lønsgruppe under tidlegare kyrkjetenar.

   Når det gjeld pensjon så har prosenten, i samråd med økonomisjefen i kommunen, vorte sett opp etter som vi eit år fekk eit stort underskot på denne posten.  Det ser ut som denne posten har vorte budsjettert for høgt i 2016. Men desse utgiftene er noko uforutsigbare.

  • Det har kome inn over 28 000 kr meir i festeavgift enn budsjettert og nesten same beløp i meirinntekter på sal av tenester på kyrkjegarden.  Noko av grunnen til siste post er at det vart sett i gang bolting av gravminne som ikkje var forsvarleg bolta.  Dette arbeidet vart gjort i samband med arbeidet med  flytting av gravminne.
  • I tillegg har straumutgiftene halde seg låge heile året.
  • Det er brukt 21 000 kr meir  på prosjekt 29 – projektor i kyrkja- enn det som står i budsjettet.  Denne posten må det finnast dekning for.

 

Mindreforbruket er foreslege brukt til å dekke 21 000 kr i meirforbruk på prosjekt 29 og resten blir overført til kyrkjeleg fellesråd sitt disposisjonsfond.

 

 

Sluttord – utfordringar framover

Det ligg fortsatt mange spenningsmoment og utfordringar på alle reformer i kyrkja og kva som skjer fram mot 2020 då den endelege organiseringa av kyrkja skal på plass. Det ligg særleg spenning på finansiering av kyrkja sitt arbeid og av gravferdsverksemda.  Det ligg også spenning i korleis arbeidsgjevaransvaret kjem til å bli etter 2020.

 

Det som står att av rehabilitering har gått trått.  Det er nå kome inn nye fagkonsulentar som skal hjelpe til med å sluttføre prosjektet med brannvatn og sprinkling i Gol kyrkje. 

 

2016 har vore eit år med fleire nytilsetjingar og tilsette som har nådd pensjonsalderen.  Ved årsskiftet står vi fortsatt midt i arbeid med å skaffe fagpersonar inn i stillingar.

 

Arbeidsmiljøet er ein viktig faktor for at tenestene me yter skal verta gode. Å utvikle gode samarbeidsrelasjonar og kjensle av fellesskap, samt kompetanseheving hjå  tilsette er nødvendig for å utføre kvalitative tenester. Utvikling av brukarundersøkingar som kan gje ein peikepinn på kva som fungerer bra og potensiale for å endre ting, bør på plass.

 

Det er også viktig å gi innbyggjarane våre gode opplevingar i møte med kyrkja. For å gjere dette er samarbeidet med andre lag og organisasjonar, frivillige og Gol kommune særs viktig.

 

Kommunen gir rammevilkåra for kva standard våre tenester har til innbyggjarane i Gol 

Kommunen sine haldningar til kyrkja har vore gode og det er eit nært og godt samarbeid med kommunen, noko fellesrådet er svært takknemlege for.  Ein sit med ei kjensle av at vi lyfter i lag. Det er likevel ein stor utfordring at kommunen nå står i ein vanskeleg økonomisk situasjon, noko som også gjer seg gjeldande for overføringane til kyrkja.

 

Gol kyrkjelege fellesråd takkar tilsette, frivillige, soknerådsmedlemer, andre samarbeidspartnarar og Gol kommune for godt samarbeid. Vi ser fram mot vidare godt samarbeid i 2017.

 

Gol 23.02.2017

 

…………………………………………                        ………………………………………...

Anne Gerd Jorde                                                                     Ola Grønseth

Kyrkjeverje                                                                            Leiar Gol kyrkjeleg fellesråd

 

 

Organisering av den lokale kyrkja

Gol fellesråd består av 2 soknerådsmedlemer frå Herad sokn og 2 soknerådsmedlemer frå Gol sokn. I tillegg sit sokneprest og kommunal representant (ordføraren) i fellesrådet.

Fellesrådet har oppgåvene med forvaltning av kyrkjer og kyrkjegardar samt personalansvar og det økonomiske ansvaret for drifta.

 

Fellesrådet har vore slik samansett i 2016:

                                    Medlemar:                                          Varamedlemar:

Leiar:                          Ola Grønseth                                      Ingrid Nibstad Fosshagen

Nestleiar:                    Laila Andersen Bakke                       Gerd Marie Karterud Storebraaten

Medlem:                     Trygve Lono Smedsgård                   Jorunn Viljugrein Stake

Medlem                      Gunn Astrid Frøysok                         Olveig Synnøve Engene

Sokneprest:                 Jan Olav Skinnemoen                        Camilla Osnes

Frå kommunen:           Heidi Granli                                        Roger Toppen

 

Kyrkjeverja er sakshandsamar og sit som sekretær i Fellesrådet

 

Fellesrådet

§ 14 i Kyrkjelova gir følgjande oppgåver til fellesrådet:

”Kyrkjeleg fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeide mål og planar for den kyrkjeleg verksemd i kommunen, fremja samarbeid mellom sokneråda og ivareta sokna sine interesser i forhold til kommunen.”

I praksis betyr dette oppgåver på desse områda:

 • mål og planer
 • økonomiansvar
 • personalansvar og personalforvaltning
 • drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar

 

Fellesrådet har hatt 

I tillegg til årlege saker som konstituering av rådet, rullering av økonomiplan, budsjett både for drift og investering, budsjettrevidering, status rekneskap og rekneskapsavslutning, årsmelding og  revisjonsrapport har fellesrådet i 2016  handsama saker som:

 

* Val til administrasjonsutval, forhandlingsutval og arbeidsutval for 4 år

* Ny hellegang ved Gol kyrkje – sluttrekneskap

* Utgiftsdekning til pålagt utdanning for ny tilsett

* Søknad om å behalde grav som er over 60 år

* Stavkyrkjetomta – status arbeid og overføring av ubrukte midlar

* Delegasjonsreglement (sendt attende til administrasjonen og ikkje ferdig handsama enno)

* Rapport etter HMS-revisjon og HMS aktivitetsplan

* Orienteringssak rapport etter branntilsyn

* Sal av hauststell på gravplass

* Godtgjersle for folkevalte – endra reglement og satsar

* Revidering av HMS rutinar (oppfølging av sjukemeldte og v/rusmisbruk)

* Plan for utlysing av diakonstilling  

* Bruk av mCASH i kyrkjene  (vedtaket ikkje sette i verk enno)

* HMS – status og avviksmelding (ulåste dører i Gol kyrkje-retta)

* Strategisamling – plan for slik samling

* Medverknad av fellesrådstilsette ved vigsel av likekjønna par

* Høyring – uttale planstrategi og kommuneplanen sin samfunnsdel

 

Tilsette I  2016:

Arne Braathen                        kyrkjetenar                            100 %  til 30.06.2016

Ludvig Munkejord                 kyrkjetenar                             100 % frå 13.06.2016

Knut Ole Klepp                      reinhaldar, kyrkjetenar             40 %

Berit Langehaug                     sekretær                                    80 %  - jobbar i 50% av stillinga

Ingrid Økesveen                     diakon                                   100 %  - jobbar i 80% , 20% AFP

                                                                                                             (pensjonist frå 01.01.17)

Wera Waage Frogner             diakoniarbeider                         20%  - vikar for Ingrid Økesveen

                                                                                                             (slutta 31.10.2017

Justin Vickery                        kantor                                     100%

Britt Marie H. Hafsås             kyrkjelydspedagog                 100% -  40% i Hemsedal

Anne Gerd Jorde                    kyrkjeverje                              100% -  arbeider 80%

Thorunn Haugo                      sekretær                                    20% -  vikar for Anne Gerd Jorde

 

Ingebjørg Flaget                     klokkar                                   Timeløna fram til oktober 2016

Tormod Skarsgard                 klokkar                                   Timeløna

Birgit Hatten                          klokkar                                   Timeløna

Gro Jordheim                         klokkar                                   Timeløna

Alle desse er klokkarar i Gol kyrkje i tillegg til diakon Ingrid Økesveen som har hatt litt klokkarteneste i stillinga si.

I Herad kyrkje er det kyrkjetenar Arne Braathen som har klokkartenesta inne i si stilling. Frå juli har Ludvig Munkejord denne funksjonen i Herad kyrkje.

 

Britt Marie Haraldset Hafsås er tilsett i 100%, men 40% av stillinga høyrer til Hemsedal og blir refundert derfrå.

 

Jan Olav Skinnemoen er sokneprest i Gol, men er tilsett gjennom bispedømmerådet og ikkje fellesrådet sin tilsette.  Camilla Osnes er tilsett som sokneprest i Hemsedal og har ein del tenester i Gol.

 

Vikarar for organist på frihelgar og ferie har vore Audun Haugeplass, Kåre Sørum, Ingebjørg Solhjell og Bjørg Aslaug Slaatto.

 

I tillegg har det vore sumarhjelp på kyrkjegarden –Olav Anders Engene og Vemund Buøen Øynebråten.

Leif Kristian Andersen har også sumaren 2016 arbeidd med flytting av gravminne etter omreguleringa.  I 2016 var han innleidd gjennom Bleiktvedt Maskin. 

 

 

REPRESENTASJON I ULIKE RÅD

Trygve Lono Smedsgård har vore  vararepresentant i landsrådet for KA.

 

Anne Gerd Jorde har site i styret for Tunsberg kyrkjeverjelag og dermed automatisk med i TAF (Tunsberg Arbeidsgjevar Forum). Det er eit samarbeidsorgan mellom fellesrådstilsette, representert av kyrkjeverjer og prestelina representert med biskop og stort sett folk frå bispekontoret.

 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 2016

 

 • Rådsopplæring Hallingdal                                               - heile fellesrådet
 • Regional arbeidsgjevarkonferanse arr. av KA                - kyrkjeverje og rådsleiar
 • Fagdagar for diakonar (4 dagars samling)                       - diakon og diakonmedarbeidar
 • Fagdagar kyrkjeverjer (2 dagar)                                      - kyrkjeverje                                                  
 • Trusopplæringskonferanse                                               - trusopplærar
 • KA si haustkonferanse                                                    - kyrkjeverje   
 • Gravplasskulen                                                                - ny kyrkjetenar
 • Grunnkurs for verneombod (3 dagar)                             - verneombod og vikar verneombod
 • Dialogmøte med gravferdsbyrå og trussamfunn             - sekretær, kyrkjetenar og kyrkjeverje
 • Kyrkjeakademiet – Slutt på statskyrkja- kva nå?            - 13 medlemer frå råda og staben

Kyrkjeverjene i Hallingdal har nettverk omtrent annakvar månad.  Det same har trusopplærarane.

Prestane i Hallingdal har samling kvar månad.

 

På gravferdsområdet vert det kvart år arrangert dialogmøte med alle kyrkjeverjer, gravferdsbyrå og alle trussamfunn.  Siste åra har desse møta vore eit samarbeid mellom Valdres og Hallingdal. Det er kyrkjeverjene som har ansvar for desse arrangementa. I 2016 var denne samlinga på Sanderstølen og det var kyrkjeverjer frå Valdres som hadde ansvaret. Frå Gol deltok kyrkjetenar, sekretær og kyrkjeverje.

 

SAMLINGAR I STABEN

 

 • Stabsmøter ca annakvar tysdag (2 timar)
 • Det har pågått eit arbeid saman med IA- konsulent om kvar enkelt sine arbeidsoppgåver og korleis vi som stab kan hjelpe kvarandre i periodar med stort arbeidspress.  Det er laga skisser over når den enkelte arbeidstakar har dei største arbeidstoppane i året og kva oppgåver som kan gjerast av andre.
 • Stabsdag i juni saman med staben i Hemsedal på KRIK høgfjellsenter.  Dette vart også ein avslutning for kyrkjetenar som slutta i juni.
 • Stabstur saman med staben i Hemsedal til Lærdal søndag –måndag i oktober.

  Mål å bygge eit godt arbeidsmiljø samt få fagleg påfyll.  Overnatting på stor hytte med sosiale aktivitetar og guiding/turar både ved Borgund og Lærdal med blant anna tur inn i Lærdal kyrkje.

 • Juleavslutning med graut på utvida stabsmøte i desember heime hjå presten.

   

 

 

RESULTAT – DEI ULIKE FELLESRÅDSOMRÅDA

 

Kyrkjeleg administrasjon, kap. 41.

30%  av sekretærstilling har stått vakant heile året

Kyrkjeverja har permisjon i 20% og frå februar 2016 har det vore tilsett vikar i 20%

 

Av saker som har vore arbeid med i 2016  kan nemnast:

 1. Utvikling og betre vedlikehald av info på sosiale media (heimeside og facebookside)
 2. Nytt reglement for godtgjersle folkevalte
 3. Bruk av mCASH i kyrkjene (ikkje teke i bruk enno)
 4. Ny branndokumentasjon ( er under utarbeiding)
 5. Utlysing og tilsetjing av sekretær 20%, kyrkjetenar 100%, vikar trusopplæring 100% og 2 utlysingar med etterarbeid av diakonstilling.
 6. Oppfølging av innlegging av mål på gjenstandar og bilder i kyrkjebyggdatabasen
 7. Vidareutvikla kyrkja si heimeside og facebookside (fast person med ansvar)
 8. IA arbeid med korleis hjelpe kvarandre i staben i stressa situasjonar

 

Utfordringar:

 • Kontinuerlig arbeid for eit godt arbeidsmiljø.
 • Meir systematisk planarbeid med målsettingar
 • Utvikle brukarundersøkingar ved ulike arrangement og kyrkjelege handlingar
 • Utvikle vedlikehaldsplaner
 • Skaffe nok økonomi både gjennom tilskot frå kommunen, men også via andre plassar det går å søke støtte frå
 • Nok personale til god drift av kontoret
 • Legge inn bilder som manglar på kyrkjebyggdatabasen

   

   

   

  Kyrkjene, kap. 42

  Av arbeid på kyrkjebygga i 2016 kan nemnast:

 • Utskifting av defekt kompressor for sprinklingsanlegget i Herad kyrkje
 • Reparert lydanlegget i Gol kyrkje
 • Arbeid med godkjenning for projektor og skjermar i Gol kyrkje
 • Fått ny konsulent for å få sluttført arbeidet med brannvatn i Gol kyrkje
 • Fått økonomiske midlar og søkt om godkjenning av oppsett av pålagt ledelys i kyrkjene i Gol (saka ligg hjå riksantikvar)

   

  Utfordringar:

 • Sluttføring av rehabilitering i Gol kyrkje –sprinkling, brannvatn.
 • Lekkasjar på taket på Gol kyrkje – oppfølging vidare
 • Oppussing av alterring Gol kyrkje
 • Utbetring av kloakken i Gol kyrkje
 • Fullføre prosjektet med skjermar og projektor i Gol kyrkje
 • Om ynskjeleg få projektor i Herad kyrkje
 • Oppussing av dåpssakrestiet i Herad kyrkje- nye skap og løysingar
 • Varmestyring i Herad kyrkje (bør ha mindre anlegg enn i Gol kyrkje)
 • Dåpsengelen – plassering og bruk i Gol kyrkje
 • Ta vekk klokkarstolen i Herad kyrkje

   

   

  Kyrkjegardane, kap.43.

  Av arbeid som er gjort i 2016 kan nemnast:

 • Årleg dugnad før konfirmasjon på begge kyrkjegardane
 • Godkjenning av omregulering av 3 rader på felt B Gol kyrkjegard
 • Innført hauststell av graver for dei som ynskjer det (ca 35 i 2016)
 • Stelt 80 graver i sumarhalvåret 2016
 • Bolting av  gravminne som vert flytta som ikkje har tilfredstillande bolting (ca 35)
 • Flytting av omtrent 110 gravminne
 • Lovpålagt dialogmøte for trussamfunna saman alle kommunane i Valdres og Hallingdal
 • Leasing av kyrkjegardskøyretøy
 • Teke bort jordbenkar og jordalter på stavkyrkjetomta
 • Fått opp findament for opplysningsskilt på stavkyrkjetomta (Fylkeskommunen har ansvar for det som skal stå på skiltet)
 • Fått opp skilt ved handicap parkering ved båe kyrkjene
 • Befaring og oppstart på arbeidet med utviding av Gol kyrkjegard
 • Fjerning av 4 store bjørketre ved Gol kyrkje

   

  Utfordringar:

 • Reperasjon av steinmur under hjørne på gravfelt A i Gol
 • Vidareføring av planteplana Gol kyrkjegard
 • Så til og få opp nytt alter på stavkyrkjetomta
 • Reparere portal og gjerde på stavkyrkjetomta
 • Motorvarmar til gravemaskin og andre køyretøy ved «bingen» ved Herad kyrkjegard
 • Vidare arbeid med flytting av gravminne på Gol og Herad kyrkjegard på grunn av omreguleringa.
 • Nytt gjerde på sørsida av  Gol kyrkjegard
 • Asfaltering av parkeringsplassane
 • Vidareføring av arbeidet med utviding av kyrkjegarden ved Gol kyrkje
 • Nye vasspostar på Gol kyrkjegard
 • Utbetre kloakk ved Gol kyrkje
 • Fullføre arbeidet med reperasjon av lyspunkt ved inngangen og parkeringsplass ved Gol kyrkje
 • Fjerne gamal straumkabel som vart oppdaga på Herad og som går over eit gravfelt.
 • Rydde vekk gamalt utstyr som står på låven på Tuppeskogen

   

   

   

  Andre kyrkjelege formål, kap.44.

             

  Kyrkjemusikk

 • Det er til saman arrangert 9 konsertar og 1 salmekveld  i kyrkjene i Gol og Herad i 2016.

  Av desse er:

 • Salmekveld i Gol kyrkje i februar
 • 2 konsertar med mannskoret Stjernen og organist Justin Vickery
 • 1 orgelkonsert med Justin Vickery
 • Konsert i Herad kyrkje i samband med «Vårdansen» arrangert av Gol campingsenter
 • 1 tradisjonell adventskonsert i Gol kyrkje med lokale kor og solistar
 • 1 tradisjonell konsert «Til Betlehem» arrangert av Audun Haugeplass m.fl i regi av fellesrådet og utøvd i Gol kyrkje

 

Andre aktørar som har brukt kyrkjene: 

 • Ål-koret hadde konsert i Gol kyrkje i november
 • Konsert med Hanne Krogh og tenorar i Gol kyrkje
 • Gol kulturskule hadde julekonsert i Herad kyrkje

   

 • Det har vore engasjert fleire solistar til oppdrag på gudstenester og musikkinnslag på kveldsbøna i stavkyrkja – (fiolin, song og gitar, kveding, lur og hardingfele)
 • Det har vore 1 folkemusikkmesse i Gol stavkyrkje
 • Det er i blant med forsangarar på gudstenestene
 • Kantoren spelar til alle kyrkjelege handlingar og gudstenester og på andakter og gudstenester på Helsetunet
 • Kantoren spelar på  PU- sanggruppe annakvar veke saman med diakonen
 • Kantoren vår har skrive fleire nye musikkstykke som er framført i kyrkjene våre

   

  Trusopplæring

  Trusopplæringsplanen er eit arbeidsreiskap for alt arbeidet til kyrkjelydspedagogen – plana skal evaluerast kvart år. Tala i ( ) er tal frå 2015.

 • Gjennomført 31 (30) dåp i 2016, av desse hadde 27 (19)  bustadadresse i Gol.  4(11) barn har bustadadresse andre stader, men er døypte i Gol
 • 11 (11) dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for 67 (81) barn. Dåpsbesøkjarane går på besøk til 1, 2 og 3-års dåpsdag
 • Babysang i samarbeid med Frelsesarmeen (vekentleg samling 10 veker haust og 10 veker vår). 15 (21) barn har delteke i 2016.
 • Utdeling av bok til alle 4-åringane med samlingar i forkant av gudsteneste. 15(10) barn møtte i 2016.
 • Dåpsskule for 6-åringane – to samlingar på ettermiddag og gudsteneste. 6(16) barn deltok  i 2016.
 • Tårnagenthelg for 8-åringar med samling og utforsking av kyrkjebygget på laurdag samt planlegging av gudstenste og deltaking i gudsteneste søndag.  13 (14) agentar deltok.
 • «Lys vaken» samling med overnatting i kyrkja for 10-åringar – 13(12) barn deltok og 10 av desse overnatta i kyrkja.
 • KA (Kyrkjeaktivitet)dag  på skulen sin planleggingsdag i november.  KA dagen var eit tilbod til barn i 1.- og 2. klasse. Til saman 13 (7) barn deltok og 4 (4)  frå 8. klasse hjalp til med leik og aktivitet deler av dagen.
 • 10 samlingar med «Gullrekka» som er eit barnearbeid for barn 4- 13 år. kyrkjelydspedagogen ansvar for fellessamlinga på Gullrekka samt gruppa 10-13.  Gruppe 4-6 og 7-9 er fortsatt drive av frivillige. Trusopplæraren har ansvar for fellessamling og gruppa 10-13. I denne aldersgruppa har i alt 11 barn delteke i året som har gått.
 •  Konfirmantleir og nattcup for konfirmantar.  Til saman 39(44) konfirmantar i Gol og Herad  våren 2016.
 • «Helmax helaften» - eit arrangement for ungdom frå heile Hallingdal i oktober på Gol bedehus.  Trusopplæringa er arrangør. Ca 30 (45) unge frå 8. klasse og oppover deltok.  Her var det taco, andakt, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjent med ungdom frå andre kommunar i Hallingdal.
 • 5 barnehagar i Gol har vore med på julekrybbevandring i kyrkja før jul (delt på 3 samlingar).104(103) personar deltok på dette i 2016.  Av desse var 84 barn og 20 vaksne.
 • Dei fredagane det er Gullrekka, er det ungdomskveld i kjellaren på Gol bedehus.  Dette er ca 1 gong i månaden. 20 ungdomar har vore innom med eit gjennomsnitt på ca 10 kvar gong.
 • Det er gitt leirstøtte til 2 ungdomar i løpet av 2016 (1 på nyttårsleir og 1 på KRIK Enjoy). Støtta er gitt frå eit bunde fond som skal brukast til ungdomsarbeid.
 • Trusopplærarane i Hallingdal har hatt 7 møter saman i løpet av året.
 • Trusopplærar har vore heilt eller delvis sjukemeldt i periodar både vår og haust.  På hausthalvåret var Gerd Eli Berge tilkallingsvikar.
 • Middelalderdag for 4. trinn – klassebesøk og gudsteneste med uteaktivitetar i og rundt stavkyrkja.

   

   

  Diakoni

  Gol har ein godkjent diakoniplan som er arbeidsreiskap for diakonen. Planen skal  evaluerast kvart år.  I 2016 har diakonen hatt følgjande arbeid:

 • Åpent hus – formiddagstreff for eldre på Gol bedehus siste torsdagen i månaden, totalt 8 møter i året og 1 tur. Turen dette året gjekk til Bergsjøstølen fjellhotell.  Turen vart arrangert i samarbeid mellom Frelsesarmèen og Åpent hus.
 • Dugurdstreff – uformelt samvær fyrste torsdag  i månaden på Gol bedehus. Formiddagsmat og ulike tema om gamle dagar der deltakarane er med og bidreg. 10-12 personar har delteke.  Treffet vart lagt ned desember 2016.
 • Torsdagstreff for kvinner og barn - fleirkulturelt treff – eit samarbeid mellom Diakoniutvalet, Helselaget og Røde Kors. Blir gjennomført ein gong i månaden og ein tur om våren. Tema for kveldane har vore mat, helse , trening og kulturelle innslag. Turen på våren gjekk til Røde Kors sin ferieplass Merket i Tisleidalen. Det var i alt 70 deltakarar på turen.. Om lag 10 deltakarar har  kjøkkenhageparsell på Renslotunet der dei dyrkar sine eigne grønnsaker.
 • Sangstunder for psykisk utviklingshemma med diakon og organist kvar 14. dag. (20-25 deltakarar).  Gruppa var også med på adventstund i Gol kyrkje og på avskjedsgudsteneste og avskjedsfest for diakonen.
 • «Eldres dag» i Gol der Gol Helselag står for kyrkjekaffe på Helselagstugu etter gudstenesta.
 • Sangstunder frå 1-2 gonger i månadne på kvar av eldreboligane.
 • Andakter på Helsetunet annakvar veke (presten har annakvarav desse)og gudsteneste med nattverd ca 4 gonger i året.
 • Breidokkstugu erindringsgruppe  har vore arrangert av diakonen i 18 år.  Det har siste tida vore ca 8 deltakarar.  Gruppa vart lagt ned sumaren 2016.
 • Besøk til 80, 90- og 100- åringar med bursdagshelsing.
 • Fasteaksjon – dør–til-dør aksjon for Kirkens Nødhjelp der konfirmantane deltek. I 2016vart det samla inn 47 710 kr (49 911kr i 2015) på denne aksjonen.
 • Diakoniutvalet hadde ansvaret  for kyrkjekaffe  på Allehelgensdag både i Herad og i Gol kyrkja og på folkemusikkmessa i Gol stavkyrkje.  I tillegg hadde  dei ansvaret for  måltidet i Gol  kyrkje i samband med gudstenesta skjærtorsdag kveld.
 • Besøksteneste. Diakon, diakonarbeider og prest har til saman hatt 124 besøk i 2016
 • Temakveld om sorg i samarbeid med presten like etter Allehelgensdag.

   

  For meir detaljerte opplysningar om arbeidet under kapitel 44- sjå elles eiga årsmelding frå dei ulike tilsette som blir sendt sokneråda.

   

   

  Utfordringar:

 • Å stimulere tilsette og frivillige til arbeid i kyrkjelyden slik at gudstenesteliv, undervisning, barne -og ungdomsarbeid, kyrkjemusikk og diakoni kan bidra til god livskvalitet for kommunens innbyggjarar
 • Engasjere  yngre menneske inn i arbeidet i kyrkja
 • Få fleire til å delta på dei ulike arbeida kyrkja driv
 • Evaluering og vidareutvikling av vedtekne planer

   

   

  Økonomien:

  Rekneskapsresultatet for 2016  viser eit mindreforbruk i høve budsjett på 376 729,27 kr

  Det er fleire årsakar til dette mindreforbruket:

  • Sjukemelding på i alt 4 av dei tilsette har ført til 179 788 kr.  Dette var ikkje budsjettert.  Det er heller ikkje brukt veldig mykje vikar då det ikkje har vore nokon å setja inn utan mykje opplæring og vi ikkje har visst omfanget av sjukemeldingane.  To av sjukemeldingane har vore grunna operasjonar og ein har vore svangerskapsrelatert.
  • Det er brukt 197 362 kr mindre enn budsjettert på løn og sosiale utgifter.  Av dette er litt over 92 000 kr fastløn og heile 88 000 kr mindreforbruk på pensjon.  Deler av fastløna kan forklarast med at diakoniarbeider i 20% vikariat slutta 2 månader før årslutt og ny kyrkjetenar har ikkje fullført fagarbeidarstudiet enno og er derfor lønna ein lønsgruppe under tidlegare kyrkjetenar.

   Når det gjeld pensjon så har prosenten, i samråd med økonomisjefen i kommunen, vorte sett opp etter som vi eit år fekk eit stort underskot på denne posten.  Det ser ut som denne posten har vorte budsjettert for høgt i 2016. Men desse utgiftene er noko uforutsigbare.

  • Det har kome inn over 28 000 kr meir i festeavgift enn budsjettert og nesten same beløp i meirinntekter på sal av tenester på kyrkjegarden.  Noko av grunnen til siste post er at det vart sett i gang bolting av gravminne som ikkje var forsvarleg bolta.  Dette arbeidet vart gjort i samband med arbeidet med  flytting av gravminne.
  • I tillegg har straumutgiftene halde seg låge heile året.
  • Det er brukt 21 000 kr meir  på prosjekt 29 – projektor i kyrkja- enn det som står i budsjettet.  Denne posten må det finnast dekning for.

 

Mindreforbruket er foreslege brukt til å dekke 21 000 kr i meirforbruk på prosjekt 29 og resten blir overført til kyrkjeleg fellesråd sitt disposisjonsfond.

 

 

Sluttord – utfordringar framover

Det ligg fortsatt mange spenningsmoment og utfordringar på alle reformer i kyrkja og kva som skjer fram mot 2020 då den endelege organiseringa av kyrkja skal på plass. Det ligg særleg spenning på finansiering av kyrkja sitt arbeid og av gravferdsverksemda.  Det ligg også spenning i korleis arbeidsgjevaransvaret kjem til å bli etter 2020.

 

Det som står att av rehabilitering har gått trått.  Det er nå kome inn nye fagkonsulentar som skal hjelpe til med å sluttføre prosjektet med brannvatn og sprinkling i Gol kyrkje. 

 

2016 har vore eit år med fleire nytilsetjingar og tilsette som har nådd pensjonsalderen.  Ved årsskiftet står vi fortsatt midt i arbeid med å skaffe fagpersonar inn i stillingar.

 

Arbeidsmiljøet er ein viktig faktor for at tenestene me yter skal verta gode. Å utvikle gode samarbeidsrelasjonar og kjensle av fellesskap, samt kompetanseheving hjå  tilsette er nødvendig for å utføre kvalitative tenester. Utvikling av brukarundersøkingar som kan gje ein peikepinn på kva som fungerer bra og potensiale for å endre ting, bør på plass.

 

Det er også viktig å gi innbyggjarane våre gode opplevingar i møte med kyrkja. For å gjere dette er samarbeidet med andre lag og organisasjonar, frivillige og Gol kommune særs viktig.

 

Kommunen gir rammevilkåra for kva standard våre tenester har til innbyggjarane i Gol 

Kommunen sine haldningar til kyrkja har vore gode og det er eit nært og godt samarbeid med kommunen, noko fellesrådet er svært takknemlege for.  Ein sit med ei kjensle av at vi lyfter i lag. Det er likevel ein stor utfordring at kommunen nå står i ein vanskeleg økonomisk situasjon, noko som også gjer seg gjeldande for overføringane til kyrkja.

 

Gol kyrkjelege fellesråd takkar tilsette, frivillige, soknerådsmedlemer, andre samarbeidspartnarar og Gol kommune for godt samarbeid. Vi ser fram mot vidare godt samarbeid i 2017.

 

Gol 23.02.2017

 

…………………………………………                        ………………………………………...

Anne Gerd Jorde                                                                     Ola Grønseth

Kyrkjeverje                                                                            Leiar Gol kyrkjeleg fellesråd