Årsmelding Fellesrådet 2017
Årsmelding Fellesrådet 2017

Tekstboks: Årsmelding
Gol kyrkjelege fellesråd

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

grønn menighet 003       Bilde%20Gol%20kyrkje%202007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering av den lokale kyrkja

Gol fellesråd består av 2 soknerådsmedlemer frå Herad sokn og 2 soknerådsmedlemer frå Gol sokn. I tillegg sit sokneprest og kommunal representant (ordføraren) i fellesrådet.

Fellesrådet har oppgåvene med forvaltning av kyrkjer og kyrkjegardar samt personalansvar og det økonomiske ansvaret for drifta.

 

Fellesrådet har vore slik samansett i 2017:

                                    Medlemar:                                          Varamedlemar:

Leiar:                          Ola Grønseth                                      Ingrid Nibstad Fosshagen

Nestleiar:                    Laila Andersen Bakke                       Gerd Marie Karterud Storebraaten

Medlem:                     Trygve Lono Smedsgård                   Jorunn Viljugrein Stake

Medlem                      Gunn Astrid Frøysok                         Olveig Synnøve Engene

Sokneprest:                 Jan Olav Skinnemoen                        Camilla Osnes

Frå kommunen:           Heidi Granli                                        Roger Toppen

 

Kyrkjeverja er sakshandsamar og sit som sekretær i Fellesrådet

 

Fellesrådet

§ 14 i Kyrkjelova gir følgjande oppgåver til fellesrådet:

”Kyrkjeleg fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeide mål og planar for den kyrkjeleg verksemd i kommunen, fremja samarbeid mellom sokneråda og ivareta sokna sine interesser i forhold til kommunen.”

I praksis betyr dette oppgåver på desse områda:

 • mål og planer
 • økonomiansvar
 • personalansvar og personalforvaltning
 • drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar

 

Fellesrådet har hatt 

I tillegg til årlege saker som konstituering av rådet, rullering av økonomiplan, budsjett både for drift og investering, budsjettrevidering, status rekneskap og rekneskapsavslutning, årsmelding og  revisjonsrapport har fellesrådet i 2017  handsama saker som:

 

* Finansiering av projektor i Gol kyrkje

* Diakonstilling – ny diakon

* Utviding av gravplass ved Gol kyrkje

* Søknad om å behalde grav som er over 60 år

* Rapport etter vernerunde, HMS-revisjon og HMS aktivitetsplan

* Rapport etter branntilsyn

* Rydding og sal av gamalt utstyr som tilhøyrer kyrkja på låven på Tuppeskogen

* Stillingsstorleik og utlysing av sekretærstilling

* Høyringsuttale  - nye valregalar

* Høyringsuttale – forskrift om kyrkja sitt medlemsregister  

* Val av leverandør av elektrisk kraft

* HMS – status og avviksmelding

* Stillingsbeskriving – revidering

* Milepælsplan for arbeid med samanslåing av sokna i Gol

* Høyringsuttale - ny lov for trussamfunn

 

 

Tilsette I  2017:

Ludvig Munkejord                 kyrkjetenar                             100 %

Knut Ole Klepp                      kyrkjetenar inkl. reinhald         40 %

Berit Langehaug                     sekretær                                    80 %  - jobbar i 50% av stillinga

Martha Frøyland                    diakon                                    100 % frå 1. august 2017

Justin Vickery                        kantor                                     100 %

Britt Marie H. Hafsås             trusopplærar                            100 % -  40% i Hemsedal

(Svangerskapsperm. jan-aug 100% og 50% frå august)

Gerd Eli Berge                       vikar trusopplæring                  60 % fram til aug. og 50% frå aug

Anne Gerd Jorde                    kyrkjeverje                              100 % -  (permisjon i 20%)

Thorunn Haugo                      sekretær                                    20 % -  vikar for Anne Gerd Jorde

 

Tormod Skarsgard                 klokkar                                   Timeløna

Birgit Hatten                          klokkar                                   Timeløna

Gro Jordheim                         klokkar                                   Timeløna

Ingrid Økesveen                     klokkar                                   Timeløna

Ingrid Økesveen var også innleidd på nokon diakoniprosjekt våren 2017 på timeløn.

 

Dei timeløna klokkarane er alle klokkarar i Gol kyrkje.

I Herad kyrkje er det kyrkjetenar Ludvig Munkejord som har klokkartenesta inne i si stilling.

 

Britt Marie Haraldset Hafsås er tilsett i 100%, men 40% av stillinga høyrer til Hemsedal og blir refundert derfrå.

 

Prestar:

Jan Olav Skinnemoen er sokneprest i Gol, men er tilsett gjennom bispedømmerådet og ikkje fellesrådet sin tilsett.  Camilla Osnes er tilsett som sokneprest i Hemsedal og har ein del tenester i Gol.

 

Vikarar for organist på frihelgar og ferie som blir brukt er Audun Haugeplass, Kåre Sørum og Ingebjørg Solhjell.

 

I tillegg har det vore sumarhjelp på kyrkjegarden –Olav Anders Engene og Vemund Buøen Øynebråten.

Leif Kristian Andersen har også sumaren 2017arbeidd noko med flytting av gravminne etter omreguleringa. 

 

 

Musikkrom - Om hørsel

Alle tilsette er viktige brikker for å få til eit heilt bilde

 

KOMPETANSEUTVIKLING 2017

 

 • Regionalt kontaktmøte KA                                              - kyrkjeverja og nestleiar i rådet
 • Fagdag/inspirasjonsseminar for kyrkjemusikarar (2dg) - organisten
 • Kurs i praktisk gravferdsdrift (4 dg)                               - kyrkjetenar
 • Fagdag – åndeleg veiledning                                           - trusopplærar (vikar)
 • Fagdag trusopplæring                                                      - trusopplærar (vikar)                        
 • Brannkurs/øving og fyrstehjelp (1 dg på Torpomoen))   - alle tilsette
 • Storsamling for alle tilsette i bispedømmet                    - alle tilsette
 • Fagdag kyrkjeverjer (2 dg)                                             - kyrkjeverja
 • Trusopplæringskonferansen                                             - trusopplærar (fast)
 • Fagdag om kommunikasjon (sosiale media)                   - sekretær (vikar for kyrkjeverja)
 • Landskonferanse for kyrkjeverjer (3 dg)                        - kyrkjeverja
 • Fagdag for administrativt tilsette (2 dg)                         - 2 sekretærar og kyrkjeverja
 • Kurs i kyrkjeleg rekneskap og avslutning (2 dg)                        - ny rekneskapsførar  
 • Kurs i dataprogram lokalt (gravferd og fakturering)      - sekretær (ny ) og kyrkjeverje
 • Fagdag for diakonar                                                        - diakonen
 • Diakonikonferanse (2 dg)                                               - diakonen      

Kyrkjeverjene i Hallingdal har hatt 4 møter i løpet av 2017. 

 

Trusopplærarane har hatt 5 regionale samlingar i løpet av 2017. Dei har også arrangert kurs i Hallingdal for trusopplærarar og andre som arbeider med trusopplæring i jobb eller fritid med tema «Tidslinja». Kurshaldar var Hilde Heitmann.

Fast trusopplærar Britt Marie Haraldset Hafsås har teke 15 studiepoeng i «Kristen tru og tradisjon» på MF mens ho hadde svangerskapspermisjon.

 

Prestane i Hallingdal har samling kvar månad.

Dei to diakonane har også på hausthalvåret hatt nokon samarbeidsmøte.

 

På gravferdsområdet vert det kvart år arrangert dialogmøte med alle kyrkjeverjer, gravferdsbyrå og alle trussamfunn.  Siste åra har desse møta vore eit samarbeid mellom Valdres og Hallingdal, men i 2017 hadde Hallingdal ei slik samling åleine. Møtet vart i år halde på Ål. Det er kyrkjeverjene som har ansvar for desse arrangementa.

Det har også vore eit felles møte i Hallingdal med alle tilsette både prestar,  fellesrådstilsette og gravferdsbyrå om gravferdsarbeidet. Dette var ei nyttig samling som prosten kalla inn til.  Frå Gol deltok både prest, kyrkjetenarar, organist og kyrkjeverje.

 

 

 

 

 

SAMLINGAR I STABEN

 

 • Stabsmøter ca annakvar tysdag (2 timar)
 • Stabsdag i juni på Breidokktunet og i september på Nesfjellet på stølen til Gerd Eli. 
 • Desse dagane har vi forlenga stabsmøte og samling med felles mat og sosiale aktivitetar. Kubb-konkurranse mellom kvinner og menn har vorte fast innslag på sumarhalvåret.
 • Felles julemiddag på Hoftun Camping i desember.

   

 

 

 

 

 

 

 

MØTE MED OPPLYSNINGSVESENETS FOND

 

I september 2017 kom folk frå Opplysningsvesenets Fond (OVF) til Gol.  Dei hadde møte med representantar frå kommunane og kyrkjekontora i  Hallingdal. Frå Gol møtte rådmann, ordførar og kyrkjeverje. Vi fekk god informasjon om den økonomiske situasjonen i fondet og om prestegardane i Hallingdal.  Det er OVF som eig alle dei gamle prestegardane.

Vi vart orientert om at prestegarden i Gol er rekrutteringsbustad.  Det vil seia at den ikkje blir solgt, men leigd ut. Når det kjem prest som har behov for bustad, vil leigeavtalen bli sagt opp og bustaden stå til disposisjons for presten.

 

 

 

 

 

RESULTAT – DEI ULIKE FELLESRÅDSOMRÅDA

 

Kyrkjeleg administrasjon, kap. 41.

30%  av sekretærstilling har stått vakant også dette året.

Kyrkjeverja har permisjon i 20% og det har vore tilsett vikar i 20%.

 

Av saker som har vore arbeid med i 2017  kan nemnast:

 1. Ny branndokumentasjon etter nye forskrifter er utarbeid og teke i bruk
 2. Utlysing og tilsetjing diakon i 100% stilling.
 3. Utlysing og tilsetjing av sekretær 50% stilling (Tilsett frå 1. februar 2018)
 4. Fortsatt vidareutvikling av heimeside og facebookside (542 følgarar)
 5. HMS arbeid (medarbeidersamtalar, kurs i fyrstehjelp og brann, vernerunde mm)
 6. Lokale lønsforhandlingar der potten vart delt likt etter stillingsprosent
 7. Revidert stillingsinstruksane
 8. Strategisamling med drøfting av korleis drive kyrkja vidare
 9. Oppstart på prosess om samanslåing av Gol og Herad sokn

 

Utfordringar:

 • Kontinuerlig arbeid for eit godt arbeidsmiljø.
 • Meir systematisk planarbeid med målsettingar
 • Utvikle brukarundersøkingar ved ulike arrangement og kyrkjelege handlingar
 • Utvikle vedlikehaldsplaner
 • Skaffe nok økonomi både gjennom tilskot frå kommunen, men også via andre plassar det går å søke støtte frå
 • Nok personale til god drift av kontoret
 • Innføre Vipps til kollekt og betaling ved arrangement

   

   

   

  Kyrkjene, kap. 42

  Av arbeid på kyrkjebygga i 2017 kan nemnast:

 • Mykje reperasjon av sprinkelanlegg i Herad – gått over frå kompressor til gassanlegg.
 • Installert projektor i Gol kyrkje
 • Fjerna klokkarstolen i Herad kyrkje og sett opp gelender for dei som treng noko å halde seg i opp trappa til koret.
 • Sett opp pålagte ledelys i både Gol og Herad kyrkje
 • Fått i stand fastprisavtale med Ustekveikja gjennom kommunale avtaler
 • Reperasjon av tak på Gol kyrkje
 • Gamalt orgel frå Gol og seinare Herad kyrkje som har vore oppbevara på Helselagsstugu, er levert til Valdres (blir om mogleg sett i stand til orgel i gravkapell Aurdal kyrkje?
 • Gamalt utstyr frå låven på Tuppeskogen er rydda opp i. Gamal omn er solgt.
 • Sett opp fleire lyspunkt mot koret i Gol kyrkje

   

  Utfordringar:

 • Sluttføring av rehabilitering i Gol kyrkje –sprinkling, brannvatn.
 • Lekkasjar på taket på Gol kyrkje – oppfølging vidare
 • Oppussing av alterring Gol kyrkje
 • Utbetring av kloakken i Gol kyrkje
 • Om ynskjeleg få projektor i Herad kyrkje
 • Oppussing av dåpssakrestiet i Herad kyrkje- nye skap og løysingar
 • Varmestyring i Herad kyrkje (bør ha mindre anlegg enn i Gol kyrkje)
 • Dåpsengelen – plassering og bruk i Gol kyrkje

   

   

   

   

Projektor på plass i Gol kyrkje                                                             Klokkarstol fjerna i Herad kyrkje

 

 

                                                               

 

Kyrkjegardane, kap.43.

Av arbeid som er gjort i 2017 kan nemnast:

 • Årleg dugnad før konfirmasjon på begge kyrkjegardane
 • Sumarstell på 90 graver og planting på 85graver
 • Hauststell på 43 graver (sokneråda planter)
 • Bolting av 7 gravminne
 • Flytting av omtrent 30 gravminne
 • Lovpålagt dialogmøte for trussamfunna saman alle kommunane i Hallingdal
 • Reparert portalen på stavkyrkjetomta
 • Fått opp infoskilt på stavkyrkjetomta
 • Reparert utelys på gravplass og parkeringplass Gol kyrkjegard (leidningar som var øydelagt)
 • Utviding av Gol kyrkjegard – valt område og starta prosessen

   

  Utfordringar:

 • Reperasjon av steinmur under hjørne på gravfelt A i Gol
 • Vidareføring av planteplana Gol kyrkjegard
 • Nytt alter på stavkyrkjetomta
 • Reparere gjerde på stavkyrkjetomta
 • Motorvarmar til gravemaskin og andre køyretøy ved «bingen» ved Herad kyrkjegard
 • Vidare arbeid med flytting av gravminne på Gol og Herad kyrkjegard på grunn av omreguleringa.
 • Nytt gjerde på sørsida av  Gol kyrkjegard
 • Asfaltering av parkeringsplassane
 • Vidareføring av arbeidet med utviding av kyrkjegarden ved Gol kyrkje
 • Nye vasspostar på Gol kyrkjegard
 • Utbetre kloakk ved Gol kyrkje
 • Fjerne gamal straumkabel som vart oppdaga på Herad og som går over eit gravfelt.

   

   

   

   

  Andre kyrkjelege formål, kap.44.

             

  Kyrkjemusikk

 • Det er til saman 6  9 konsertar i kyrkjene i Gol og Herad i 2017.

  Av desse er:

 • 1 orgelkonsert med Justin Vickery
 • 1 konsert med cembalo
 • 1 tradisjonell adventskonsert i Gol kyrkje med lokale kor og solistar deltok

Andre aktørar som har brukt kyrkjene: 

 • Ål-koret hadde konsert i Gol kyrkje i mars
 • Gol kulturskule hadde julekonsert i Herad kyrkje
 • Julekonsert m/Ole Paus

   

 • Det har vore engasjert fleire solistar til oppdrag på gudstenester og musikkinnslag på kveldsbøna i stavkyrkja – (kveding,fiolin, trekkspel,hardingsfele og trompet)
 • Det har vore 1 folkemusikkmesse i Gol stavkyrkje
 • Det er i blant med forsongarar på gudstenestene
 • Kantoren spelar til alle kyrkjelege handlingar og gudstenester og på andakter og gudstenester på Helsetunet
 • Kantoren spelar på  PU- sanggruppe annakvar veke saman med diakonen
 • Kantoren vår har skrive fleire nye musikkstykke som er framført i kyrkjene våre

   

   

   

  Vintage Sheet Music

   

   

   

   

   

   

  Trusopplæring

  Trusopplæringsplanen er eit arbeidsreiskap for alt arbeidet til kyrkjelydspedagogen – plana skal evaluerast kvart år.  Tal i ( ) er tal frå 2016.

   

 • Gjennomført 17 (31) dåp i 2017, av desse hadde 13 (27)  bustadadresse i Gol.  4 (4) barn har bustadadresse andre stader, men er døypte i Gol. 2 barn frå Gol er døypt i anna kyrkje.  Dette vil seia at 15 barn som bur i Gol er døypt i 2017.
 • 13 (11) frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for65 (67) barn. Dåpsbesøkjarane går på besøk til 1, 2 og 3-års dåpsdag
 • Babysang i samarbeid med Frelsesarmeen. 18 (15)barn har delteke i 2017.
 • Utdeling av bok til alle 4-åringane med samlingar i forkant av gudsteneste. Dei fekk utdelt bok på hausttakkefest i Herad kyrkje og 5-åringane var også invitert.  14(15) 4-åringar og fire 5-åringar møtte opp.
 • Dåpsskule for 6-åringane – to samlingar på ettermiddag og gudsteneste. 4(6) barn deltok.
 • Gardsbeøk og den gode hyrde – eit nytt tiltak i 2017 der 11 fyrsteklassingar deltok på opplegg i Gol kyrkje og besøk i sauefjøs.
 • Tårnagenthelg for 8-åringar med samling og utforsking av kyrkjebygget på laurdag samt planlegging av gudstenste og deltaking i gudsteneste søndag.  8 (13) agentar deltok.
 • Middelalderdag for 4. trinn – klassebesøk og gudsteneste med uteaktivitetar i og rundt stavkyrkja.
 • «Lys vaken» samling med overnatting i kyrkja for 10-åringar – 10(13) barn deltok.
 • Trusopplæring i naturen. Dette var eit nytt tiltak i 2017 for 7. trinn. Tur til Tjuvkjellaren og Farset. 3 jenter deltok.
 • KA (Kyrkjeaktivitet)dag  på skulen sin planleggingsdag i november.  KA dagen var eit tilbod til barn i 1.- og 2. klasse. Til saman 15 (13) barn deltok og 3 (4)  større barn hjalp til med leik og aktivitet deler av dagen.
 • 10 samlingar med «Gullrekka» som er eit barnearbeid for barn 4 - 13 år ein fredag i månaden. Trusopplærar har hatt ansvar for fellessamlingane og vore med på gruppe 7-9 år. I løpet av året har ca 40 barn og unge vore innom Gullrekka. 
 • Konfirmantleir og nattcup for konfirmantar.  Til saman 38(39) konfirmantar i Gol og Herad  våren 2017.
 • «Helmax helaften» - eit arrangement for ungdom frå heile Hallingdal i oktober på Gol bedehus.  Trusopplæringa er arrangør. Ca 65(30) unge frå 8. klasse og oppover deltok. Av desse var ca 25 ungdomar frå Gol.  Her var det taco, andakt, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjent med kvarandre.
 • 5 barnehagar i Gol har vore med på julekrybbevandring i kyrkja før jul (delt på 3 samlingar). 91 (104) personar deltok på dette i 2017.  Av desse var 73 (84) barn og  18 (20) vaksne.
 • Dei fredagane det er Gullrekka, var det ungdomskveld i kjellaren på Gol bedehus våren 2017.  Her vart det etter kvart få som møtte fram – ca 5 stk til slutt.

  Hausten 2017 vart ungdomsklubben på bedehuset restarta med nytt namn « Amadeus» og flytta til laurdagskveld. Dette er eit tilbod annakvar laurdag kl 19.30 -22.00.I alt 17 ungdomar har vore innom . Det har vore 6 klubbkveldar på hausten med 5-11 ungdomar  per kveld.

 • Det er gitt leirstøtte til 1 ungdomi løpet av 2017 (KRIK leir- Action).  Støtta er gitt frå eit bunde fond som skal brukast til ungdomsarbeid.

   

   

   

  happy kids

   

   

   

   

  Diakoni

  Gol har ein godkjent diakoniplan som er arbeidsreiskap for diakonen. Ny plan er under utarbeiding etter tilsetting av ny diakon. I 2017 stod diakonstillinga vakant frå starten av januar og ut juli månad.  Ingrid Økesveen som har vorte pensjonist held nokon av tiltaka i gang i påvente av ny diakon.

 • Åpent hus – formiddagstreff for eldre på Gol bedehus siste torsdagen i månaden, totalt 7 møter i 2017 og 1 tur. Turen dette året gjekk til Stølsdokken fjellhotell og 24 eldre var med på turen. 
 • Torsdagstreff for kvinner og barn - fleirkulturelt treff – eit samarbeid mellom Diakoniutvalet, Helselaget og Røde Kors. 9 treff i 2017 pluss ein tur til Merket i Tisleidalen. 64 deltakarar på turen. Torsdagstreffet har også hatt parseller til  kjøkkenhage på Renslotunet der fleire av deltakarane dyrkar sine eigne grønnsaker.
 • Sangstunder for psykisk utviklingshemma med diakon og organist kvar 14. dag. 13 brukarar pluss tilsette deltek. Det har vore 18 sangstunder i 2017.Gruppa var også med på adventstund i Gol kyrkje og kyrkjekaffe etterpå.
 • «Eldres dag» i Gol der Gol Helselag står for kyrkjekaffe på Helselagstugu etter gudstenesta.
 • Andakt på Helsetunet annakvar onsdag eav enten presten eller diakonen saman med organisten. 15 andakter, 4 gudstenester der 2 har vore med nattverd og 2 lystenningar. Gjennomsnittleg er det ca 20 som deltek.
 • Omsorgsbustader:

  Rundingen har hatt besøk av diakonen med andakt  og lystenning 7 gonger på hausten . I tillegg har prest og diakon hatt 1 nattverdgudsteneste der.

  Blågangen har hatt besøøk av diakonen 4 gonger og Furuvegen og Torstadvegen  1 samling på kvar plass..

 • Åpen kyrkje i Herad kyrkje kvar tysdag kl 18.00-19.00 for stillheit, meditasjon, bøn og lystenning. Eit nytt tiltak som vart sett i gang i oktober 2017 der det har vore 12 samlingar i 2017. Gjennomsnittleg 4 personar kvar gong.
 • Gratulasjonsbesøk til 80- og 90 åringar.  56 personar fylte enten 80 eller 90 år dette året. Av desse er det 30 som er kontakta og 28 har hatt besøk.  Grunnen tila t ikkje alle har fått besøk er vakant stilling deler av året.  Dei som ikkje har fått beseøk enno, vil få det i løpet av våren 2018.
 • Fasteaksjon – dør–til-dør aksjon for Kirkens Nødhjelp der konfirmantane deltek. I 2017 vart det samla inn 65 721 kr (47 710 kr)) på denne aksjonen.
 • Diakoniutvalet hadde ansvaret  for kyrkjekaffe  på Allehelgensdag både i Herad og i Gol kyrkja.  I tillegg hadde  dei ansvaret for  måltidet i Gol  kyrkje i samband med gudstenesta skjærtorsdag kveld.
 • Diakonen har i hausthalvåret delteke på ungdomsklubben Amadeus på Gol bedehus saman med trusopplæringa.
 • Ungdomskafè i samarbeid med ungdomslosen og psykisk helse. Middag og temasamtaler for ungdom på vidaregåande elevar og spesielt retta mot hybelbuarar.  5 elevar frå vidaregåande og 5 frå Skaga folkehøgskule deltok. 1-5 kvar kveld.  Opplegget var middag og temasamtaler som kommunikasjon, grensesetting, hersketeknikk, rus/festing og kjærestar. 7 samlingar på hausten på kafe Makalaus.
 • 11 personar har fått heimebesøk av diakonen hausten 2017. Dei fleste er eldre som bur heime.
 • Sorgarbeid der diakon og prest inviterte alle som hadde mista nokon siste året til ein open kveld på Gol bedehus etter Allehelgens dag. 1 person møtte.

   

  For meir detaljerte opplysningar om arbeidet under kapitel 44- sjå elles eiga årsmelding frå dei ulike tilsette som blir sendt sokneråda.

   

   

  愛情を受け取るイメージ

  Utfordringar:

 • Å stimulere tilsette og frivillige til arbeid i kyrkjelyden slik at gudstenesteliv, undervisning, barne -og ungdomsarbeid, kyrkjemusikk og diakoni kan bidra til god livskvalitet for kommunens innbyggjarar
 • Engasjere  yngre menneske inn i arbeidet i kyrkja
 • Få fleire til å delta på dei ulike arbeida kyrkja driv
 • Evaluering og vidareutvikling av vedtekne planer og utarbeiding av nye planer på dei felta vi ikkje har planverk.

   

   

  Økonomien:

  Rekneskapsresultatet for 2017 viser eit mindreforbruk i høve budsjett på  277 688,84 kr

  Det er fleire årsakar til dette mindreforbruket:

  • Diakonstillinga har stått vakant i 7 mnd. Det var i denne perioden berre utbetalt nokon timar på timelister.  Staten dekker halve løna til diakonen så statstilskotet er også redusert.
  • Ekstrahjelpa på kyrkjegarden som har hatt jobb med flytting av gravminne, jobba mindre enn forventa denne sumaren på grunn av andre jobbar. I tillegg kom ei av timelistene så seint at den ikkje kom med på rekneskapen. Pensjonskostnader variere frå år til år og dette året var det eit mindreforbruk på om lag 120 000 kr. Dette har også noko med vakansen å gjera.
  • Det har også vore auka inntekter på sal av plantekasser og stell på kyrkjegardane og det kommunale tilskotet vart større enn budsjettert med grunna tillegg for lønsauke.

 

Mindreforbruket er foreslege overført til kyrkjeleg fellesråd sitt disposisjonsfond.

 

Sluttord – utfordringar framover

Det ligg fortsatt mange spenningsmoment og utfordringar på alle reformer i kyrkja og kva som skjer fram mot 2020 då den endelege organiseringa av kyrkja skal på plass. Det ligg særleg spenning på finansiering av kyrkja sitt arbeid og av gravferdsverksemda.  Det ligg også spenning i korleis arbeidsgjevaransvaret kjem til å bli etter 2020.

 

Med eit par år med ein del skifte av personale grunna fleire arbeidstakarar som har vorte pensjonistar, er det nå tilsett i alle stillingar.

 

Arbeidsmiljøet er ein viktig faktor for at tenestene me yter skal verta gode. Å utvikle gode samarbeidsrelasjonar og kjensle av fellesskap, samt kompetanseheving hjå  tilsette er nødvendig for å utføre kvalitative tenester. Utvikling av brukarundersøkingar som kan gje ein peikepinn på kva som fungerer bra og potensiale for å endre ting, bør på plass.

 

Det er også viktig å gi innbyggjarane våre gode opplevingar i møte med kyrkja. For å gjere dette er samarbeidet med andre lag og organisasjonar, frivillige og Gol kommune særs viktig.

 

Kommunen gir rammevilkåra for kva standard våre tenester har til innbyggjarane i Gol 

Kommunen sine haldningar til kyrkja har vore gode og det er eit nært og godt samarbeid med kommunen, noko fellesrådet er svært takknemlege for.  Ein sit med ei kjensle av at vi lyfter i lag.

 

Gol kyrkjelege fellesråd takkar tilsette, frivillige, soknerådsmedlemer, andre samarbeidspartnarar og Gol kommune for godt samarbeid. Vi ser fram mot vidare godt samarbeid i 2018.

 

Gol 22.02.2018

 

…………………………………………                        ………………………………………...

Anne Gerd Jorde                                                                     Ola Grønseth

Kyrkjeverje                                                                            Leiar Gol kyrkjeleg fellesråd