Årsmelding Diakoni 2017
Årsmelding Diakoni 2017

            

 

    

Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2017

 

Diakoniutvalget

Medlemmer: Olveig Engene (leder), Inger Lagmannsgård, Bjørg Hoftun, Ingebjørg Solhjell og Martha Frøyland (ansatt)

Varamenn: Bibbi Hatten, Marianne Brenn og Solveig Rundhovde

Antall møter: 2 (februar og september)

 

Kommentar

Tidligere diakon Ingrid Økesveen sluttet i sin stilling ut året 2016. Fram til Martha Frøyland kom i 1. august 2017, har diakonstillingen vært vakant. For at menighetens diakoniarbeid ikke skulle opphøre, fortsatte Ingrid å arbeide i mellomtiden med følgende aktiviteter: Åpent hus, Trosdagstreff, sangstund for mennesker med nedsatt funksjonsevner, andakter på Helsetunet og gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer. 

 

 

Tiltak og aktiviteter

 

 • Åpent hus på Gol bedehus

  Formiddagstreff siste torsdag i måneden.

  Komite: Sigrid Hoftun, Mari Eiklid, Sigrid Gjerden, Tove Lien, Ingrid Økenveen (vår) og Martha Frøyland (høst)

  Antall treff: 7

  I tillegg hadde vi en dagstur til Stølsdokken Fjellhotel 23. august. 24 deltok på turen.

  Ingebjørg Solhjell fra diakoniutvalget spiller piano.

   

 • Torsdagstreff for kvinner og barn

  Flerkulturelle treff for kvinner og barn på Helselagsstugu tredje torsdagen i måneden. Det er et samarbeid med Gol Helselag, Røde Kors og Diakoniutvalget.

  Komite: Gunhild Sørum (Gol Helselag), Solveig Lindheim (Røde Kors), Ingrid Økesveen, Ingebjørg Solbakken, Marie Louise Mole, Selmavit Tesfayesus, Haifa Saatawi og Martha Frøyland

  Antall treff: 9

  I tillegg dro vi til Merket på en dagstur 2. september. 64 deltok på turen. Torsdagstreff har også hatt dyrkingsprosjekt på Renslojordet i sommer/høst.

  Se egen årsmelding for mer detaljert rapport.

   

 • Sangstunder for mennesker med nedsatt funksjonsevner

  Annen hver onsdag på fellesstua på Helsetunvegen. Fikk økonomisk tilskudd fra Kristelig Studieforbund som tidligere.

  Antall deltagere: 13 brukere + ansatte, Ingrid Økesveen (leder, vår), Martha Frøyland (leder, høst), Justin Vickery (piano) og en frivillig som hjelper til på kjøkkenet.

  De som har vært frivillig i år var alle medlemmer i diakoniutvalget pluss Solveig Rundhovde, Olaug Hoftun og Wera Waage Frogner.

  Antall sangstunder: 18

  I tillegg hadde vi adventsstund i Gol kirke 6. desember. Ca. 35 til stedet under gudstjeneste, og ca. 30 deltok på kirkekaffe i etterkant på fellesstua på Helsetunvegen.

   

   

   

 • Andakt og lystenning på Gol helsetun og omsorgsboliger

  Andakt på Helsetunet annen hver onsdag av enten presten eller diakonen sammen med organisten. I tillegg har diakonen hatt lystenning og diktlesning i høst.

  Antall andakter: 15

  Antall gudstjenester: 4 (av 2 med nattverd)

  Antall lystenninger: 2

  Antall deltagere: Gjennomsnitt ca. 20

   

  Rundingen fikk besøk med andakt/lystenning av diakonen 7 ganger i høst. I tillegg har presten og diakonen hatt nattverdgudstjeneste 1 gang. Ingebjørg Solhjell var med og spilte piano.

  Blågangen fikk besøk av diakonen 4 ganger.

  Torstadvegen og Furuvegen fikk besøk 1 gang hver av diakonen.

   

 • Åpen kirke i Herad kirke – stillhetsarbeid

  Herad kirke er åpen for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning hver tirsdag mellom kl.18-19. Et nytt tiltak som ble satt i gang siden oktober.

  Antall kvelder: 12

  Gjennomsnitt 4 som kom innom hver gang. Diakonen er tilstede. Når diakonen ikke har mulighet, har Anne Bjørg Sato hatt ansvar for å låse opp/gjøre i stand kirka.

   

 • Ungdomsklubb Amadeus

  Diakonen har samarbeidet med trosopplærere og startet opp ungdomsklubb igjen i høst. Trosopplæreren Gerd Eli har hatt hovedansvaret. Henviser til årsmelding fra trosopplæreren.

   

 • Ungdomskafé

  Middag og temasamtaler for ungdommer som går på videregåendeskole og folkehøgskole. Et nytt og prøvetiltak i samarbeid med Dag Stemsverk fra Ungdomslos, Psykisk Helse. Ble holdt på Kafé Makalaus hver mandag siden 6. november til juleferie mellom kl.16-19.

  I utgangspunktet var dette et tilbud spesielt rettet mot hybelboende vgs elever, men det var åpent også for andre. Diakonen og Dag kjøpte inn mat og lagde middag selv. Middag først, og samtale rundt et bestemt tema for hver gang. Vi fulgte et opplegg som heter «Oppreist». Eksempler på temaer vi tok opp var kommunikasjon, grensesetting, hersketeknikk, rus/festing og kjærester. Vi fikk økonomisk tilskudd fra ungdomslos-budsjett fra kommunen.

  Antall samlinger: 7

  Antall ungdommer: 10 ungdommer har vært innom, av dem 5 fra vgs og 5 fra Skaga. Varierende fra 1-5 pr kveld. 2 sosionomstudenter som hadde praksis i Psykisk Helse, har også vært med.

   

  Å fortsette med dette tiltaket er det nødvendig å involvere flere offentlige instanser (bl.a. skoler, Psykisk Helse, helsesøstre, PPT/OT, NAV) og frivillige, både for å nå ut til flere ungdommer og å kunne gjennomføre.

   

 • Samtaler/hjemmebesøk/sognebud

  11 personer har fått samtale/hjemmebesøk av diakonen i høst. Flertallet av hjemmebesøkene er aleneboende eldre som ikke har mulighet til å komme i kirka/på andakter selv de ønsker. I dette tallet er iberegnet de som bare har hatt en eller to samtaler/besøk.

  3 ønsket seg nattverd utenom gudstjeneste (sognebud).

   

   

   

 • Gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer

  56 personer fylte enten 80 eller 90 dette året. Av dem ble 30 personer fikk kontakt av enten Ingrid Økesveen, Anne Marie Rensel eller Martha, og 28 personer ønsket seg besøk og fikk besøket. Grunnen til at ikke alle fikk besøk i løpet av året var vakant stilling det første halvåret. De som ikke har fått besøk ennå, får besøk i løpet av våren 2018.

   

 • Kirkekaffe

  Diakoniutvalget hadde ansvar for kveldsmat etter kveldsmesse skjærtorsdag 13.april. I tillegg ordnet diakoniutvalget kirkekaffe til Allehelgensdag 5. november både i Gol kirke og Herad kirke.

   

 • Eldres dag

  Søndag den 1.oktober. Gudstjeneste i Gol kirke kl.11.00 med kirkekaffe på Helselagsstugu ved Gol helselag. Ca. 30 deltok på kirkekaffen. Dagen ble annonsert i Hallingdølen.

   

 • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, og få forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Diakonen har pleid å ha ansvar for planlegging og gjennomføring av fasteaksjonen, men siden det var vakant stilling ble fasteaksjonen gjennomført ved hjelp av andre ansatte og Kirkens Nødhjelps-kontakter fra sokneråd. Konfirmantene og deres foreldre gjør hoveddelen av innsamlingen. Gol og Herad samlet inn kr.65.721 i 2017.

   

 • Sorgarbeid

  Dem som har mistet en av sine nærmeste i det siste året, fikk invitasjon av presten og diakonen til en åpenkveld på Gol bedehus 14. november. 1 møtte opp.

  Det ble ikke holdt sorggruppe dette året. Diakonen har dialog med diakon i Ål, Hilde Kirkebøen, om å få til en fellessorggruppe til det nye året da det er få som ønsker å være med på en slik gruppe.

   

   

  Gol, den 22. januar 2017

  Martha Frøyland

  Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2017

   

  Diakoniutvalget

  Medlemmer: Olveig Engene (leder), Inger Lagmannsgård, Bjørg Hoftun, Ingebjørg Solhjell og Martha Frøyland (ansatt)

  Varamenn: Bibbi Hatten, Marianne Brenn og Solveig Rundhovde

  Antall møter: 2 (februar og september)

   

  Kommentar

  Tidligere diakon Ingrid Økesveen sluttet i sin stilling ut året 2016. Fram til Martha Frøyland kom i 1. august 2017, har diakonstillingen vært vakant. For at menighetens diakoniarbeid ikke skulle opphøre, fortsatte Ingrid å arbeide i mellomtiden med følgende aktiviteter: Åpent hus, Trosdagstreff, sangstund for mennesker med nedsatt funksjonsevner, andakter på Helsetunet og gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer. 

   

   

  Tiltak og aktiviteter

   

 • Åpent hus på Gol bedehus

  Formiddagstreff siste torsdag i måneden.

  Komite: Sigrid Hoftun, Mari Eiklid, Sigrid Gjerden, Tove Lien, Ingrid Økenveen (vår) og Martha Frøyland (høst)

  Antall treff: 7

  I tillegg hadde vi en dagstur til Stølsdokken Fjellhotel 23. august. 24 deltok på turen.

  Ingebjørg Solhjell fra diakoniutvalget spiller piano.

   

 • Torsdagstreff for kvinner og barn

  Flerkulturelle treff for kvinner og barn på Helselagsstugu tredje torsdagen i måneden. Det er et samarbeid med Gol Helselag, Røde Kors og Diakoniutvalget.

  Komite: Gunhild Sørum (Gol Helselag), Solveig Lindheim (Røde Kors), Ingrid Økesveen, Ingebjørg Solbakken, Marie Louise Mole, Selmavit Tesfayesus, Haifa Saatawi og Martha Frøyland

  Antall treff: 9

  I tillegg dro vi til Merket på en dagstur 2. september. 64 deltok på turen. Torsdagstreff har også hatt dyrkingsprosjekt på Renslojordet i sommer/høst.

  Se egen årsmelding for mer detaljert rapport.

   

 • Sangstunder for mennesker med nedsatt funksjonsevner

  Annen hver onsdag på fellesstua på Helsetunvegen. Fikk økonomisk tilskudd fra Kristelig Studieforbund som tidligere.

  Antall deltagere: 13 brukere + ansatte, Ingrid Økesveen (leder, vår), Martha Frøyland (leder, høst), Justin Vickery (piano) og en frivillig som hjelper til på kjøkkenet.

  De som har vært frivillig i år var alle medlemmer i diakoniutvalget pluss Solveig Rundhovde, Olaug Hoftun og Wera Waage Frogner.

  Antall sangstunder: 18

  I tillegg hadde vi adventsstund i Gol kirke 6. desember. Ca. 35 til stedet under gudstjeneste, og ca. 30 deltok på kirkekaffe i etterkant på fellesstua på Helsetunvegen.

   

   

   

 • Andakt og lystenning på Gol helsetun og omsorgsboliger

  Andakt på Helsetunet annen hver onsdag av enten presten eller diakonen sammen med organisten. I tillegg har diakonen hatt lystenning og diktlesning i høst.

  Antall andakter: 15

  Antall gudstjenester: 4 (av 2 med nattverd)

  Antall lystenninger: 2

  Antall deltagere: Gjennomsnitt ca. 20

   

  Rundingen fikk besøk med andakt/lystenning av diakonen 7 ganger i høst. I tillegg har presten og diakonen hatt nattverdgudstjeneste 1 gang. Ingebjørg Solhjell var med og spilte piano.

  Blågangen fikk besøk av diakonen 4 ganger.

  Torstadvegen og Furuvegen fikk besøk 1 gang hver av diakonen.

   

 • Åpen kirke i Herad kirke – stillhetsarbeid

  Herad kirke er åpen for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning hver tirsdag mellom kl.18-19. Et nytt tiltak som ble satt i gang siden oktober.

  Antall kvelder: 12

  Gjennomsnitt 4 som kom innom hver gang. Diakonen er tilstede. Når diakonen ikke har mulighet, har Anne Bjørg Sato hatt ansvar for å låse opp/gjøre i stand kirka.

   

 • Ungdomsklubb Amadeus

  Diakonen har samarbeidet med trosopplærere og startet opp ungdomsklubb igjen i høst. Trosopplæreren Gerd Eli har hatt hovedansvaret. Henviser til årsmelding fra trosopplæreren.

   

 • Ungdomskafé

  Middag og temasamtaler for ungdommer som går på videregåendeskole og folkehøgskole. Et nytt og prøvetiltak i samarbeid med Dag Stemsverk fra Ungdomslos, Psykisk Helse. Ble holdt på Kafé Makalaus hver mandag siden 6. november til juleferie mellom kl.16-19.

  I utgangspunktet var dette et tilbud spesielt rettet mot hybelboende vgs elever, men det var åpent også for andre. Diakonen og Dag kjøpte inn mat og lagde middag selv. Middag først, og samtale rundt et bestemt tema for hver gang. Vi fulgte et opplegg som heter «Oppreist». Eksempler på temaer vi tok opp var kommunikasjon, grensesetting, hersketeknikk, rus/festing og kjærester. Vi fikk økonomisk tilskudd fra ungdomslos-budsjett fra kommunen.

  Antall samlinger: 7

  Antall ungdommer: 10 ungdommer har vært innom, av dem 5 fra vgs og 5 fra Skaga. Varierende fra 1-5 pr kveld. 2 sosionomstudenter som hadde praksis i Psykisk Helse, har også vært med.

   

  Å fortsette med dette tiltaket er det nødvendig å involvere flere offentlige instanser (bl.a. skoler, Psykisk Helse, helsesøstre, PPT/OT, NAV) og frivillige, både for å nå ut til flere ungdommer og å kunne gjennomføre.

   

 • Samtaler/hjemmebesøk/sognebud

  11 personer har fått samtale/hjemmebesøk av diakonen i høst. Flertallet av hjemmebesøkene er aleneboende eldre som ikke har mulighet til å komme i kirka/på andakter selv de ønsker. I dette tallet er iberegnet de som bare har hatt en eller to samtaler/besøk.

  3 ønsket seg nattverd utenom gudstjeneste (sognebud).

   

   

   

 • Gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer

  56 personer fylte enten 80 eller 90 dette året. Av dem ble 30 personer fikk kontakt av enten Ingrid Økesveen, Anne Marie Rensel eller Martha, og 28 personer ønsket seg besøk og fikk besøket. Grunnen til at ikke alle fikk besøk i løpet av året var vakant stilling det første halvåret. De som ikke har fått besøk ennå, får besøk i løpet av våren 2018.

   

 • Kirkekaffe

  Diakoniutvalget hadde ansvar for kveldsmat etter kveldsmesse skjærtorsdag 13.april. I tillegg ordnet diakoniutvalget kirkekaffe til Allehelgensdag 5. november både i Gol kirke og Herad kirke.

   

 • Eldres dag

  Søndag den 1.oktober. Gudstjeneste i Gol kirke kl.11.00 med kirkekaffe på Helselagsstugu ved Gol helselag. Ca. 30 deltok på kirkekaffen. Dagen ble annonsert i Hallingdølen.

   

 • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, og få forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Diakonen har pleid å ha ansvar for planlegging og gjennomføring av fasteaksjonen, men siden det var vakant stilling ble fasteaksjonen gjennomført ved hjelp av andre ansatte og Kirkens Nødhjelps-kontakter fra sokneråd. Konfirmantene og deres foreldre gjør hoveddelen av innsamlingen. Gol og Herad samlet inn kr.65.721 i 2017.

   

 • Sorgarbeid

  Dem som har mistet en av sine nærmeste i det siste året, fikk invitasjon av presten og diakonen til en åpenkveld på Gol bedehus 14. november. 1 møtte opp.

  Det ble ikke holdt sorggruppe dette året. Diakonen har dialog med diakon i Ål, Hilde Kirkebøen, om å få til en fellessorggruppe til det nye året da det er få som ønsker å være med på en slik gruppe.

   

   

  Gol, den 22. januar 2017

  Martha Frøyland