Årsmelding Diakoni 2018
Årsmelding Diakoni 2018
Årsmelding Diakoni 2018

            

 

    

Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2018

 

Diakoniutvalget

Medlemmer: Olveig Engene (leder), Inger Lagmannsgård, Bjørg Hoftun, Ingebjørg Solhjell og Martha Frøyland (ansatt)

Varamenn: Bibbi Hatten, Marianne Brenn og Solveig Rundhovde

Antall møter: 2 (februar og august)

 

Tiltak og aktiviteter

 

 • Åpent hus på Gol bedehus

  Formiddagstreff siste torsdag i måneden.

  Komite: Sigrid Hoftun, Mari Eiklid, Sigrid Gjerden, Tove Lien, og Martha Frøyland

  Antall treff: 8

  I tillegg hadde vi en dagstur til Nesbyen 30. august. 22 deltok på turen.

  Gjennomsnittlig har 23 personer møtt opp på de treffene.

   

 • Torsdagstreff for kvinner og barn

  Flerkulturelle treff for kvinner og barn på Helselagsstugu tredje torsdagen i måneden. Det er et samarbeid med Gol Helselag, Røde Kors og Diakoniutvalget. I år fikk vi tilskudd fra Nasjonaltilskuddsordning for barnefattigdom på 35.000 kr.

  Komite: Gunhild Sørum (Gol Helselag), Solveig Lindheim (Røde Kors), Ingrid Økesveen, Ingebjørg Solbakken, Marie Louise Mole, Selmavit Tesfayesus, Haifa Saatawi, Ai Qun Huang, Ligia Lagmannsdokken og Martha Frøyland

  Antall treff: 9

  I tillegg dro vi til Langedrag på tur 17. juni. 102 deltok på turen.

  Torsdagstreff har også hatt dyrkingsprosjekt på Renslojordet i sommer/høst.

  Se egen årsmelding.

   

 • Sangstunder for mennesker med nedsatt funksjonsevner

  Annen hver onsdag på fellesstua på Helsetunvegen. Fikk økonomisk tilskudd fra Kristelig Studieforbund som tidligere.

  Antall deltagere: 13 brukere + ansatte/ledsagere, Martha Frøyland (leder), Justin Vickery (piano) og en frivillig som hjelper til på kjøkkenet.

  Antall sangstunder: 21

  I tillegg hadde vi adventsstund i Gol kirke 5. desember. Ca. 35 til stedet under gudstjeneste, og ca. 30 deltok på kirkekaffe i etterkant på bedehuset.

   

 • Andakt og nattverdsgudstjeneste på Gol helsetun og omsorgsboliger

  Antall andakter: 17 på Helsetunet, 10 på Rundingen

  Antall gudstjenester: 7 (av 4 med nattverd) på Helsetunet, 1 med nattverd på Rundingen

  Antall deltagere: Gjennomsnitt ca. 20 på Helsetunet, 10 på Rundingen

   

 • Diakonens time

  Furuvegen, Torstadvegen og Blågangen fikk 10 besøk hver.

  Dagsenteret fikk 10 besøk.

   

 • Åpen kirke i Herad kirke – stillhetsarbeid

  Herad kirke er åpen for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning hver tirsdag mellom kl.18-19. Fra og med oktober flyttet vi tidspunktet til kl.15-16, og det har fungert greit.

  Antall kvelder: 40

  4 – 8 personer har vært innom hver gang.

   

 • Ungdomsklubb Amadeus

  Diakonen har videre samarbeidet med trosopplæreren om Amadeus. Henviser til årsmeldingen til trosopplæring.

   

 • Ungdomskafé

  Måltidsfellesskap og temasamtaler for videregåendeskoleelever. Har fått 25.000 kr. fra AJHS til dette prosjektet høsten 2018-våren 2019. Samarbeidspartneren ungdomslos har vært vakant i våren 2018, og vi startet med planleggingen i høst. Kaféen kommer i gang igjen januar 2019.

   

 • Samtaler/hjemmebesøk/sognebud

  Antall hjemmebesøk: 43

  Antall samtale utenom hjemmebesøk: 10

  Antall sognebud: 0

   

 • Gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer

  26 personer som fylte enten 80 eller 90 i 2017, og som ikke fikk gratulasjonsbesøk i løpet av 2017, fikk tilbud om besøk dette året. Av dem, 24 fikk besøk.

  Fra 2018 endret vi praksis til kun besøk av de som fyller 90 år. Dette på grunn av at vi erfarer at mange 80-åringene i dag er oppegående og har nettverk rundt seg, og dermed ikke en gruppe trenger diakoni mest. Diakoniutvalget har valgt å satse på andre og nye tiltak.

  13 personer har fylt 90 i 2018. Alle fikk tilbud om besøk, og 11 fikk besøk.

   

 • Kirkekaffe

  Diakoniutvalget hadde ansvar for kveldsmat etter kveldsmesse skjærtorsdag 29. mars. I tillegg ordnet diakoniutvalget kirkekaffe til diakonvigsling 8. april, forbønnsgudstjeneste for barn og unge i Palestina og Israel 23. sep, allehelgensdag 5. nov (både i Gol kirke og Herad) og adventsstund for sangstund med mns med nedsattfunksjonsevne 5.des.

   

 • Forbønnsgudstjeneste for barn og unge i Palestina og Israel

  I samarbeid med Ål arrangerte vi forbønnsgudstjeneste med bønnevandring i Torpo kyrkje 23. sep. Dette var i forbindelse med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, som Den norske kirke var med på å arrangere. Ca. 20 deltok på gudstjenesten.

   

 • Eldres dag

  Søndag den 30.sep. Gudstjeneste i Gol kirke kl.11.00 med kirkekaffe på Helselagsstugu ved Gol helselag. Ca. 25 deltok på kirkekaffen.

   

 • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Fikk besøk av ungdommer fra Changemaker (KFUK KFUM) for å fortelle om fasteaksjonen til konfirmantene. Pengene ble samlet inn av konfirmantene og deres foreldre den 20. mars. Gol samlet inn 42 617 kr og Herad samlet inn 11 101 kr.

   

 • Sorgarbeid

  Det ble holdt en sorggruppe våren 2018 i samarbeid med menigheten på Ål. 4 personer deltok på gruppa.

  Dem som har mistet en av sine nærmeste i det siste året, fikk invitasjon av presten og diakonen til en åpenkveld på Gol bedehus 14. nov. 3 møtte opp.

   

 • Medarbeiderfest

  Staben arrangerte en medarbeiderfest 15. november på bedehuset. Til sammen 55 som deltok på festen.

   

 • Kurs i musikkterapi i eldreomsorgen

  I regi av kirkas diakoni ble det arrangert kurs i musikkterapi i eldreomsorgen 15. november. Musikkterapeuten på Fjell sjukeheim, Guri Gjermstad Dypvik var hovedkursholder. Kurset var spesielt tilrettelagt for helsepersonell, men var også åpent for andre interesserte. Alle sykehjemmene og lederne i hjemmetjenesten i hele Hallingdal fikk invitasjon, og kurset ble annonsert i Hallingdølen. 16 deltok på kurset, av dem 13 helsepersonell.

   

   

  Gol, den 17. januar 2019

  Martha Frøyland