Årsmelding Diakoni 2016
Årsmelding Diakoni 2016

            

 

             Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2016.

 

Diakoniutvalget:

Formann: Olveig Engene, Herad sokn. Nestformann: Bjørg Hoftun, Herad sokn. Styremedlemmer: Inger Lagmannsgård Gol sokneråd og Ingebjørg Solhjell.

Varamedlemmer: Bibbi Hatten, Marianne Brenn, Solveig Rundhovde. Diakoniutvalget har hatt fire møter.

Åpent hus på Gol bedehus.

Formiddagstreff siste torsdag i måneden. Vi har åtte møter i året og en dagstur på høsten. I år gikk turen til Bergsjøstølen fjellhotell tirsdag 30.august. Et samsrbeide med frelsesarmeen Gol, som deltok med sang og musikk. Vi fikk middag og kaffe. De som er med i Åpent hus-komiteen: Sigrid J Hoftun, Mari Eiklid, Bibbi Hatten, Tove Lien og Sigrid T. Gjerden. Vi har to møter i året hvor vi planlegger møter og tur. De er ellers med og gjennomfører treffene med det praktiske.

Torsdagstreff på Helselagstugu.

Det er flerkulturelle treff for kvinner og barn. Dette treffet er en gang i måneden kl.18.00 til 21.00. Det er et samarbeide med Gol Helselag, Røde kors og Diakoniutvalget. Komiteen består av representanter fra innvandrere og flyktninger, og en fra hver av de tre samarbeidslagene, som har møte to ganger i året for å planlegge møtene og turen.  På våre Torsdagstreff ha vi temaer som mat, helse, trening og kulturelle innslag fra forskjellige land. Vi har eget program vi sender ut. I år hadde vi tur lørdag 4.juni til Røde Kors sitt feriested Merket som ligger på fjellet mot Valdres. Vi var i alt 70 deltagere, derav 39barn. Barna lekte og syklet. Vi hadde natursti i skogen i det fine været. Røde Kors lærte oss førstehjelp. Vi spiste deilig grønsakspizza og is.

Ti av deltagerne er med på å ha dyrking i hagen på Renslojordet. Vi møtes der oppe for å luke ugras, vanne  og spiser og koser oss sammen.

Sangstunder for de psykisk utviklingshemmede:

Vi har sangstunder hver 14.dag. Før var vi på Helselagstugu, men nå har de selv et nybygg med stue hvor vi er. Organisten er fast med og spiller på Keybord og en beboer spiller trommer, og andre er med på rytmeinstrumenter, undertegnede spiller gitar. Vi har kaffepause, og diakoniutvalget og andre frivillige er med og ordner i stand bevertningen. Vi har en avtale med vidregående skole, som baker kaker og vi betaler. Deltagerne betaler litt hvert semester. Vi søker Kristelig studieråd om støtte, og får en sum hvert semester.

Adventstund i Gol kyrkje onsd. 14.desember kl.18.00. med kyrkjekaffe /gløgg og kaker etterpå på Gol bedehus som diakoniutvalget ordner i stand. Sangstundene er blitt en god tradisjon. Det er 13-14 beboere med personell som er med, i alt 20-25 deltagere.

 

Eldres dag: Et samarbeide med Helselaget.

Eldres dag i Gol kyrkje28. august kl.11.00 og Kyrkjekaffe på Helselagstugu etterpå, som damene i Helselaget lager. Det var ikke så mange i år som kom, men neste år må vi huske egen annonse i Hallingsølen.

Kyrkjekaffe:

Diakoniutvalget hadde kyrkjekaffe i Stavkyrkja søndag 19.juni. Vi satte opp bord med kaker og kaffe utenfor kyrkja, og mange stanset igjen og pratet sammen.

Allehelgensdag i Gol kyrkje og Herad kyrkje søndag 6.november med kaker og kaffe bak i kyrkjene som diakoniutvalget ordner. I Gop kyrkje bruker vi de bordene som er kjøpt inn. Det er mange mennesker (ca.100)i kyrkjene denne dagen.

Gudstjeneste Skjærtorsdag i Gol kyrkje24.mars kl.19.00 med kveldsmat etterpå, som diakoniutvalget ordner. Det er ca. 25-30 deltagere. Det har blitt en fin tradisjon.

Fasteaksjonen:

Fasteaksjonen tirsdag 15.mars.  Gol sokn kr. 38480.00. Herad sokn kr. 9230.00.

I alt kr. 47595.00. Konfirmanter og foreldre er med på innsamlinga.

Breidokkstugu:

Det er en erindringsgruppe på Breidokk. Fra kl.11.00 – 13.00. Vi har vært en liten gruppe på ca. åtte stykker. Vi hadde samlinger i vårhalvåret, men det ble mindre deltagere, så vi avsluttet i juni etter å har drevet i 18år.

Dugurdstreff på Gol bedehus:

Dugurdstreff er et uformelt samvær første torsdagen i måneden, hvor vi snakker om tema fra gamle dager(erindring) Vi har sang, opplesning, ord for dagen og enkel dugurdsmat med suppe og brød, kaffe og kaker. Ivar og Inga Kinnebergbråten er faste hjelpere. Deltagerne er med og forteller og leser opp. Det er fra 10-12 deltagere. Dette er et treff for dem som er godt voksne. Fra kl.11.00 – 13.30. Vi avsluttet dugurdstreffene til jul 2016 etter å ha drevet i åtte år.

Sangstunder og andakter på Gol helsetun og omsorgsboliger.

På Furuvegen- og Torstadvegen-omsorgsboliger er diakonen hver fjortene dag, enten formiddag eller ettermiddag til en hyggelig stund med opplesning, sang, kaffe og kake. Rundingen omsorgsbolig hadde foruten sangstunder og andakter med nattverd ca. 12-14 deltagere. På Blågangen omsorgsbolig, er diakonen med sangstund en gang i måneden med sang og opplesning.

  Andakter og sangstunder på Gol helsetun: Diakon og prest med organist har andakter annenhver uke hele året, og forenkla gudstjeneste med nattverd på stua fire ganger i året. Vi var før i kapellet når det var nattverd, men nå er pasientene for syke, så vi er oppe i stua vest.

Åpent møte på Gol bedehus 8.november.

Denne kvelden er en del av sorgarbeidet. Diakonen sender ut invitsjon til pårørende til allehelgensdag og denne kvelden, og et tilbud om sorggruppe. Tema for kvelden er: Livet etter å ha mistet en av sine kjære. Soknepresten innleder til samtale. Diakoniutvalget lager enkel bevertning. Det er ikke så mange som kommer, men det er et tilbud til de som har mistet noen av sine kjære siste åre. Vi har ikke hatt sorggruppe dette året.

Brev og besøk til 80. 0g 90.års jubilanter.

Diakonen sender brev til de som fyller 80 og 90 år. Diakonen og Diakoniarbeider Wera  Waae Frogner går på besøk til de som ønsker det. Vi har også gått på hjemmebesøk og på institusjonene. Til sammen 124 besøk.  Wera har ikke hatt lesestunder på Helsetunet i år, men heller brukt tida til besøk. Wera sluttet 1. november.Vi har laget en brosjyre om besøkstjenesten som vi har levert ut til hjemmesykepleien og andre.

Så vil jeg takke alle frivillige som er med i dette viktige diakonale arbeidet, og der er ca. 75 stykker. Tusen takk!

 

Gol, den 19.januar 2017

Ingrid Økesveen

Diakon.