Årsmelding for trusopplæring 2018
Årsmelding for trusopplæring 2018
Årsmelding for trusopplæring 2018

ÅRSMELDING 2018 FOR TRUSOPPLÆRINGA I GOL OG HERAD

 

Tilsette:

Britt Marie Haraldset Hafsås arbeidde i 50 % stilling og hadde 50 % permisjon frå 01.01.18 – 01.08.18. Gerd Eli Berge var tilsett som vikar i 50 % stilling for Gol og Herad frå 01.01. – 30.07.18, men vart sjukemeldt frå slutten av april.

Dåp og dåpsbesøk:

I 2017 vart 36 born døypt i Gol og Herad. Trusopplæraren har ansvar for å skaffe materiell til utdeling ved dåpssamtalen og til dåpsbesøk ved 1-, 2- og 3-års dåpsdag. På dåpsbesøkermøte i januar delte vi ut 29 dåpsbarn døypt i 2018, pluss tre tilflyttarar døypt i 2017 og 2016. Det var 12 frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for ca 65 born i 2018.

Babysong:

Babysong vert arrangert i samarbeid med Frelsesarmeen. 14 born med i løpet av året, i tillegg var det iblant med storesøsken.

Dåpsskule:

Dåpsskulen vart dette året halde i mars og det var seks 6-åringar som deltok. Opplegget hadde fokus på påskebodskapen - første samling var påskevandring i Herad kyrkje, den andre var i Gol kyrkje der borna laga påskepynt og song påskesongar. Dåpsskulen vart avslutta med Sprell Levande gudsteneste i Gol kyrkje, med utdeling av diplom og 6-årsbok , påsketreet var pynta og born frå Gullrekka deltok også.

Tårnagenthelg:

Siste helga i april var det Tårnagenthelg for 3. klassingar i Herad kyrkje. Laurdag var agentane på symboljakt, på tur i tårnet, løyste mysteriet om den gamle kyrkjenøkkelen og med på planlegging av vandregudsteneste. Sundagen var dei aktive i gjennomføringa av vandregudstenesta som gjekk frå kyrkja til Frøysokstugu der det var kyrkjekaffi/saft. Totalt 12 agentar deltok.

Gardsbesøk og den gode hyrde

Ein ettermiddag i starten av mai, først med samling i Gol kyrkje og så besøk i sauefjøs like ved for å sjå på sauer og nyfødde lam. 3 førsteklassingar deltok.

Middelalderdagen for 4.trinn

Trusopplæraren har vore saman med presten om å gjennomføra middelalderdag med gudsteneste i stavkyrkja og ulike leikar og uteaktivitetar på område.

Trusopplæring i naturen (Når eg ser din himmel)

Ikkje gjennomført i 2018.

4-årsbok

4-årsboka vart utdelt på ei felles gudsteneste i Herad kyrkje i september. Der var det Sprell Levande gudsteneste med hausttakkefest og deltaking av Gullrekka. 15 fireåringar deltok totalt. Det var to ettermiddagssamlingar for fireåringane tidlegare i veka, ei i Gol og ei i Herad.

Gullrekka – 5 år:

Femåringane i Gol og Herad fekk ein spesiell invitasjon til å vere med på Gullrekka i september, og på gudstenesten der og Gullrekka og fireåringane deltok. Der fekk dei utdelt ein DVD med Kirkerottene. Totalt 4 femåringar deltok.

Helmax helaften:

13. oktober var igjen ungdom frå heile Hallingdal invitert til Helmax helaften på Gol bedehus. Stig Morten Seierstad frå Maritastiftelsen kom og «trollbatt» ungdomane med si historie den dagen. I tillegg var det som vanleg taco, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjend med kvarandre. Ca 70 ungdom frå 8. klasse og oppover deltok, i år var ca 15 av desse frå Gol.

KA-dag:

På skulen sin planleggingsdag fred. 17. november arrangerte vi KA-dag for 1.-3. klasse. KA står for KyrkjeAktivitetsdag. I 2018 var temaet «fellesskap» Vi starta med ei samling i kyrkja. Der vart vi litt kjend med kvarandre og kyrkjetenar og organist, vi song og høyrde om Abraham, før vi avslutta med bønevandring. Deretter gjekk vi til bedehuset via 30-leik på skuleplassen. På bedehuset var det nye samlingar, leik og formingsaktivitetar. Totalt 14 barn deltok (2 førsteklassingar, 5 andreklassingar, 6 tredjeklassingar og ei storesyster), og 2 større barn/ungdom hjelpte til saman med diakon og kyrkjeverje.    

Lys Vaken:

25. – 26. november deltok 6 ti-åringar på Lys Vaken i Gol kyrkje. Dei vart kjende i kyrkja, pynta lysglas, gjekk tur til den gamle stavkyrkjetomta og åt pizza. Dei fekk høyre om Samuel i tempelet tempelet og var med å lage til gudsteneste på sundagen. Under gudstenestan fekk dei boka: «Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga».

Julekrybbevandring:

Tre barnehagar i Gol og Herad kom på julekrybbevandring i desember, fordelt på 3 samlingar. For fyrste gong var desse vandringane i Herad kyrkje. Dette fungerte flott, men vi ser at store grupper bør vere i Gol, då det blir litt trongt i Herad, spesielt i våpenhuset. Prest og trusopplærar samarbeidar med staben om å gjennomføre dette.

Konfirmanter:

Til saman var det 42  konfirmantar i Gol og Herad i 2018. Trusopplærar deltok på konfirmantleiren på KRIK senteret i januar (Britt Marie),  på konfirmantfestivalen for alle hallingdalskonfirmantane på Gol samfunnshus i februar og på samtalegudstenesta i Gol kyrkje (Gerd Eli).

Gullrekka:

Trusopplæraren har ansvar for fellessamlingane på Gullrekka og har vore med på gruppa 7-9 år. Gullrekka er på Gol bedehus ein fredag i månaden. Trusopplærar har og hovudansvar for rapportering av 10-13 på Gullrekka og kontakt inn mot Acta. Etter fellessamlingane på Gullrekka går 10-13 stort sett opp i gymsalen og har ulike aktivitetar der. I løpet av 2018 har ca 35 born og unge vore innom. På nokre samlingar har vi fått hjelp av ein ungdomsleiar. I 2019 prøver vi å utvide tilbodet med småbarnssang.

 

 

Amadeus:

Oppslutninga rundt Amadeus, ope hus for ungdom på bedehuset laurdagskveldane har svinga mykje gjennom 2018. I vårhalvåret var det nokre samlingar med god oppslutning, og vi hadde ei samling i klatrehallen i haust med godt oppmøte, men totalt gjennom året har vi berre ein 3-4 ungdomar med stabilt oppmøte. Vi vurderer tilbodet til ungdomar utover vinteren 2019.

Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB):

Trusopplæraren var i september på besøk i 6.-klassane på Gol skule og gjennomførde VGBB. Det er tre parallellar på trinnet og opplegget er to dobbelttimar i kvar klasse, ein med gjennomgang av det gamle testamentet, og ein med gjennomgang av det nye testamentet. Totalt 46 elevar deltok.

Andre tilbod til barn og unge i regi av kyrkja:

 

Leirstøtte: Liv Karin Bakke Haugen fekk støtte til 4H-utveksling i Gambia. Denne saka vart handsama spesielt i fellesrådet.

Fagleg samarbeid og kurs:

Trusopplærarane i Hallingdal har møttest 2 gonger i løpet av våren for utveksling av erfaringar og fagleg påfyll. I tillegg deltok fleire på fagsamling i Hemsedal med Anne Kristin Aasmundstveit 12. februar og på Gol 13. februar.

Fagdagar arrangert av bispedømmet: Modum 7. feb (Britt Marie og Gerd Eli), Tønsberg 30.-31. mai og Drammen 21. nov. (Britt Marie).

I tillegg var Britt Marie på kurs i Bibelreisen 16. okt og trosopplæringskonferansen 17. okt.

Britt Marie Haraldset Hafsås har tatt 15 studiepoeng i Levande tru – kristen tru i praksis (våren), og 15 studiepoeng i Bibelen – truskjelda (hausten) på VID. Dette går inn i eit nettstudie på 60 studiepoeng i trusopplæring som er samarbeid mellom MF og VID.

Trusopplæringsutvalet:

Trusopplæringsutvalet hadde to møter på vårhalvåret. Her var hovudfokus revidering av trusopplæringsplanen, som vart godkjend på soknerådsmøter i mai. Det vart ikkje møte på hausten.

Takk

Takk til alle som har vore med å bidrege i trusopplæringa – tilsette, frivillige, foreldre og føresette!

Det er eit stor og  gjevande arbeid me får vera med i – å bringa barn og unge til Kristus slik at dei kan bli verande hos han slik som dei ved dåpen blir sameina med han.

Takk til Han som har gitt oss tenesta og oppgåva: « Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»                                      

 

                          Britt Marie Haraldset Hafsås                                       Gerd Eli Berge