Årsmelding trusopplæring 2017
Årsmelding trusopplæring 2017

ÅRSMELDING 2017 FOR TRUSOPPLÆRINGA I GOL OG HERAD

 

Tilsette:

Britt Marie Haraldset Hafsås hadde permisjon frå 12.01 til 07.08, jobba deretter 20 % og så 50 % frå 01.12, mest i Hemsedal, men og litt i Gol og Herad. Gerd Eli Berge har vore tilsett som vikar for Gol og Herad i 60 % stilling 09.01. – 06.08 og 50 % frå 07.08 og ut året.

Dåp og dåpsbesøk:

I 2017 vart 17 born døypt i Gol og Herad. Trusopplæraren har ansvar for å skaffe materiell til utdeling ved dåpssamtalen og til dåpsbesøk ved 1-, 2- og 3-års dåpsdag. Det er 13 frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for ca 65 born i 2017.

Babysong:

Babysong vert arrangert i samarbeid med Frelsesarmeen. 18 born med i løpet av året, i tillegg var det iblant med storesøsken.

Dåpsskule:

I februar var det dåpsskule for 6-åringar. Det var ei samling i Herad kyrkje, ei i Gol kyrkje, og så avslutning med deltaking på Sprell Levande gudsteneste i Gol kyrkje, der også Gullrekka deltok. 4 barn deltok på dåpsskulen.

Tårnagenthelg:

I mars var det Tårnagenthelg for 3. klassingar i Herad kyrkje. Laurdag var agentane på symboljakt, på tur i tårnet og med på planlegging av gudsteneste. Sundagen var dei aktive i gjennomføringa av gudstenesta. Totalt 8 agentar deltok.

Gardsbesøk og den gode hyrde

Dette var eit nytt tiltak i 2017. Ein ettermiddag i starten av mai, først med samling i Gol kyrkje og så besøk i sauefjøs like ved for å sjå på sauer og nyfødde lam. 11 førsteklassingar deltok.

Middelalderdagen for 4.trinn

Trusopplæraren har vore saman med presten om å gjennomføra besøk på 4.trinn, og middelalderdag med gudsteneste i stavkyrkja og ulike leikar og uteaktivitetar på område.

Trusopplæring i naturen (Når eg ser din himmel)

Nytt tiltak i 2017. 7.klassingane vart invitert ut på tur i nærområde – til Tjuvkjellaren og Farset. 3 jenter deltok.

4-årsbok:

4-årsboka vart utdelt på ei felles gudsteneste i Herad kyrkje i september. Der var det Sprell Levande gudsteneste med hausttakkefest og deltaking av Gullrekka. Også 5-åringane fekk ein spesiell invitasjon til denne gudstenesta. 14 fireåringar og 4 femåringar deltok totalt. Det var to ettermiddagssamlingar for fireåringane tidlegare i veka, ei i Gol og ei i Herad.

 

Helmax helaften:

28. oktober var igjen ungdom frå heile Hallingdal invitert til Helmax helaften på Gol bedehus. Det var taco, leik, konkurransar, andakt, song og tid til å bli kjend med kvarandre. Ca 65 ungdom frå 8. klasse og oppover deltok, i år var ca 25 av desse frå Gol.

KA-dag:

På skulen sin planleggingsdag fred. 17. november arrangerte vi KA-dag for 1. og 2. klasse. KA står for KyrkjeAktivitetsdag. I 2017  jobba vi ut frå »Tidslinja» og boka «Bibelen med klistremerker – NT.» Vi starta med ei samling i kyrkja. Der vart vi litt kjend med kvarandre og kyrkjetenar og organist, vi song og høyrde forteljingar om dåpen ( Jesus og borna og Jesus vart døypt), før vi avslutta med bønevandring. Deretter gjekk vi til bedehuset via 30-leik på skuleplassen. På bedehuset var det nye samlingar, leik og formingsaktivitetar. 15 barn deltok (8 førsteklassingar, 7 andreklassingar), og 3 større barn/ungdom hjelpte til saman med nokre vaksne.    

Lys Vaken:

25. – 26. november deltok 10 ti-åringar på Lys Vaken i Gol kyrkje. Dei vart kjende i kyrkja, laga «kosepute», gjekk tur til den gamle stavkyrkjetomta og såg på stjernehimmelen, og åt pizza. Dei fekk høyre om Samuel i tempelet og Jesus som tolvåring i tempelet og var med å lage til gudsteneste på sundagen. Under gudstenestan fekk dei boka: «Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga».

Julekrybbevandring:

Fem barnehagar i Gol kom på julekrybbevandring i Gol kyrkje nest siste veka før jul, fordelt på 3 samlingar. Prest og trusopplærar samarbeidar med staben om å gjennomføre dette. 73 born og 18 vaksne frå barnehagane var med på julekrybbevandringa.

Konfirmanter:

Til saman var det 38 konfirmantar i Gol og Herad i 2017. Trusopplæraren deltok på enkelte konfirmanttimar (støttefunksjon enkeltkonfirmant), på nattcup for alle hallingdalskonfirmantane på Gol samfunnshus i februar og på samtalegudstenesta i Gol kyrkje.

Gullrekka:

Trusopplæraren har ansvar for fellessamlingane på Gullrekka og har vore med på gruppa 7-9 år. Gullrekka er på Gol bedehus ein fredag i månaden. Etter fellessamlingane på Gullrekka går 10-13 stort sett opp i gymsalen og har ulike aktivitetar der. I løpet av 2017 har ca 40 born og unge vore innom. På hausten har ein ungdomsskuleelev vore med som aktivitetsleiarar.

Ungdomskveldar:

Våren 2017: Dei fredagane det var Gullrekka, var det og ungdomskveld i kjellaren på bedehuset kl. 20-22. Dette er eit tilbod til ungdom frå 8. klasse og oppover. Her var det etter kvart svært få som kom,  totalt 5 ungdomar.

Hausten 2017: Ungdomsklubben vart restarta med nytt namn, nye leiarar frå stab og frivillige og nye tider: Amadeus, ope hus for ungdom frå 8.trinn og oppover, annankvar laurdag kl 19.30 – 22.00 på Bedehuset. I alt 17 ungdomar har vore innom, varierande frå 5 – 11 pr kveld på dei 6 klubbkveldane.

Andre tilbod til barn og unge i regi av kyrkja:

 

Leirstøtte: 1 ungdom har fått støtte til å reisa på leir i 2017.

Fagleg samarbeid og kurs:

Trusopplærarane i Hallingdal har møttest 3 gonger i løpet av våren og 2 gonger i løpet av hausten for utveksling av erfaringar og fagleg påfyll. I tillegg har dei arrangert kursdag for Hallingdal i oktober for trusopplærarar og andre som arbeidar med trusopplæring i jobb eller fritid med tema » Tidslinja» med Hilde Heitmann som kurshaldar. Kurset vart halde på Gol Bedehus.

Trusopplærarane i Gol og Hemsedal har vore på 2 fagdagar arrangert av bispedømet i tillegg til trusopplæringskonferansen.

Britt Marie Haraldset Hafsås har tatt 15 studiepoeng i Kristen tru og tradisjon på MF.

Takk

Takk til alle som har vore med å bidrege i trusopplæringa – tilsette, frivillige, foreldre og føresette!

Det er eit stor og  gjevande arbeid me får vera med i – å bringa barn og unge til Kristus slik at dei kan bli verande hos han slik som dei ved dåpen blir sameina med han.

Takk til Han som har gitt oss tenesta og oppgåva: « Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»                                      

 

                          Britt Marie Haraldset Hafsås                                       Gerd Eli Berge