Årsmelding Gol sokneråd
Årsmelding Gol sokneråd

ÅRSMELDING FOR GOL SOKNERÅD 2016

Samansetjing av soknerådet

 

Jan Olav Skinnemoen,   sokneprest

Trygve Lono Smedsgård,   leiar og medlem i Gol kyrkjeleg fellesråd

Gunn Ragnhild Stigen   nestleiar

Harald Sundsøy,   sekretær

Ola Grønseth,medlem   leiar i Gol kyrkjeleg fellesråd

Jorunn Viljugrein Stake  medlem –varamedl. Gol Kyrkjelege fellesråd

Ingrid Nibstad Fosshagen,medlem  varamedlem i Gol kyrjeleg fellesråd

Inger Lagmanngård  medlem

Birgit Kristin Rust  medlem

Varamedlemmer

1.Annbjørg Haug Jegleim

2.Bibbi Hatten

3.Tore Dag Skjerdal

4.Anne Kari Smaaberg

5.Sigurd Sato

 

 

 

 

Råd og utval

 

Trusopplæringsutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Jorunn Viljugrein Stake,soknerådet                            Ingrid Nibstad Fosshagen,soknerådet

Anny Lono Smedsgård,frivillig                                     Elin Jorde,frivillig

 

Diakoniutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Inger Lagmannsgård,soknerådet                                 Bibbi Hatten,soknerådet

Ingebjørg Solhjell,frivillig                                              Solveig Rundhovde,frivillig

 

Gudsteneste/kyrkjemusikkutval

Justin Vickery,kantor

Gunn Ragnhild Stigen,soknerådet

Jan Olav skinnemoen,soknerådet

 

Medlem til styret for Gol og Hemsedal kyrkjeblad

Birgit Kristin Rust

 

Representant til 17.mai-komiteen

Ola Grønseth  vara Trygve Lono Smedsgård

er sekretær for utvalet.

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp

Gunn Ragnhild Stigen

 

 

Kyrkjeleg statistikk (Tall frå i fjor i parentes)

Innmeldingar til kyrkja: 1(1)

Utmeldingar frå kyrkja: 14 (8)

Døypte: 8 (21)

Konfirmantar 39 ( 36)

Tal på vigsler.7 (15)

Tal på gravferder: 30 (29)

Gudstenester på søn-og helligdager    34 (30)– tilstades  2721 (2467)

Gudstenester utanom søn-og helligdager  16 (20) –)  tilstades 952 (1627

Gudstenester med nattverd   18 (20) – 496 (690) nattverdsgjester

Familie og barnegudstenester 2 (4)   tilstades 218 (385) tilstades

Gudstenester med dåp 7 (16)- tilstades  471 (1137)             

Gudstenester for ungdom 1(2)- tilstades   215(362)

Konfirmasjonsgudstenester   2(2)  tilstades-665(770)

Skulegudstenester   2(3)-   tilstades  530(536)

Gudsteneste på julaften deltok 380(425)

Gudstenester i påska 4(3)- tilstades  148(150)

Gudstenester i pinsa 2(1)- tilstades   665(55)

Økumeniske gudstenester 0(1)-   tilstades   0(116)

Kulturarrangement/konsertar  i regi av kyrkja    6 – 423 tilstades

Kulturarrangement/konsertar i regi av andre   3 – 765 tilstades

Kulturarrangement  1-250 tilstades

 

Kyrkje og kyrkjelyd

 

Gudstenestene har i hovudsak vore ved soknepresten vår Jan Olav Skinnemoen.

 soknepresten i Hemsedal,Camilla Osnes har og hatt nokre  gudstenester..  Ved  ferieavikling har vi og hatt besøk av andre prestar.

I offer og kollekter er det kome inn kr 91775,- i 2016  Av dette  er det kr 51757,- som går til arbeidet i kyrkjelyden. Kr 39998,- - av mottekne ofringar er sendt til nasjonale og internasjonale organisasjonar.

 

Også i år har konfirmantane vore innsamlarar ved den årvisse  fasteaksjonen, dette er ein del av konfirmantopplegget. Det kom i 201 inn kr 39085,-.  Disse pengane går direkte til Kirkens Nødhjelp.

.

Soknerådet vil på vegne av kyrkjelyden få rette ein takk til Gol Normisjon  for godt samarbeid også i 2016. Det er kjekt og kunne bruke Gol bedehus  tili konfirmantundervisning  og  til diverse arrangement i kyrkjelyden

 

Arbeid i soknerådet

 

Soknerådet har i 2016 hatt 7 møter og behandla  47 saker. Faste oppgåver er å halde auga med vedteke budsjett ,sjå igjennom gudstenestelister, behandle offersøknader, samt fordele oppgåva som kyrkjevertar mellom medlemmene

Andre saker som soknerådet har arbeidd med det siste året

-Prosjektor i Gol kyrkje dette reknar vi med og realisere i 2017.

-m CASH i kyrkja.Det er blitt arbeid med at ein kan gi kollekt via m CASH .Dette vil også blisett i verk i løpet 2017

Prosten vitja soknerådet på møte 22.nov.

 

 

Årsmøtet i kyrkjelyden vart halde på Gol Bedehus søndag 13.mars saman med Herad.  Her vart dei

Leiar

6 av medlemmene i soknerådet deltok på møte i Ål kyrkjeakademi,der Kjellfred Dekko heldt foredrag om framtida til kyrkja etter at staten og kyrkja har skilt lag.

 

 Årsmøtet i kyrkjelyden vart halde på Gol Bedehus søndag 13.mars saman med Herad kyrkjelyd.Her vart vanlege årsmøtesaker som årsmelding og rekneskap behandla.

Jan Olav Skinnemoen viste bilder og fortalte frå tur til Tyrkia 

 Dugnad på kyrkjegarden var den 3.mai.  Det er mange trufaste som møter opp år etter år.Etter

dugnaden var det ei triveleg kaffistund som takk for arbeidet.

Konfirmantane hadde samlingar på Bedehuset frå august til mai.Det var leir saman med konfirmantane i Hemsedal på KRIK Høyfjellsenter.Nattcup i innebandy saman med dei andre konfirmantane i hallingdal på Gol Samfunnshus.

 

Samtalegudstenesta var 11.mai etterpå var det konfirmantfest på Gol Bedehus. Det vart ei verdig og triveleg samling saman med konfirmantar og familie.

 

Det var i år 36 konfirmantar så det måtte også i år vere to konfirmasjonsgudstenester.  1.pinsedag 15.mai.og 2.pinsedag 16.mai.

 

Utskiftingar i staben

Det har vore store utskiftingar i staben dette året .Både kyrkjeketenar Arne Bråten og diakon Ingrid Økesveen har trådt inn i pensjonistenes rekker.Soknerådet vil takke dei for ei lang og trufast teneste for kyrkjelyden.Ludvik Munkejord starta opp som kyrkjetenar frå i sommar og vi vil ynskje han velkommen og lykke til i jobben.

Vi vil også takke ingebjørg Flaget for mange års teneste som klokkar ho hadde si siste klokkargjerning i haust

Takk også til Wera Waage Frogner som har slutta i ei 20 % stilling som soknediakon.

 

Tilslutt vil eg få takke alle medarbeidarane for godt sammarbeid. Eg vil også takke medlemmene i

soknerådet, det har vore lett og få dykk til å stille opp på oppgåver, dette gjer jobben»

som soknerådsleiar enklare

 

Trygve L. Smedsgård