Årsmelding for Gol sokneråd 2018
Årsmelding for Gol sokneråd 2018
Årsmelding for Gol sokneråd 2018

ÅRSMELDING FOR GOL SOKNERÅD 2018

Samansetjing av soknerådet

Jan Olav Skinnemoen,   sokneprest

Trygve Lono Smedsgård,   leiar og medlem i Gol kyrkjeleg fellesråd

Gunn Ragnhild Stigen   nestleiar

Harald Sundsøy,   sekretær

Ola Grønseth,medlem   leiar i Gol kyrkjeleg fellesråd

Jorunn Viljugrein Stake  medlem –varamedl. Gol Kyrkjelege fellesråd

Ingrid Nibstad Fosshagen,medlem  varamedlem i Gol kyrjelege fellesråd

Inger Lagmannsgård  medlem

Birgit Kristin Rust  medlem

Varamedlemmer

1.Annbjørg Haug Jegleim

2.Bibbi Hatten

3.Tore Dag Skjerdal

4.Anne Kari Smaaberg

5.Sigurd Sato

Råd og utval

Trusopplæringsutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Jorunn Viljugrein Stake,soknerådet                            Ingrid Nibstad Fosshagen,soknerådet

Anny Lono Smedsgård,frivillig                                     Elin Jorde,frivillig

Diakoniutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Inger Lagmannsgård,soknerådet                                 Bibbi Hatten,soknerådet

Ingebjørg Solhjell,frivillig                                              Solveig Rundhovde,frivillig

 

Gudsteneste/kyrkjemusikkutval

Justin Vickery,kantor

Gunn Ragnhild Stigen,soknerådet

Jan Olav skinnemoen,soknerådet

 

Medlem til styret for Gol og Hemsedal kyrkjeblad

Birgit Kristin Rust

 

Representant til 17.mai-komiteen

Ola Grønseth  vara Trygve Lono Smedsgård

er sekretær for utvalet.

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp

Gunn Ragnhild Stigen

 

Kyrkjeleg statistikk (Tall frå i fjor i parentes)

 

 

 

Konfirmantar 28 ( 33)

Tal på vigsler12 (6)

Tal på gravferder: 38 (32)

Totalt antall gudstenester 39 tilstades 3558(3683)

Gudstenester på søn-og helligdager    30 (30)– tilstades  1948 (2637)

Gudstenester utanom søn-og helligdager  9 (12) –)  tilstades 1610(1046)

Gudstenester med nattverd   22 (29) – 663 (642) nattverdsgjester

Familie og barnegudstenester 1 (4)   tilstades 60 (682) tilstades

Gudstenester med dåp12 (7)- tilstades  502 (584)             

Gudstenester for ungdom 0(1)- tilstades   (215)

Konfirmasjonsgudstenester   2(2)  tilstades-817687(817)

Skulegudstenester   4(3)-   tilstades  805(233)

Gudsteneste på julaften deltok 470(485)

Gudstenester i påska 4(4)- tilstades  140(177)

Gudstenester i pinsa 1(1)- tilstades   72(31)

Økumeniske gudstenester saman med Normisjon og Frelsesarmeen 0(1)-   tilstades   0(53)

Allehelgensgudstenester 1 (1) tilstades 88 (126)

Kulturarrangement/konsertar  i regi av kyrkja  7 (2) –tilstades 490 (274)

Kulturarrangement/konsertar i regi av andre  2 (3 )– tilstades 234 (260) tilstades

 

Kyrkje og kyrkjelyd

 

Gudstenestene har i hovudsak vore ved soknepresten vår Jan Olav Skinnemoen.

 soknepresten i Hemsedal,Camilla Osnes har og hatt nokre  gudstenester..  Ved  ferieavikling har vi og hatt besøk av andre prestar.

I offer og kollekter er det kome inn kr 79748- i 2018  Av dette  er det kr 40559,- som går til arbeidet i kyrkjelyden. Kr 39189,- - av mottekne ofringar er sendt til nasjonale og internasjonale organisasjonar.

 

Også i år har konfirmantane vore innsamlarar ved den årvisse  fasteaksjonen, dette er ein del av konfirmantopplegget. Det kom i 2018 inn kr.42617  Disse pengane går direkte til Kirkens Nødhjelp

 

.

Soknerådet vil på vegne av kyrkjelyden få rette ein takk til Gol Normisjon  for godt samarbeid også i 2017. Det er kjekt og kunne bruke Gol bedehus  tili konfirmantundervisning  og  til diverse arrangement i kyrkjelyden

 

Arbeid i soknerådet

Soknerådet har i 2018 hatt 6 møter og behandla  42 saker.Det har også vore eit felles møte med sokneråda i Gol og Herad. Faste oppgåver er å halde auga med vedteke budsjett ,sjå igjennom gudstenestelister, behandle offersøknader, samt fordele oppgåva som kyrkjevertar mellom medlemmene

Andre saker som soknerådet har arbeidd med det siste året:

Soknerådet har fullført arbeidet med å slå saman sokneråda i Gol og Herad.Det er halde fellesmøte med Herad sokneråd om dette.Soknemøte vart halde i Gol Kyrkje 18 mars her vart det vedteke at sokneråda skulle slås saman det same vart vedteke på soknemøte i Herad. Sokneråda blir slått saman frå 1.jan.2020. det er valt ei felles nominasjonsnemd for soknerådsvalet hausten 2019.

Representantar frå Gol Sokn er Ola Grønseth og Gunn Ragnhild Stigen.

Soknerådet uttalte seg om val av ny biskop i Tunsberg som kjent vart Jan Otto Myrseth oppnemd som ny biskop.Soknerådsleiaren hadde gleda av og representere Gol Sokneråd i vigslingsgudstenesta i Tønsberg Domkyrkje 23.november.

Soknerådet uttalte seg også om val av ny prost i Hallingdal Prosti

Soknerådet har behandla og vedtatt ny diakoniplan.Det har også i år vore open kyrkje i juli.

Soknerådet har også stått for haustplanting på kyrkjegarden.

 

Årsmøte i kyrkjelyden vart halde på Gol Bedehus 11.mars saman med Herad kyrkjelyd.her vart dei vanlege årsmøtesakene som  årsmelding og rekneskap behandla.

Soknediakon Martha fortalte om arbeidet foreldra hennar driv i Japan.

Sundag 8.mai var det vigsling av Martha  Tomoe Frøyland som diakon i Gol Kyrkje med fest på Gol Bedehus etter gudstenesta.Dette blei eit høtideleg og minneverdig arrangement.

 

Dugnad på kjyrkjegarden vart halde 3.mai.Det mange trufaste som møter opp år etter år.Etter dugnaden var dei triveleg kaffistund som takk for arbeidet.

Konfirmantane hadde samlingar på Bedehuset frå sept til mai.Det var leir saman med konfirmantane i Hemsedal og Hol på KRIK Høyfjellsenter.Konfirmantfestival for Hallingdal og Nore og Uvdal på Gol Samfunnshus og Gol Bedehus. Konfirmantane har også i 2018 stått for innsamlinga i fasteaksjonen.

Samtalegudstenesta var 22.april etterpå var det konfirmantfest på Gol Bedehus. Det vart ei verdig og triveleg samling saman med konfirmantar og familie.

Det var i år 28 konfirmantar så det måtte også i år vere to konfirmasjonsgudstenester laurdag 12. og sundag 13.mai

 

 

 

Tilslutt vil eg få takke alle medarbeidarane for godt sammarbeid. Eg vil også takke medlemmene i

soknerådet, det har vore lett og få dykk til å stille opp på oppgåver, dette gjer jobben»

som soknerådsleiar enklare

Også ein stor takk til alle andre frivillege som har lagt ned eit stort arbeid i kyrkjelyden.

 

 

Trygve L. Smedsgård

leiar