Årsmelding for Gol sokneråd 2017
Årsmelding for Gol sokneråd 2017

ÅRSMELDING FOR GOL SOKNERÅD 2017

Samansetjing av soknerådet

Jan Olav Skinnemoen,  sokneprest

Trygve Lono Smedsgård, leiar og medlem i Gol kyrkjeleg fellesråd

Gunn Ragnhild Stigen,  nestleiar

Harald Sundsøy,  sekretær

Ola Grønseth,medlem -  leiar i Gol kyrkjeleg fellesråd

Jorunn Viljugrein Stake  medlem –varamedl. Gol Kyrkjelege fellesråd

Ingrid Nibstad Fosshagen, medlem  varamedlem i Gol kyrjelege fellesråd

Inger Lagmanngård  medlem

Birgit Kristin Rust  medlem

Varamedlemmer

1.Annbjørg Haug Jegleim

2.Bibbi Hatten

3.Tore Dag Skjerdal

4.Anne Kari Smaaberg

5.Sigurd Sato

 

Råd og utval

Trusopplæringsutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Jorunn Viljugrein Stake,soknerådet                            Ingrid Nibstad Fosshagen,soknerådet

Anny Lono Smedsgård,frivillig                                     Elin Jorde,frivillig

 

Diakoniutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Inger Lagmannsgård,soknerådet                                 Bibbi Hatten,soknerådet

Ingebjørg Solhjell,frivillig                                              Solveig Rundhovde,frivillig

 

Gudsteneste/kyrkjemusikkutval

Justin Vickery,kantor

Gunn Ragnhild Stigen,soknerådet

Jan Olav skinnemoen,soknerådet

Medlem til styret for Gol og Hemsedal kyrkjeblad

Birgit Kristin Rust

Representant til 17.mai-komiteen

Ola Grønseth  vara Trygve Lono Smedsgård

er sekretær for utvalet.

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp

Gunn Ragnhild Stigen

 

Kyrkjeleg statistikk (Tall frå i fjor i parentes)

Døypte: 14 (8)

Konfirmantar 33 ( 39)

Tal på vigsler.6 (15)

Tal på gravferder: 32 (29)

Totalt antall gudstenester 42 tilstades 3683

Gudstenester på søn-og helligdager    30 (34)– tilstades  2637 (2721)

Gudstenester utanom søn-og helligdager  12 (16) –)  tilstades 1046 (952

Gudstenester med nattverd   29 (18) – 642 (496) nattverdsgjester

Familie og barnegudstenester 4 (2)   tilstades 682 (218) tilstades

Gudstenester med dåp 7 (7)- tilstades  584 (417)             

Gudstenester for ungdom 1(1)- tilstades   127(215)

Konfirmasjonsgudstenester   2(2)  tilstades-817(665)

Skulegudstenester   3(2)-   tilstades  233(530)

Gudsteneste på julaften deltok 485(380)

Gudstenester i påska 4(4)- tilstades  177(148)

Gudstenester i pinsa 1(2)- tilstades   31(665)

Økumeniske gudstenester saman med Normisjon og Frelsesarmeen 1(0)-   tilstades   53(0)

Misjonsgudteneste i samarbeid med NMS 1

Allehelgensgudstenester 1 tilstades 126

Kulturarrangement/konsertar  i regi av kyrkja  2 ( 6) –tilstades 274 (423)

Kulturarrangement/konsertar i regi av andre  3 (3 )– tilstades 260 (765) tilstades

 

Kyrkje og kyrkjelyd

 

Gudstenestene har i hovudsak vore ved soknepresten vår Jan Olav Skinnemoen.

 soknepresten i Hemsedal, Camilla Osnes har og hatt nokre  gudstenester. Ved  ferieavikling har vi og hatt besøk av andre prestar.

I offer og kollekter er det kome inn kr 73692- i 2017  Av dette  er det kr 32222,- som går til arbeidet i kyrkjelyden. Kr 41470,- - av mottekne ofringar er sendt til nasjonale og internasjonale organisasjonar.

 

Også i år har konfirmantane vore innsamlarar ved den årvisse  fasteaksjonen, dette er ein del av konfirmantopplegget. Det kom i 2017 inn kr 51980,-.  Disse pengane går direkte til Kirkens Nødhjelp

Det vart halde ei temagudsteneste i forbindelse med 500 års jubileet for reformasjonen.

 

Soknerådet vil på vegne av kyrkjelyden få rette ein takk til Gol Normisjon  for godt samarbeid også i 2017. Det er kjekt og kunne bruke Gol bedehus  tili konfirmantundervisning  og  til diverse arrangement i kyrkjelyden

 

Arbeid i soknerådet

Soknerådet har i 2017 hatt 6 møter og behandla  39 saker. Det har også vore eit felles møte med sokneråda i Gol og Herad. Faste oppgåver er å halde auga med vedteke budsjett ,sjå igjennom gudstenestelister, behandle offersøknader, samt fordele oppgåva som kyrkjevertar mellom medlemmene.

Andre saker som soknerådet har arbeidd med det siste året:

Fullført arbeidet med å få opp projektor i kyrkja, den blei sett opp i haust. Soknerådet har også vedteke retningsliner for bruken.

Høyringsuttale om nye reglar for val av sokneråd, bispedømmeråd og kyrkjemøte.

Forberedelse for å slå samen Gol og Herad sokn. Dette blir vidareført i 2018 med soknemøte i begge kyrkjene.

Årsmøte i kyrkjelyden vart halde på Gol Bedehus 12.mars saman med Herad kyrkjelyd, her vart dei vanlege årsmøtesakene som  årsmelding og rekneskap behandla.

Wigger Liahagen synte fram gamle bilder frå kyrkja og kristenlivet i Gol

På våren vart det halde ei strategisamling på Gol Kommunehus. Det var ein ide dugnad for korleis ein skulle få fleire til å kome på Gudstenestene. Her deltok sokneråda, fellesrådet og staben.

Dugnad på kyrkjegarden vart halde 2.mai. Mange trufaste som møter opp år etter år. Etter dugnaden var dei triveleg kaffistund som takk for arbeidet.

Konfirmantane hadde samlingar på Bedehuset frå sept til mai. Det var leir saman med konfirmantane i Hemsedal på KRIK Høyfjellsenter. Nattcup i inne bandy saman med dei andre konfirmantane i Hallingdal på Gol Samfunnshus. Konfirmantane har også i 2017 stått for innsamlinga i fasteaksjonen.

Samtalegudstenesta var 30.april etterpå var det konfirmantfest på Gol Bedehus. Det vart ei verdig og triveleg samling saman med konfirmantar og familie.

Det var i år 33 konfirmantar så det måtte også i år vere to konfirmasjonsgudstenester, laurdag 13. og sundag 14.mai

 

 

 Ny medarbeidar i staben

Gleda var stor då Martha Tomoe Frøyland tok i mot stillinga som soknediakon. Vi vil ønske henne velkommen til kyrkjelyden og lykke til med arbeidet. Ho byrja i stillinga i sommar og har allereie glidd naturleg inn i arbeidet.

 

 

Til slutt vil eg få takke alle medarbeidarane for godt samarbeid. Eg vil også takke medlemmene i

soknerådet, det har vore lett og få dykk til å stille opp på oppgåver, dette gjer jobben

som soknerådsleiar enklare.

Også ein stor takk til alle andre frivillege som har lagt ned eit stort arbeid i kyrkjelyden.

 

 

 

 

 

 

 

Trygve L. Smedsgård

leiar