Årsmelding Herad sokneråd 2017
Årsmelding Herad sokneråd 2017

ÅRSMELDING HERAD SOKNERÅD 2017

Soknerådets samansetning:

Jan Olav Skinnemoen Sokneprest

Gunn-Astrid Frøysok leiar/ medlem fellesrådet / rep.til Kirkens Nødhjelp - bistå

ved fatseaksjonen

Kari Birgit Møllerplass nestleiar / medl.trusopplæringsutvalet

Olveig Engene sekretær / diakoniutvalet / varamedl.fellesrådet

Gerd-Marie Karterud Storebraaten medlem / medlem til styret i kyrkjebladet / varamedlem

fellesrådet

Laila Linnea Andersen Bakke medlem / medlem fellesrådet (nestleiar)

Sven Gøran Bråthen medlem / medlem til samarbeid med kristne

organisasjonar.

Einar Sillerud varamedlem./ varamedlem til Kirkens nødhjelp bistå

ved fasteaksjonen

Karianne Østro varamedl./medlem til

Kyrkjemusikkutvalet/Gudstenesteutvalet

Katrine Grangård Leikvold varamedl. / varamedl.trusopplæringsutvalet

Marianne Rese Brenn varamedl. / varamedl.diakoniutvalet

Frivillig til trusopplæringsutvalet Hanne Mari Brenno Grubben

Frivillig til diakoniutvalet Bjørg Haldis Kjørkleiv Hoftun.

Prestetenesta har vore ved sokneprest Jan Olav Skinnemoen, Camilla Osnes og vikarar.

Kyrkjeleg statistikk (Tal frå i fjor i parantes)

Gudstenester på sundagar og helligdagar var 20 (22) med besøkjande 1034 (1345).

Ei av gudstenesten vart halden ute, på Søråsen ved Kyrkja, 2. påskedag. I snøvær og vind

møtte det likevel opp 11 hardhausar.

Det har ikkje vore gudstenester utanom sundagar og helligdagar.

Antall døypte: 4 3 frå Herad sokn.(14)

Konfirmantar: 5 (9) konfirmantar.

Det har vore 2 vigslar dette året.(ingen i fjor)

Tal på gravferder: 15 (11)

Gudstenester med nattverd 9 (12) med 159 (206) nattverdsgjester

Familie og barnegudstenester 3 med 442 besøkande

Gudstenester med dåp 4 (5) med 267 besøkande.

Konfirmasjonsgudstenester 1 med 158 besøkande.

Gudsteneste på juleftan 1 med 234 (231) besøkande

Gudstenester i påska 2 med 90 besøkande

Allehelgensgudsteneste var 1 med 40 besøkande

Temagudstenester: 2 Ei var felles økumenisk gusteneste saman med Frelsesarmeen og

Normisjon i anledning Luther og reformasjonsjubileet. Denne gudstenesta var

på Frelsesarmeen.

Konsertar: 1 med i alt 200 besøkande.

Soknerådet har arrangert og arbeid med desse sakene:

- Soknerådet har hatt 5 møter i 2017. Vi har hatt 1 felles møte saman med Gol

sokneråd

- Fordelt offersøknader for 2017

- Fordelt kven som skal vera kyrkjevertar i 2017

- Ved ofringar har det kome inn kr. 34 147,-. Av dette har kr. 13 085,- gått til

kyrkjelydsarbeid.

- Årsmøte var 12. mars 2017 i lag med Gol sokneråd på Gol bedehus.

Wigger Liahagen frå bygdearkivet var med oss og viste bilder frå kyrkjene i Gol.

Herad hadde 2 pers. med på bevertninga.

- Fasteaksjonen var tysdag 4. april. Konfirmantar og foreldre var med og samla inn

pengar til Kirkens Nødhjelp i den årlege innsamlinga. Einar og Gunn-Astrid var med

på ei rode då det var berre fem konfirmantar i Herad. I år var basen på Gol bedehus

og kyrkjekontoret ordna alt av utstyr og bevertning til dei som var med. Frå Herad

sokn vart det samla inn kr 12 041,- (9230,-) noko av dette kan vera frå vipps.

- Palmesundag 9 april kl 19. var det musikkmesse i Herad kyrkje. Stabat Mater

framført av «Ung Pasjon»

- Camilla Osnes hadde samtalegudsteneste med konfirmantane sundag 23 april kl 11 i

Herad kyrkje med konfirmantfest på Gol bedehus etterpå. Det var fine dekka bord og

servering til konfirmantar med familie. Det møtte ca. 25 personer.

- Dugnad på kyrkjegarden 2.mai 2017. Det møtte opp omlag 40 personar. Det vart

servert kaffi, saft og kake. Me hadde ei trivelg kaffistund ute i fineveret. Soknerådet

ynskjer å rette ein stor takk til alle som møtte fram og gjorde ein innsats på

dugnadsdagen for å få kyrkjegarden vår fin og velstelt.

- Innlevering av telegram til konfirmantane i Herad kyrkje fredag 5. mai kl 17.00-18.00.

- Konfirmasjon var 7. mai med 5 konfirmantar.

- Kyrkja vart helden open 20 dagar i juli. Denne ordninga vart starta opp att i fjor og

vidareført i år. Kyrkjetenar låser opp kyrkja om morgonen og medlemmer av

soknerådet låser att på ettermiddag ei veke kvar. Denne gongen vart det lagt ut ei

gjestebok for besøkjande.

- Frå 1. august fekk vi ny diakon i Gol. Vi ynskjer velkomen til Martha Tomoe Frøyland.

- Hauststell på kyrkjegarden. Medlemmar frå soknerådet i Herad hadde dugnad med å

plante røsling på graver til dei som hadde tinga denne ordninga.

- Dei fire flotte Ikona i Herad kyrkje har fått glass utan ramme og heng på veggen som

før. Ein kopi av ikona er sett i rammene og kan lettare brukast ved preken eller

liknande i kyrkja.

- I Herad kyrkje har vi no tatt vekk klokkarstolen. Den har tatt stor plass og gjort til at

det har vore liten plass til døypefont og lesepult. Det er no sett opp eit rekkverk til å

halde seg i om det trengs når ein skal opp i koret. Med litt ommøblering

elles trur me at det no skal bli betre praktiske løysingar fremst i kyrkja.

Klokkarstolen er førebels plassert i våpenhuset. Meininga er at den skal kunne

brukast til andre ting der.

Ein stor takk til Per Einar Brøto og Helge Skaret som har utført arbeidet.

- Herad saman med Gol sokneråd har i strategikonferanse i april, fellesmøte i oktober

og eigen komitè vore med og drøfta og vedteke arbeid med samanslåing av to sokn

til eit sokn. Kjem eigen sak på dette i 2018.

- Sak frå fellesrådet om høyring forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

- Herad sokneråd hadde eit underskudd på kr 929,50. Noko av årsaken er at me ikkje

har sett opp nok offer til eigen virksomheit.

På vegne av Herad sokneråd vil vi takke alle tilsette i kyrkja og alle frivillige medarbeidarar

samt Gol kommune for eit godt samarbeid i 2017.

Herad, den 06.02.2018

Gunn-Astrid Frøysok

Leiar