Årsmelding Herad sokneråd 2018
Årsmelding Herad sokneråd 2018
Årsmelding Herad sokneråd 2018

ÅRSMELDING HERAD SOKNERÅD 2018

Soknerådets samansetning:

Jan Olav Skinnemoen                        Sokneprest

Gunn-Astrid Frøysok                          leiar/ medlem fellesrådet / rep.til Kirkens Nødhjelp - bistå ved fasteaksjonen

Kari Birgit Møllerplass                       nestleiar / medl.trusopplæringsutvalet

Olveig Engene                                   sekretær / diakoniutvalet / varamedl.fellesrådet

Gerd-Marie Karterud Storebraaten   medlem / medlem til styret i kyrkjebladet / varamedlem fellesrådet

Laila Linnea Andersen Bakke             medlem / medlem fellesrådet           (nestleiar)      

Sven Gøran Bråthen                           medlem / medlem til samarbeid med kristne organisasjonar.

Einar Sillerud                                      varamedlem./ varamedlem til Kirkens nødhjelp – bistå ved fasteaksjonen

Karianne Østro                                   varamedl./medlem til Kyrkjemusikkutvalet/Gudstenesteutvalet

Kathrine Grangård Leikvold               varamedl. / varamedl.trusopplæringsutvalet

Marianne Rese Brenn                        varamedl. / varamedl.diakoniutvalet

 

Frivillig til trusopplæringsutvalet       Hanne Mari Brenno Grubben

 

Frivillig til diakoniutvalet                   Bjørg Haldis Kjørkleiv Hoftun.

 

Prestetenesta har vore ved sokneprest Jan Olav Skinnemoen, Camilla Osnes og vikarar.

 

Kyrkjeleg statistikk (Tal frå i fjor i parantes)

Gudstenester på sundagar og helligdagar var 25( 20) med besøkjande 1358  (1034). 2 av desse gudstenestene har vore på andre stader enn i kyrkja.

Ei  gudsteneste vart halden ute, på Søråsen ved Kyrkja, 1. påskedag.

Det har ikkje vore gudstenester utanom sundagar og helligdagar.

Antall døypte: 14 (4) – 3 frå Herad sokn.

Konfirmantar: 14 (5) konfirmantar.

Vigslar:  3 (2) med 201 deltakarar.

Tal på gravferder  10 (11)

Gudstenester med nattverd 12 (9) med 157 (159)nattverdsgjester

Gudstenester med dåp 11 (4) med 540 (267)   besøkjande.

Gudsteneste særleg tilrettelagt for barn  1 med 64 besøkjande.  

Gudsteneste særleg tilrettelagt for barnehagebarn   1 med 105 besøkjande

Gudsteneste særleg tilrettelagt for ungdom  2 med 108 besøkjande  

Konfirmasjonsgudstenester  2 (1) med  248 (158)  besøkjande.

Gudsteneste på juleftan  1 med 220 (234) besøkjande

Gudstenester i påska  1 (2) med 24 (90)  besøkjande

Allehelgensgudsteneste  1 (1) med  47 (40)  besøkjande

 

Gudtenester annan stad enn i kyrkja                                  

 2. Ei vandringsgudsteneste i Herad og ei utegudsteneste  nede ved elva på Gol campingsenter

Konsertar: 3 med 105 besøkjande                                                                                 

Open kyrkje:  60 dagar

Totalt antal frivillige som har vore med i løpet av året er 52.

Soknerådet har arrangert og arbeid med desse sakene:

Vi har hatt 6 møter i 2018. Eit av desse har vore felles møte saman med Gol sokneråd, der saka om samanslåing av Gol og Herad sokneråd vart vedteke.

Fordelt offersøknader for 2018

Fordelt kven som skal vera kyrkjevertar i 2018 i Herad kyrkje og stavkyrja.

Ved ofringar har det kome inn kr. 40546,-  (34 147,-).  Av dette har kr. 15627,-  (13 085,-) gått til kyrkjelydsarbeid.

Årsfesten var 11. mars 2018 i lag med Gol sokneråd på Gol bedehus.  

Herad sokneråd ved leiar leda årsmøtet denne gongen.

Det vart orientert om samanslåing av Gol og Herad sokneråd og om korleis saksgang

og vidare arbeid med dette var vedteke i sokneråda.

Diakon Martha fortalde og viste bilete frå foreldra sitt misjonsarbeidarbeid i Japan.

Vi hadde fått Tilde Myren Lien til å kveda for oss.

Laila, Olveig, Jorunn og Inger hadde ansvar for bevertninga

Justin spelte til bordvers og songar.Jan Olav avslutta årsfesten med fine ord.

 

Fasteaksjonen var tysdag 20. mars. Konfirmantar og foreldre var med og samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp i den årlege innsamlinga. I år som i fjor var basen på Gol bedehus og kyrkjekontoret ordna alt av utstyr og bevertning til dei som var med. Martha hadde ansvaret samen med Ingrid Andrea og Gunn-Astrid for å lage i stand bøsser og utstyr til fasteaksjonen kvelden før.  Frå Herad sokn vart det samla inn

kr 11 101,- (12 041,-) vipps er i tillegg.

 

Påskegudstenesta 1. påskedag var i år som i fjor ved «Kyrja» på Søråsen. Det var laga i stand ein fin plass ved vegen.  I strålande påskevær  held Jan Olav friluftsgudstenesta der det møtte opp skiløperar og køyrande i alt 24. Justin spelte på keyboard og Jan Olav på trompet.

 

Medlemmar i Herad sokneråd var med på vigsling av Diakon Martha Frøyland sundag 8. april i Gol kyrkje. Ho vart vigsla til teneste av biskop Per Arne Dahl. Det vart servert småmat og lefsekling og underhaldning på Gol bedehus etterpå. Dette var ein høgtideleg og fin dag.

 

Soknerådet var med å stemte over kven som skulle bli ny biskop.

 

Sundag 15 april kl 11 i Herad kyrkje hadde Camilla Osnes samtalegudsteneste med konfirmantane. Etterpå var det konfirmantfest på Gol bedehus.  Der hadde vi i soknerådet dekka og pynta bord og sto for servering til  konfirmantar med familie.

Laila ønska velkomen og fortalde litt frå sin konfirmasjon.

Gunn-Astrid fortalde litt om soknerådet, kva det er og kva vi driv med.

Mats Hvatum, ein av konfirmantane spelte vakkert på piano.

Gøran hadde underhaldning med KAHOOT, som var veldig artigt for alle.

Justin spelte piano til sanger og bordvers.

Camilla sa litt om kyrkjevalet og informerte konfirmantane om at dei kan stemme ved kyrkjevalet 2019.

Det møtte ca. 39 personer og vi hadde ei triveleg stund i lag.

 

Dugnad på kyrkjegarden onsdag 2.mai 2018. Det møtte opp omlag 32 personar. Det vart raka lauv, saga vekk busker og beisa nokon krakkar. Det vart servert kaffi, saft og kaker. Me hadde ei trivelg kaffistund ute i fineveret. 

Soknerådet ynskjer å rette ein stor takk til alle som møtte fram og gjorde ein innsats på dugnadsdagen for å få kyrkjegarden vår fin og velstelt.

 

Kathrine tok i mot telegram til konfirmantane i Herad kyrkje fredag 4. mai kl 18.00-19.00.

 

Konfirmasjon var 6. mai med 14 konfirmantar. Denne gongen var det to konfirmantgudstenester, kl 10.00 og 12.00

 

På grunn av at sokneråda i Gol og Herad har vedteke samanslåing av sokneråd og sokn, vart det etter gudstenesta 27. mai helde soknemøte i Herad kyrkje.Leiar orienterte om saka og det vart helde ei rådgivande avstemming.Det vart ja til samanslåing.

Samanslåing er godkjent av bispedømmerådet.

 

Herad sokneråd hadde besøk av prost Vigdis Moen Storhaug på mai møtet.

 

Kyrkja vart helden open 20 dagar i juli. Denne ordninga fungerer fint. Kyrkjetenar låser opp kyrkja om morgonen og medlemmer av soknerådet låser att på ettermiddagen. Det vart lagt ut ei gjestebok for besøkjande.

 

Herad kyrje er open kvar tirsdag mellom kl. 15 og 16 for stillhet og bøn.

Alle er velkomne. Diakon Martha er kontaktperson.

Du kan koma å gå akkurat når du ynskjer.

Det er også en kort samling rundt lysgloben for felles lystenning og bøn på

slutten.

 

Soknerådet har godkjent ny trusopplæringsplan. Ein variert og innhaldsrik plan.

Soknerådet har godkjent ny diakoniplan.

 

Soknerådet har vore med på tilråding av ny prost. Vårt råd vart ved avstemming Sveinung Hansen. Han er no tilsett som prost i Hallingdal prosti.

 

Hauststell på kyrkjegarden. Ludvig kjøpte inn røsling og Gerd-Marie og Marianne  frå soknerådet i Herad hadde dugnad med å plante ut på graver til dei som hadde tinga denne ordninga.

 

Herad sokneråd sitt regnskapsmessige mindreforbruk er i år kr. 6701,-

 

På vegne av Herad sokneråd vil vi få takke alle tilsette i kyrkja og alle frivillige medarbeidarar samt Gol kommune for eit godt samarbeid i 2018.

 

 

Herad, den 05.02.2019

 

Gunn-Astrid Frøysok                                                                        

Leiar