Her finner du alle årsmeldinger for 2018
Her finner du alle årsmeldinger for 2018
Her finner du alle årsmeldinger for 2018

Her finner du alle årsmeldingene for 2018

 

ÅRSMELDING HERAD SOKNERÅD 2018

 

Soknerådets samansetning:

 

Jan Olav Skinnemoen                         Sokneprest

 

Gunn-Astrid Frøysok                          leiar/ medlem fellesrådet / rep.til Kirkens Nødhjelp - bistå ved fasteaksjonen

Kari Birgit Møllerplass                       nestleiar / medl.trusopplæringsutvalet

Olveig Engene                                    sekretær / diakoniutvalet / varamedl.fellesrådet

Gerd-Marie Karterud Storebraaten   medlem / medlem til styret i kyrkjebladet / varamedlem fellesrådet

Laila Linnea Andersen Bakke             medlem / medlem fellesrådet           (nestleiar)      

Sven Gøran Bråthen                           medlem / medlem til samarbeid med kristne organisasjonar.

 

 

Einar Sillerud                                      varamedlem./ varamedlem til Kirkens nødhjelp – bistå ved fasteaksjonen

Karianne Østro                                   varamedl./medlem til Kyrkjemusikkutvalet/Gudstenesteutvalet

Kathrine Grangård Leikvold               varamedl. / varamedl.trusopplæringsutvalet

Marianne Rese Brenn                        varamedl. / varamedl.diakoniutvalet

 

 

Frivillig til trusopplæringsutvalet       Hanne Mari Brenno Grubben

 

Frivillig til diakoniutvalet                   Bjørg Haldis Kjørkleiv Hoftun.

 

 

Prestetenesta har vore ved sokneprest Jan Olav Skinnemoen, Camilla Osnes og vikarar.

 

Kyrkjeleg statistikk (Tal frå i fjor i parantes)

 

Gudstenester på sundagar og helligdagar var 25( 20) med besøkjande 1358  (1034). 2 av desse gudstenestene har vore på andre stader enn i kyrkja.

Ei  gudsteneste vart halden ute, på Søråsen ved Kyrkja, 1. påskedag.

 

Det har ikkje vore gudstenester utanom sundagar og helligdagar.

 

Antall døypte:                                                                        14 (4) – 3 frå Herad sokn.

 

Konfirmantar:                                                                        14 (5) konfirmantar.

 

Vigslar:                                                                                  3 (2) med 201 deltakarar.

 

Tal på gravferder                                                                   10 (11)

 

Gudstenester med nattverd                                                  12 (9) med 157 (159)nattverdsgjester

 

Gudstenester med dåp                                                         11 (4) med 540 (267)   besøkjande.

 

Gudsteneste særleg tilrettelagt for barn                             1 med 64 besøkjande.  

 

Gudsteneste særleg tilrettelagt for barnehagebarn             1 med 105 besøkjande

 

Gudsteneste særleg tilrettelagt for ungdom                        2 med 108 besøkjande     

 

Konfirmasjonsgudstenester                                                   2 (1) med  248 (158)  besøkjande.

 

Gudsteneste på juleftan                                                        1 med 220 (234) besøkjande

 

Gudstenester i påska                                                             1 (2) med 24 (90)  besøkjande

 

Allehelgensgudsteneste                                                        1 (1) med  47 (40)  besøkjande

 

Gudtenester annan stad enn i kyrkja                                    2. Ei vandringsgudsteneste i Herad og ei utegudsteneste  nede ved elva på Gol campingsenter

 

Konsertar:                                                                              3 med 105 besøkjande                                                                                 

Open kyrkje:                                                                          60 dagar (inkl. 20 dager i juli ?)

 

 

Totalt antal frivillige som har vore med i løpet av året er 52.

 

 

Soknerådet har arrangert og arbeid med desse sakene:

 

 • Vi har hatt 6 møter i 2018. Eit av desse har vore felles møte saman med Gol sokneråd, der saka om samanslåing av Gol og Herad sokneråd vart vedteke.

   

 • Fordelt offersøknader for 2018

 

 • Fordelt kven som skal vera kyrkjevertar i 2018 i Herad kyrkje og stavkyrja.

 

 • Ved ofringar har det kome inn kr. 40546,-  (34 147,-).  Av dette har kr. 15627,-  (13 085,-) gått til kyrkjelydsarbeid.

 

 

 

 

 • Årsfesten var 11. mars 2018 i lag med Gol sokneråd på Gol bedehus. 

Herad sokneråd ved leiar leda årsmøtet denne gongen.

Det vart orientert om samanslåing av Gol og Herad sokneråd og om korleis saksgang

og vidare arbeid med dette var vedteke i sokneråda.

Diakon Martha fortalde og viste bilete frå foreldra sitt misjonsarbeidarbeid i Japan.

Vi hadde fått Tilde Myren Lien til å kveda for oss.

Laila, Olveig, Jorunn og Inger hadde ansvar for bevertninga

Justin spelte til bordvers og songar.

Jan Olav avslutta årsfesten med fine ord.

 

 • Fasteaksjonen var tysdag 20. mars. Konfirmantar og foreldre var med og samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp i den årlege innsamlinga. I år som i fjor var basen på Gol bedehus og kyrkjekontoret ordna alt av utstyr og bevertning til dei som var med. Martha hadde ansvaret samen med Ingrid Andrea og Gunn-Astrid for å lage i stand bøsser og utstyr til fasteaksjonen kvelden før.  Frå Herad sokn vart det samla inn

  kr 11 101,- (12 041,-) vipps er i tillegg.

   

 • Påskegudstenesta 1. påskedag var i år som i fjor ved «Kyrja» på Søråsen. Det var laga i stand ein fin plass ved vegen.  I strålande påskevær  held Jan Olav friluftsgudstenesta der det møtte opp skiløperar og køyrande i alt 24. Justin spelte på keyboard og Jan Olav på trompet.

 

 • Medlemmar i Herad sokneråd var med på vigsling av Diakon Martha Frøyland sundag 8. april i Gol kyrkje. Ho vart vigsla til teneste av biskop Per Arne Dahl. Det vart servert småmat og lefsekling og underhaldning på Gol bedehus etterpå. Dette var ein høgtideleg og fin dag.

 

 • Soknerådet var med å stemte over kven som skulle bli ny biskop.

 

 • Sundag 15 april kl 11 i Herad kyrkje hadde Camilla Osnes samtalegudsteneste med konfirmantane. Etterpå var det konfirmantfest på Gol bedehus.  Der hadde vi i soknerådet dekka og pynta bord og sto for servering til  konfirmantar med familie.

  Laila ønska velkomen og fortalde litt frå sin konfirmasjon.

  Gunn-Astrid fortalde litt om soknerådet, kva det er og kva vi driv med.

  Mats Hvatum, ein av konfirmantane spelte vakkert på piano.

  Gøran hadde underhaldning med KAHOOT, som var veldig artigt for alle.

  Justin spelte piano til sanger og bordvers.

  Camilla sa litt om kyrkjevalet og informerte konfirmantane om at dei kan stemme ved kyrkjevalet 2019.

  Det møtte ca. 39 personer og vi hadde ei triveleg stund i lag.

 

 • Dugnad på kyrkjegarden onsdag 2.mai 2018. Det møtte opp omlag 32 personar. Det vart raka lauv, saga vekk busker og beisa nokon krakkar. Det vart servert kaffi, saft og kaker. Me hadde ei trivelg kaffistund ute i fineveret. 

  Soknerådet ynskjer å rette ein stor takk til alle som møtte fram og gjorde ein innsats på dugnadsdagen for å få kyrkjegarden vår fin og velstelt.

   

 • Kathrine tok i mot telegram til konfirmantane i Herad kyrkje fredag 4. mai kl 18.00-19.00.

 

 • Konfirmasjon var 6. mai med 14 konfirmantar. Denne gongen var det to konfirmantgudstenester, kl 10.00 og 12.00

   

 • På grunn av at sokneråda i Gol og Herad har vedteke samanslåing av sokneråd og sokn, vart det etter gudstenesta 27. mai helde soknemøte i Herad kyrkje.

Leiar orienterte om saka og det vart helde ei rådgivande avstemming.

Det vart ja til samanslåing.

Samanslåing er godkjent av bispedømmerådet.

 

 • Herad sokneråd hadde besøk av prost Vigdis Moen Storhaug på mai møtet.

   

 • Kyrkja vart helden open 20 dagar i juli. Denne ordninga fungerer fint. Kyrkjetenar låser opp kyrkja om morgonen og medlemmer av soknerådet låser att på ettermiddagen. Det vart lagt ut ei gjestebok for besøkjande.

   

 • Herad kyrje er open kvar tirsdag mellom kl. 15 og 16 for stillhet og bøn.

Alle er velkomne. Diakon Martha er kontaktperson.

Du kan koma å gå akkurat når du ynskjer.

Det er også en kort samling rundt lysgloben for felles lystenning og bøn på

slutten.

 

 • Soknerådet har godkjent ny trusopplæringsplan. Ein variert og innhaldsrik plan.

 

 • Soknerådet har godkjent ny diakoniplan.

   

 • Soknerådet har vore med på tilråding av ny prost. Vårt råd vart ved avstemming Sveinung Hansen. Han er no tilsett som prost i Hallingdal prosti.

   

 • Hauststell på kyrkjegarden. Ludvig kjøpte inn røsling og Gerd-Marie og Marianne  frå soknerådet i Herad hadde dugnad med å plante ut på graver til dei som hadde tinga denne ordninga.

   

 • Herad sokneråd sitt regnskapsmessige mindreforbruk er i år kr. 6701,-

   

På vegne av Herad sokneråd vil vi få takke alle tilsette i kyrkja og alle frivillige medarbeidarar samt Gol kommune for eit godt samarbeid i 2018.

 

Herad, den 05.02.2019

 

Gunn-Astrid Frøysok                                                                        

Leiar                                      

ÅRSMELDING FOR GOL SOKNERÅD 2018

Samansetjing av soknerådet

 

Jan Olav Skinnemoen,   sokneprest

Trygve Lono Smedsgård,   leiar og medlem i Gol kyrkjeleg fellesråd

Gunn Ragnhild Stigen   nestleiar

Harald Sundsøy,   sekretær

Ola Grønseth,medlem   leiar i Gol kyrkjeleg fellesråd

Jorunn Viljugrein Stake  medlem –varamedl. Gol Kyrkjelege fellesråd

Ingrid Nibstad Fosshagen,medlem  varamedlem i Gol kyrjelege fellesråd

Inger Lagmannsgård  medlem

Birgit Kristin Rust  medlem

Varamedlemmer

1.Annbjørg Haug Jegleim

2.Bibbi Hatten

3.Tore Dag Skjerdal

4.Anne Kari Smaaberg

5.Sigurd Sato

 

Råd og utval

 

Trusopplæringsutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Jorunn Viljugrein Stake,soknerådet                            Ingrid Nibstad Fosshagen,soknerådet

Anny Lono Smedsgård,frivillig                                     Elin Jorde,frivillig

 

Diakoniutval

Medlemmer                                                                       Varamedlemmer

Inger Lagmannsgård,soknerådet                                 Bibbi Hatten,soknerådet

Ingebjørg Solhjell,frivillig                                              Solveig Rundhovde,frivillig

 

Gudsteneste/kyrkjemusikkutval

Justin Vickery,kantor

Gunn Ragnhild Stigen,soknerådet

Jan Olav skinnemoen,soknerådet

 

Medlem til styret for Gol og Hemsedal kyrkjeblad

Birgit Kristin Rust

 

Representant til 17.mai-komiteen

Ola Grønseth  vara Trygve Lono Smedsgård

er sekretær for utvalet.

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp

Gunn Ragnhild Stigen

 

 

 

 

 

Kyrkjeleg statistikk (Tall frå i fjor i parentes)

 

 

 

Konfirmantar 28 ( 33)

Tal på vigsler12 (6)

Tal på gravferder: 38 (32)

Totalt antall gudstenester 39 tilstades 3558(3683)

Gudstenester på søn-og helligdager    30 (30)– tilstades  1948 (2637)

Gudstenester utanom søn-og helligdager  9 (12) –)  tilstades 1610(1046)

Gudstenester med nattverd   22 (29) – 663 (642) nattverdsgjester

Familie og barnegudstenester 1 (4)   tilstades 60 (682) tilstades

Gudstenester med dåp12 (7)- tilstades  502 (584)              

Gudstenester for ungdom 0(1)- tilstades   (215)

Konfirmasjonsgudstenester   2(2)  tilstades-817687(817)

Skulegudstenester   4(3)-   tilstades  805(233)

Gudsteneste på julaften deltok 470(485)

Gudstenester i påska 4(4)- tilstades  140(177)

Gudstenester i pinsa 1(1)- tilstades   72(31)

Økumeniske gudstenester saman med Normisjon og Frelsesarmeen 0(1)-   tilstades   0(53)

Allehelgensgudstenester 1 (1) tilstades 88 (126)

Kulturarrangement/konsertar  i regi av kyrkja  7 (2) –tilstades 490 (274)

Kulturarrangement/konsertar i regi av andre  2 (3 )– tilstades 234 (260) tilstades

 

Kyrkje og kyrkjelyd

 

Gudstenestene har i hovudsak vore ved soknepresten vår Jan Olav Skinnemoen.

 soknepresten i Hemsedal,Camilla Osnes har og hatt nokre  gudstenester..  Ved  ferieavikling har vi og hatt besøk av andre prestar.

I offer og kollekter er det kome inn kr 79748- i 2018  Av dette  er det kr 40559,- som går til arbeidet i kyrkjelyden. Kr 39189,- - av mottekne ofringar er sendt til nasjonale og internasjonale organisasjonar.

 

Også i år har konfirmantane vore innsamlarar ved den årvisse  fasteaksjonen, dette er ein del av konfirmantopplegget. Det kom i 2018 inn kr.42617  Disse pengane går direkte til Kirkens Nødhjelp

 

.

Soknerådet vil på vegne av kyrkjelyden få rette ein takk til Gol Normisjon  for godt samarbeid også i 2017. Det er kjekt og kunne bruke Gol bedehus  tili konfirmantundervisning  og  til diverse arrangement i kyrkjelyden

 

Arbeid i soknerådet

 

Soknerådet har i 2018 hatt 6 møter og behandla  42 saker.Det har også vore eit felles møte med sokneråda i Gol og Herad. Faste oppgåver er å halde auga med vedteke budsjett ,sjå igjennom gudstenestelister, behandle offersøknader, samt fordele oppgåva som kyrkjevertar mellom medlemmene

Andre saker som soknerådet har arbeidd med det siste året:

Soknerådet har fullført arbeidet med å slå saman sokneråda i Gol og Herad.Det er halde fellesmøte med Herad sokneråd om dette.Soknemøte vart halde i Gol Kyrkje 18 mars her vart det vedteke at sokneråda skulle slås saman det same vart vedteke på soknemøte i Herad. Sokneråda blir slått saman frå 1.jan.2020. det er valt ei felles nominasjonsnemd for soknerådsvalet hausten 2019.

Representantar frå Gol Sokn er Ola Grønseth og Gunn Ragnhild Stigen.

Soknerådet uttalte seg om val av ny biskop i Tunsberg som kjent vart Jan Otto Myrseth oppnemd som ny biskop.Soknerådsleiaren hadde gleda av og representere Gol Sokneråd i vigslingsgudstenesta i Tønsberg Domkyrkje 23.november.

Soknerådet uttalte seg også om val av ny prost i Hallingdal Prosti

Soknerådet har behandla og vedtatt ny diakoniplan.Det har også i år vore open kyrkje i juli.

Soknerådet har også stått for haustplanting på kyrkjegarden.

 

Årsmøte i kyrkjelyden vart halde på Gol Bedehus 11.mars saman med Herad kyrkjelyd.her vart dei vanlege årsmøtesakene som  årsmelding og rekneskap behandla.

Soknediakon Martha fortalte om arbeidet foreldra hennar driv i Japan.

Sundag 8.mai var det vigsling av Martha  Tomoe Frøyland som diakon i Gol Kyrkje med fest på Gol Bedehus etter gudstenesta.Dette blei eit høtideleg og minneverdig arrangement.

 

Dugnad på kjyrkjegarden vart halde 3.mai.Det mange trufaste som møter opp år etter år.Etter dugnaden var dei triveleg kaffistund som takk for arbeidet.

Konfirmantane hadde samlingar på Bedehuset frå sept til mai.Det var leir saman med konfirmantane i Hemsedal og Hol på KRIK Høyfjellsenter.Konfirmantfestival for Hallingdal og Nore og Uvdal på Gol Samfunnshus og Gol Bedehus. Konfirmantane har også i 2018 stått for innsamlinga i fasteaksjonen.

Samtalegudstenesta var 22.april etterpå var det konfirmantfest på Gol Bedehus. Det vart ei verdig og triveleg samling saman med konfirmantar og familie.

Det var i år 28 konfirmantar så det måtte også i år vere to konfirmasjonsgudstenester laurdag 12. og sundag 13.mai

 

 

.

 

 

 

Tilslutt vil eg få takke alle medarbeidarane for godt sammarbeid. Eg vil også takke medlemmene i

soknerådet, det har vore lett og få dykk til å stille opp på oppgåver, dette gjer jobben»

som soknerådsleiar enklare

Også ein stor takk til alle andre frivillege som har lagt ned eit stort arbeid i kyrkjelyden

 

 

 

 

.

 

 

Trygve L. Smedsgård

leiar

 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING

 

GOL

KYRKJELEGE  FELLESRÅD

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

grønn menighet 003       Bilde%20Gol%20kyrkje%202007

 

 

 

Organisering av den lokale kyrkja

Gol fellesråd består av 2 soknerådsmedlemer frå Herad sokn og 2 soknerådsmedlemer frå Gol sokn. I tillegg sit sokneprest og kommunal representant (ordføraren) i fellesrådet.

Fellesrådet har oppgåvene med forvaltning av kyrkjer og kyrkjegardar samt personalansvar og det økonomiske ansvaret for drifta.

 

Fellesrådet har vore slik samansett i 2018:

                                    Medlemar:                                          Varamedlemar:

Leiar:                          Ola Grønseth                                      Ingrid Nibstad Fosshagen

                                    Laila Andersen Bakke i perioden 01.04.-31.08

Nestleiar:                    Laila Andersen Bakke                       Gerd Marie Karterud Storebraaten

                                    Ola Grønseth i perioden 01.04. -31.08.

Medlem:                     Trygve Lono Smedsgård                   Jorunn Viljugrein Stake

Medlem                      Gunn Astrid Frøysok                         Olveig Synnøve Engene

Sokneprest:                 Jan Olav Skinnemoen                        Camilla Osnes

Frå kommunen:           Heidi Granli                                       Roger Toppen

 

Kyrkjeverja er saksbehandlar og sit som sekretær i Fellesrådet

 

Fellesrådet

§ 14 i Kyrkjelova gir følgjande oppgåver til fellesrådet:

”Kyrkjeleg fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeide mål og planar for den kyrkjeleg verksemd i kommunen, fremja samarbeid mellom sokneråda og ivareta sokna sine interesser i forhold til kommunen.”

I praksis betyr dette oppgåver på desse områda:

 • mål og planer
 • økonomiansvar
 • personalansvar og personalforvaltning
 • drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar

 

I tillegg til årlege saker som konstituering av rådet, rullering av økonomiplan, budsjett både for drift og investering, budsjettrevidering, status rekneskap og rekneskapsavslutning, årsmelding og  revisjonsrapport har fellesrådet i 2018  behandla saker som:

 

* HMS rutine – varsling – endring i rutine

* HMS rutine for opplæring av nye tilsette

* Søknad om å verne grav

* Samanslåing av Gol og Herad sokn til eit sokn

* GDPR – rutinar og retningsliner

* IKT Kirkepartner dataplattform – spørsmål om kjøp

* Retningsliner for bruk av midlar/fond frå ungdomskoret Pax

* Lekkasje på taket på Gol kyrkje

* Søknad om støtte til 4H- utveksling

* Rapport etter psykososial kartlegging blant tilsette og handlingsplan

* Rapport etter vernerunde

* Høyring – forslag til ny kyrkjeordning

* Brannvarslingssentral og detektorar Gol kyrkje

* Utviding av pumpehus ved Gol kyrkje

I november var det felles møte for alle fellesråda i Hallingdal der dataplattforma Kirkepartner som er kyrkja sitt datasystem, vart gjennomgått.

Tilsette I  2018:

Ludvig Munkejord                 kyrkjetenar                             100 %

Knut Ole Klepp                      kyrkjetenar inkl. reinhald         40 %

Berit Langehaug                    sekretær                                    50%  - vart pensjonist 31.01.2018 Thorunn Haugo             sekretær                                    50 %  - frå 01.02.2018

+ 20 % vikar for kyrkjeverje

Martha Frøyland                    diakon                                    100 %

Justin Vickery                        kantor                                     100 %

Britt Marie H. Hafsås             trusopplærar                           100 % - 40% i Hemsedal og

  50% ulønna

  omsorgspermisjon

  til 18.08.2018

Gerd Eli Berge                       vikar trusopplæring                  50%  - vikariat til 31.07.2018

Anne Gerd Jorde                    kyrkjeverje                              100 % - permisjon i 20%

 

Tormod Skarsgard                 klokkar                                   Timeløna

Birgit Hatten                          klokkar                                   Timeløna

Gro Jordheim                         klokkar                                   Timeløna

Ingrid Økesveen                     klokkar                                   Timeløna

 

Dei timeløna klokkarane er alle klokkarar i Gol kyrkje.

I Herad kyrkje er det kyrkjetenar Ludvig Munkejord som har klokkartenesta inne i si stilling.

 

Britt Marie Haraldset Hafsås er tilsett i 100%, men 40% av stillinga høyrer til Hemsedal og blir refundert derfrå.

 

Prestar:

Jan Olav Skinnemoen er sokneprest i Gol, men er tilsett gjennom bispedømmerådet og ikkje fellesrådet sin tilsett.  Camilla Osnes er tilsett som sokneprest i Hemsedal og har ein del tenester i Gol.

 

Vikarar for organist på frihelgar og ferie som blir brukt er Audun Haugeplass, Kåre Sørum, Ingebjørg Solhjell og Michael Sødergaard Christensen.

 

I tillegg har det vore sumarhjelp på kyrkjegarden –Olav Anders Engene og Vebjørn Buøen Øynebråten.

Paul Swales  hadde arbeid nokre veker hausten 2018 med  flytting av gravminne etter omreguleringa.

 

 

Musikkrom - Om hørsel

Alle tilsette er viktige brikker for å få til eit heilt bilde

 

KOMPETANSEUTVIKLING 2018

 

 • Fagdag om barn og sorg (arr. Ål kommune)                   - diakon, sekretær og kyrkjeverje
 • Fagdag diakoni (2 dg i april) (arr: bispedømmet)           - diakon
 • Fagdag diakoni (1 dg i nov) (arr.bispedømmet)              - diakon
 • Fagdag undervisning (1 dg i feb) (arr.bispedømmet)      - trusopplærar og vikar          
 • Fagdag undervisning (2 dg i mai) (arr.bispedømmet)     - trusopplærar                                    
 • Fagdag undervisning (1 dg i nov) (arr.bispedømmet)     - trusopplærar
 • Arbeidsgjevarkonferansen (arr. KA)                              - kyrkjeverja
 • Fagdag kyrkjeverjer (2 dg i aug) 1 dag med prostane    - kyrkjeverja
 • Sorggruppeleiarkurs (2 dg)                                             - diakon og kreftkontakt i kommunen
 • Brannforbyggande kurs (arr. KNIF forsikring)               - kyrkjetenar og kyrkjeverje
 • Fagkurs – Bibelreisen ( 1 dg tilknytta trusoppl.konf)     - trusopplærar                                               
 • Trusopplæringskonferansen                                             - trusopplærar og kyrkjeverje
 • Haustkonferanse (2 dg)  (arr.KA)                                   - kyrkjeverja
 • Fagdag administrastivt tilsette (arr.bispedømmet)          - sekretær
 • Tverrfagleg samling (1 dg i nov) (arr.bispedømmet)      - organist, diakon, trusopplærar og prest      
 • Infoseminar om Eritrea (arr: Ål kommune)                    - diakon
 • Kurs formidling av bibelfortellingar (arr. prostiet)         - prest, diakon, trusopplærar og kyrkjeverje
 • Tekstlesarkurs (arr. prostiet)                                           - fleire av tekstlesarane i kyrkja deltok
 • Kveldskurs formidling av vanskeleg bibelfortellingar

  for frivillige (arr. kyrkja/søndagsskule Hemsedal)         - fleire frivillige i barnearbeidet deltok

Sokneråda sendte ein representant på Ungdomens Bispedømmemøte. Det var Anne Munkejord.

 

Diakonen deltek på ABV (Arbeidsveiledningsgruppe) på Modum der det er gruppe av personar med ulik kyrkjelege stillingar og ein veileder. Det er 3-4 samlingar i semesteret.

 

Trusopplærar har teke 15 studiepoeng i « Levande tru – kristen tru i praksis» (våren 2018) og 15 studiepoeng i «Bibelen –truskjelda» (hausten 2018).  Dette går inn i eit nettstudie på 60 studiepoeng i trusopplæring i samarbeid med MF og VID.

 

Diakonen arrangerte halvdagskurs på Gol bedehus om musikkterapi i eldreomsorgen.  Helse og Omsorg frå heile Hallingdal var invitert i tillegg til alle andre som ønska. Musikkterapeut Guri Gjermstad Dypvik hadde kurset og musikkterapeut Manna Fenes deltok også. 16 deltok på kurset.

 

 

skolens-sangbok.jpg

SAMARBEID I HALLINGDAL

 

Kyrkjeverjene i Hallingdal har hatt 4 møter i løpet av 2018. På dei fleste møtene for kyrkjeverjene møter også prosten. 

 

Trusopplærarane har hatt 2 regionale samlingar våren 2018 og ingen på hausthalvåret. 

 

Diakonane har hatt 6 samlingar.  Det er diakon berre i Gol og Ål. Dei har hatt sorggruppe for Ål og Gol saman og dei har også saman arrangert forbønsgudsteneste for barn og unge i Palestina og Israel i Torpo kyrkje.

 

Prestane i Hallingdal har samling kvar månad.

 

På gravferdsområdet skal det kvart år arrangerast eit dialogmøte med alle trussamfunn i lokalmiljøet.  På slike samlingar har det siste åra vore gravferdsbyrå og kyrkjeverjer som har møtt og i blant 1-2 trussamfunn. Dette har delvis vore møte for alle Hallingdalskommunane eller både Valdres og Hallingdal. Det vart ingen slik møte i 2018, men blir på nytt i 2019.

 

 

SAMLINGAR I STABEN

 

 • Stabsmøter ca annakvar tysdag (2 timar)

   

 • I juni hadde staben i Gol og i Hemsedal felles stabstur over 2 dagar.  Fyrste dag var stabsdag saman med staben i Modum på Blåfargeverket. Om kvelden deltok staben på 70-årsmarkering for bispedømmet på konsert i Tønsberg domkirke. Det var overnatting på Strand leirstad ved Sandefjord og tur og befaring i Svelvik kyrkje på heimvegen.

   

 • Stabane i Hemsedal og Gol var også samla etter arbeidstid på flatbrødbakeriet i Hemsedal ein kveld i desember.  Der hadde kyrkjetenaren i Hemsedal, som opprinneleg er bakar, kurs og bakstekveld for stabane.  Vi laga vår eigen pizza som vi et saman, vi baka julekake og småkaker.

   

   

                                    

  DIAKONVIGSLING 8. APRIL

   

  I april vart Martha Frøyland vigsla til diakon.  Ho hadde då vore tilsett sidan august 2017. 

  Martha vart vigsla til teneste av biskop Per Arne Dahl. Etter gudstenesta var det fest på Gol bedehus med småmat, lefsekling, kaker og mange helsingar til Martha. Over 100 personar deltok på festen etter gudstenesta.  Det vart ein høgtideleg og fin dag.

   

   

   

   

   

   

   

  MEDARBEIDERFEST 15. NOVEMBER

   

   

  MenighetI november arrangerte staben fest for alle frivillige og medarbeidarar i kyrkja.  Festen var på Gol bedehus og nesten 50 personar i tillegg til staben deltok.  Staben stod for mat og underholdning. Det var flotte musikkinnslag ved Manna Fenes (fiolin) og Guri Gjermstad Dypvik (piano).  Ordførar Heidi Granli og Guri G. Dypvik vart intervjua om frivilligheit.

   

   

   

   

   

   

   

  RESULTAT – DEI ULIKE FELLESRÅDSOMRÅDA

   

  Kyrkjeleg administrasjon, kap. 41.

   

  Av saker som har vore arbeid med i 2018  kan nemnast:

 1. Det er innført Vipps til kollekt (sokneråda) og til betaling ved arrangement (fellesrådet)
 2. Samanslåing av Gol sokn og Herad sokn til eit sokn frå 01.01.2020. Saka er ferdig handsama og vedteke i Bispedømmerådet.
 3. Utarbeid rutinar og delvis sett i verk regelverk for GDPR (nye regalar om personvern)
 4. Starta arbeidet med opprydding av arkiv særleg med tanke på GDPR reglar.
 5. Sekretær har arbeid systematisk med facebooksida og auka følgjarar frå 542 til 655 sidan 2017.
 6. Utført psykososial kartlegging i staben og hatt påfølgjande møte med bedriftshelsetenesten om resultat og vidare oppfølging
 7. Oppdatert/laga nye HMS rutiner for varslingsrutinar og opplæring av nye tilsette
 8. Gjennomført årleg vernerunde
 9. Arbeid med eventuelt innføring av IKT plattforma Kirkepartner i Hallingdal – ikkje realisert enno
 10. Ny leigeavtale for 10 nye år på Gol bedehus er forhandla fram

 

Utfordringar:

 • Kontinuerlig arbeid for eit godt arbeidsmiljø.
 • Meir systematisk planarbeid med målsettingar
 • Utvikle brukarundersøkingar ved ulike arrangement og kyrkjelege handlingar
 • Skaffe nok økonomi både gjennom tilskot frå kommunen, men også via andre plassar det går å søke støtte frå
 • Stor opprydding i arkiv og fjernarkiv for å kunne starte på ny arkivperiode frå 01.01.2020 når sokneråda er slått saman
 • Laga nytt arbeidsregelment/reglement for fleksitid mm
 • Sjekke/ajourføre kyrkjebyggdatabasen der alt inventar er innført
 • Førebu samanslåing av sokna med tanke på budsjett, rekneskap, Brønnøysund register mm

   

   

  Kyrkjene, kap. 42

  Av arbeid på kyrkjebygga i 2018 kan nemnast:

 • Varmestyring i Herad kyrkje er på plass
 • Tetting av 7 lekkasjar på sprinklinga i Herad.  Anlegget er trykksett på nytt og fungerer nå bra.
 • Montert utringarar som gir melding på telefon til kyrkjetenar og kyrkjeverje om det blir lekkasjar – unngår då brannutrykking.
 • Reperasjon av tak på Gol kyrkje (ikkje heilt tett enno)
 • Reperasjon av vindskier på tak Herad etter vinteren
 • Reperasjon av vassrøyr – bytta deler til plast i kjellar Gol kyrkje etter lekkasje
 • Reperasjon og oppsett av nye nødlys etter årleg gjennomgang

   

  Utfordringar:

 • Sluttføring av rehabilitering i Gol kyrkje –sprinkling, brannvatn.
 • Lekkasjar på taket på Gol kyrkje – oppfølging vidare
 • Oppussing av alterring Gol kyrkje
 • Utbetring av kloakken i Gol kyrkje
 • Om ynskjeleg få projektor i Herad kyrkje
 • Oppussing av dåpssakrestiet i Herad kyrkje- nye skap og løysingar
 • Dåpsengelen – plassering og bruk i Gol kyrkje
 • Vedlikehaldsbeis på øvre del av Herad kyrkje (nederste veggane er beisa)
 • Utgreie innbrotsalarmar
 • Termofotografering og eventuelt tilstandsanalyse av kyrkjebygga

   

   

  Kyrkjegardane, kap.43.

  Av arbeid som er gjort i 2018 kan nemnast:

 • Årleg dugnad før konfirmasjon på begge kyrkjegardane
 • Sumarstell på 98 graver og planting på 91 av desse
 • Hauststell på 50 graver (sokneråda plantar)
 • Bolting av 17 gravminne
 • Flytting av 28 gravminne
 • Sett ned 19 plantekasser
 • Skaffa ny stemplingskasse til Herad
 • Ny båretralle med store hjul (lett å trille frå og til bårerom)
 • Skaffa ny monumenttralle (HMS tiltak for å unngå ryggtrøbbel)
 • Utviding av Gol kyrkjegard – sjekka for kulturminner og teke jordprøver
 • Grusa opp parkeringsplass ved Herad kyrkje
 • Fjerna kabel som gjekk inn på gravplass i Herad

   

  Utfordringar:

 • Reperasjon av steinmur under hjørne på gravfelt A i Gol (arbeid er bestilt)
 • Vidareføring av planteplana Gol kyrkjegard
 • Nytt alter på stavkyrkjetomta
 • Kva skal skje med gamal «stav» som mest sannsynleg er frå gamle stavkyrkja
 • Reparere gjerde på stavkyrkjetomta
 • Motorvarmar til gravemaskin og andre køyretøy ved «bingen» ved Herad kyrkjegard
 • Vidare arbeid med flytting av gravminne på Gol felt G og Herad felt E og F.
 • Nytt gjerde på sørsida av  Gol kyrkjegard
 • Asfaltering av parkeringsplassane (Herad vart utsett for å få det asfaltert saman med gangveg)
 • Vidareføring av arbeidet med utviding av kyrkjegarden ved Gol kyrkje
 • Nye vasspostar på Gol kyrkjegard
 • Nye oppslagstavler ved kyrkjene og pusse opp dei som står der.

   

   

  Parkeringplassen ved Herad før den vart grusa

   

   

  Andre kyrkjelege formål, kap.44.

             

  Kyrkjemusikk

 • Det var til saman 8 konsertar i kyrkjene i Gol og Herad i 2018 inklusiv ein orgelmeditasjon.

  Av desse er:

 • 1 trekkspelkonsert i Herad kyrkje
 • 1 konsert med Kråkesølv saman med orgel og fele i Herad
 • 1 orgelmeditasjon i påsken i Herad kyrkje
 • 1 orgelkonsert i Gol kyrkje

  1 korkonsert med russisk sanggruppe i Gol kyrkje

 • 1 tradisjonell adventskonsert i Gol kyrkje med lokale kor og solistar deltok

Andre aktørar som har brukt kyrkjene:         

 • Frelsesarmeen hadde konsert i Gol kyrkje i april
 • Julekonsert med Mads Belden i Gol kyrkje

   

 • Det har vore engasjert fleire solistar til oppdrag på gudstenester og musikkinnslag på kveldsbøna i stavkyrkja – (fiolin, trekkspel, hardingfele, lutt, trompet og song og gitar)
 • Det har vore 1 folkemusikkmesse i Gol stavkyrkje
 • Det har vore bra innsats frå nokre forsongarar på gudstenestene
 • Kantoren spelar til alle kyrkjelege handlingar og gudstenester og på andakter og gudstenester på Helsetunet
 • Kantoren spelar på  PU- sanggruppe annakvar veke saman med diakonen
 • Kantoren vår har skrive fleire nye musikkstykke som er framført i kyrkjene våre

   

   

   

  Vintage Sheet Music

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trusopplæring

  Trusopplæringsplanen er eit arbeidsreiskap for alt arbeidet til kyrkjelydspedagogen – plana blir evaluert kvart år.  Tal i ( ) er tal frå 2017.

  Trusopplæringsutvalet har hatt 2 møter i 2018. Trusopplæringsplanen har hatt ei større revidering i 2018 så fokus har stort sett i møtene vore det som står i planen.

   

 • Gjennomført 36(17) dåp i 2018, av desse hadde 28 (13) bustadadresse i Gol.  8 (4) barn har bustadadresse andre stader, men er døypte i Gol. 1 barn frå Gol er døypt i anna kommune.  Dette vil seia at 29 barn som bur i Gol er døypt i 2018
 • 3 tilflytta barn som er døypt i 2017 og 2016 er registrert ekstra inn på dåpsbesøk.
 • 12 (13) frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for ca 65 barn. Dåpsbesøkjarane går på besøk til 1, 2 og 3-års dåpsdag
 • Babysang i samarbeid med Frelsesarmeen. 14(18) barn har delteke i 2018. I tillegg er storesøsken med iblant.
 • Utdeling av bok til alle 4-åringane med 1 samling i Gol og 1 samling i Herad i forkant av gudstenesta. Dei fekk utdelt bok på hausttakkefest i Herad kyrkje og 5-åringane var også invitert.  15(14) 4-åringar og fire 5-åringar møtte opp. 
 • Dåpsskule for 6-åringane – 1 påskesamling i Herad kyrkje og 1 i Gol kyrkje før Sprell Levande gudstenste der dei fekk utdelt bok. 6 (4) barn deltok.
 • Gardsbesøk og den gode hyrde –der 3 fyrsteklassingar deltok på opplegg i Gol kyrkje og besøk i sauefjøs for å sjå på nyfødde lam.
 • Tårnagenthelg for 8-åringar. Laurdag var agentane på symboljakt i kyrkja, på tur i tårnet,  løyste mysteriet om den gamle stavkyrkjenøkkelen og med på planlegging av vandregudsteneste. Søndag deltok dei på vandregudsteneste frå Herad kyrkje om Eiklidbrua og attende til Frøysokstugu der det var kyrkjekaffe. 12(8) agentar deltok.
 • Middelalderdag for 4. trinn – klassebesøk og gudsteneste med uteaktivitetar i og rundt stavkyrkja.
 • «Lys vaken» samling med overnatting i kyrkja for 10-åringar. Laurdag gjekk med til å bli kjent i Gol kyrkje, pynta lysglas, gjekk tur til stavkyrkjetomta, åt pizza og var med på planlegginga av gudstensta søndag.  Dei fekk utdelt boka: Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga. 6 (10) barn deltok.
 • KA- dag (Kyrkjeaktivitet)  på planleggingsdagen i november.  KA-dagen var eit tilbod til barn i 1.- 3. klasse. Samlinga starta i Gol kyrkje med opplegg der, før tur ned til bedehuset via «gamleskulen» der det var stopp med ein leik ute. På Gol bedehus vart det matpakke og aktivitetar ut dagen. Til saman 14 (15) barn deltok og 2 (3)  større barn hjalp til med leik og aktivitet deler av dagen.
 • 10 samlingar med «Gullrekka» som er  eit barnearbeid for barn 4 - 13 år ein fredag i månaden. (Frå 2019 blir det også småbarnsang frå 0-4 år i Gullrekka).

  Trusopplærar har hatt ansvar for fellessamlingane og vore med på gruppe 7-9 år. I løpet av året har ca 35 (40) barn og unge vore innom.  Trusopplærar har også ansvar for rapportering til Acta på gruppa 10-13.  Det er 6 frivillige leiarar med på Gullrekka i tillegg til trusopplærar.

 • Konfirmantar:  Trusopplærar deltok på konfirmantleir og konfirmantfestival for konfirmantane i Hallingdal og Nore og Uvdal. Det var til saman 42 (38) konfirmantar i Gol og Herad våren 2018.
 • «Helmax helaften» - eit arrangement for ungdom frå heile Hallingdal i oktober på Gol bedehus.  Trusopplæringa er arrangør. Ca 70(65)unge frå 8. klasse og oppover deltok. Av desse var ca 15 ungdomar frå Gol.  Her var det taco, andakt, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjent med kvarandre. I tillegg var Stig Morten Seierstad frå Maritastiftelsen der.
 • 3 barnehagar i Gol har vore med på julekrybbevandring i kyrkja før jul (delt på 3 samlingar). For fyrste gong var alle 3 vandringane i Herad kyrkje.
 •  Ungdomsklubben Amadeus, som er eit ope hus for ungdom ca annakvar laurdagskveld på Gol bedehus, har hatt veldig variert oppmøte gjennom året.  I vårhalvåret samt ei samling i klatrehallen på hausten, hadde stort oppmøte, men totalt gjennom året er det berre 3-4 faste som kjem kvar gong.
 • Trusopplærar var i september på besøk til 6. trinn på Gol skule med opplegget «Vandring gjennom Bibelen for barn» (VGBB). Det er tre pararellar på trinnet og opplegget gjekk over to dobbeltimar i kvar klasse. Den eine dobbeltimene hadde gjennomgang av det gamle testamentet, mens det i andre timen handla om det nye testamentet. Totalt 46 elevar deltok.
 • Det er gitt leirstøtte til 1 ungdom som har vore på 4H-utveksling i Gambia.  Støtta er gitt frå eit bunde fond som skal brukast til ungdomsarbeid.

   

   

   

  happy kids

   

  Diakoni

  Gol har ein godkjent diakoniplan som er arbeidsreiskap for diakonen og som blir evaluert jamleg. Diakoniutvalet har hatt 2 møter i 2018.

   

  Tiltak og aktivitetar som diakonen har ansvar for.

 • Torsdagstreff for kvinner og barn - fleirkulturelt treff – eit samarbeid mellom Diakoniutvalet, Helselaget og Røde Kors. 9 treff i 2018 pluss ein tur til Langedrag i juni.  Der deltok 102 personar. Torsdagstreffet har også dyrkingstreff på Renslotunet der fleire av deltakarane dyrkar sine eigne grønsaker. I 2018 fekk torsdagstreffet 35 000 kr i tilskot frå nasjonaltilskotsordninga mot barnefattigdom.
 • Åpent hus – formiddagstreff for eldre på Gol bedehus siste torsdagen i månaden. Det har i alt vore 8 møter og 1 tur til Nesbyen.  22 deltok på turen og gjennomsnittleg er det 23 personar  på møta.
 • Sangstunder for personar med funksjonsnedsettingar kvar 14. dag. Gruppa blir drive av diakon, organist og 1 frivillig på kjøkkenet. 13 brukarar pluss tilsette har delteke. Det har vore 21 sangstunder i 2018. Gruppa var også med på adventstund i Gol kyrkje og kyrkjekaffe etterpå på Gol bedehus.35 deltok i kyrkja og 30 på kyrkjekaffen.
 • «Eldres dag» i Gol der Gol Helselag står for kyrkjekaffe på Helselagstugu etter gudstenesta.
 • Andakt på Helsetunet annakvar onsdag av enten presten eller diakonen saman med organisten. Andakter: 15 på Helsetunet og 10 på Rundingen omsorgsbustad

  Gudstenester på institusjon: 7 (4 med nattverd) på Helsetunet og 1 med nattverd på Rundingen.

  Det har delteke i gjennomsnitt 20 på Helsetunet og 10 på Rundingen.

 • Diakonens time: Omsorgsbustadane i Furuvegen, Torstadvegen og Blågangen fekk 10 besøk kvar i 2018.  Dagsenteret har hatt 10 besøk av diakonen.
 • Åpen kyrkje i Herad kyrkje kvar tysdag kl. 18.00-19.00 for stillheit, meditasjon, bøn og lystenning. Frå oktober vart tida endra til kl.15.00 -16.00.  Det har vore samling 40 kveldar og 4-8 personar har vore innom kvar gong.
 • Diakonen har samarbeid med trusopplærar om ungdomsklubben Amadeus anna kvar laurdag på Gol bedehus.
 • Planlegging av ungdomskafé saman med ungdomslosen. Tiltaket er ein gong i veka på Kafé Makalaus og starta i januar 2019.  Det er innvilga tilskot frå stiftinga Anders Jahres fond på 25.000 kr til tiltaket for skuleåret 2018/2019.
 • 26 personar som fylte enten 80 eller 90 år i 2017, og som ikkje fekk gratulasjonsbesøk i løpet av 2017, fikk tilbod om besøk dette året. Av dei var det 24 som ønska besøk og fekk det.

  Frå 2018 vart praksisen endra til å berre besøke dei som fyller 90 år. Dette på grunn av erfaring med at mange 80-åringar i dag er aktive og har nettverk rundt seg, og dermed ikkje er ei gruppe som har mest behov for diakoni. Diakoniutvalet har valt å satse på andre og nye tiltak.

  13 personer har fylt 90 år i 2018. Alle fekk tilbod om besøk, og 11 av desse mottok besøk.

 • Fasteaksjon – dør–til-dør aksjon for Kirkens Nødhjelp der konfirmantane deltok. Konfirmantane fekk besøk av ungdomar frå Changemaker (KFUK/KFUM) som fortalte om fasteaksjonen.  I 2018 vart det samla inn 42 617 kr i Gol og 11 101 kr i Herad.
 • Diakonen har saman med diakonen i Ål arrangert forbønsgudsteneste for barn og unge i Palestina og Israel i Torpo kyrkje.Ca 20 deltok på gudstenesta.
 • Diakoniutvalet hadde ansvaret  for kveldsmat etter kveldsgudstenesta skjærtorsdag.  I tillegg ordna diakoniutvalet kyrkjekaffe til diakonvigslinga, forbønsgudsteneste for barn og unge i Palestina og Israel og Alle helgens-gudsteneste både i Gol og Herad.  Det var også diakoniutvalet som ordna kyrkjekaffe på adventsstunda for menneske med nedsett funksjonsemne.
 • Diakonane i Gol og Ål hadde felles sorggruppe våren 2018.  4 personar deltok.
 • 43 personar har fått heimebesøk av diakonen i 2018. Diakonen har hatt 10 samtaler utanom heimebesøk.
 • Diakon og prest inviterte alle som hadde mista nokon siste året til ein open kveld på Gol bedehus etter Allehelgens dag.  3 personar  møtte.

   

  For meir detaljerte opplysningar om arbeidet under kapitel 44- sjå elles eiga årsmelding frå dei ulike tilsette som blir sendt sokneråda.

   

  愛情を受け取るイメージ

   

  ØKONOMIEN

  Rekneskapsresultatet for 2018 viser eit mindreforbruk i høve budsjett på  116 674,49 kr

  Nokon utgiftspostar er overskride, mens andre har mindreforbruk.

  Dei fleste inntektspostar er som budsjettert eller litt lågare.

  Noko av grunnen til mindreforbruket er blant anna:

  • Det har kome inn 66 600 kr i sjukelønsrefusjon, men det har vore brukt lite vikarar i dei aktuelle stillingane.  Det har vore sett inn vikar på enkelttiltak og så har resten av staben teke litt meir av enkelete oppgåver. På andre felt blant anna administrativt kan ein del oppgåver forskyvast.
  • På grunn av ein veldig varm og tørr sumar var pågangen på plantekasser og stell stort på kyrkjegarden og det kom inn nesten 32 000 kr meir enn budsjettert på dette arbeidet.
  • Posten på ekstrahjelp som går på prosjektet med flytting av gravminne, hadde eit mindreforbruk på om lag 13 000 kr. Dette kjem av at han som skulle hatt jobben hadde skada seg så han ikkje kunne ta det oppdraget. Det lykkast å få tak i ein person som utførte noko av dette arbeidet på hausten i tillegg til at ein av sumarvikarane vart sett på noko flytting av gravminner.

Mindreforbruket er foreslege overført til kyrkjeleg fellesråd sitt disposisjonsfond.

 

SLUTTORD

Det ligg fortsatt mykje spenning i korleis ny trus- og livssyns lov vil bli, korleis kyrkja skal bli finansiert og korleis kyrkja skal organiserast etter 2020.  Mykje av dette vil mest sannsynleg bli bestemt i løpet av 2019.

 

Personalet har siste året vore stabilt og det er ingen kjente endringar i vente.

 

Arbeidsmiljøet er ein viktig faktor for at tenestene me yter skal verta gode. Å utvikle gode samarbeidsrelasjonar og kjensle av fellesskap, samt kompetanseheving hjå  tilsette er nødvendig for å utføre kvalitative tenester. Utvikling av brukarundersøkingar som kan gje ein peikepinn på kva som fungerer bra og potensiale for å endre ting, bør på plass.

 

Det er også viktig å gi innbyggjarane våre gode opplevingar i møte med kyrkja. For å gjere dette er samarbeidet med andre lag og organisasjonar, frivillige og Gol kommune særs viktig.

 

Kommunen gir rammevilkåra for kva standard våre tenester har til innbyggjarane i Gol 

Kommunen sine haldningar til kyrkja har vore gode og det er eit nært og godt samarbeid med kommunen, noko fellesrådet er svært takknemlege for.  Ein sit med ei kjensle av at vi lyfter i lag.

 

Gol kyrkjelege fellesråd takkar tilsette, frivillige, soknerådsmedlemer, andre samarbeidspartnarar og Gol kommune for godt samarbeid. Vi ser fram mot vidare godt samarbeid i 2019.

 

Gol 20.02.2019

 

…………………………………………                        ………………………………………...

Anne Gerd Jorde                                                                   Ola Grønseth

Kyrkjeverje                                                                            Leiar Gol kyrkjeleg fellesråd

 

 

ÅRSMELDING 2018 FOR TRUSOPPLÆRINGA I GOL OG HERAD

 

Tilsette:

Britt Marie Haraldset Hafsås arbeidde i 50 % stilling og hadde 50 % permisjon frå 01.01.18 – 01.08.18. Gerd Eli Berge var tilsett som vikar i 50 % stilling for Gol og Herad frå 01.01. – 30.07.18, men vart sjukemeldt frå slutten av april.

Dåp og dåpsbesøk:

I 2017 vart 36 born døypt i Gol og Herad. Trusopplæraren har ansvar for å skaffe materiell til utdeling ved dåpssamtalen og til dåpsbesøk ved 1-, 2- og 3-års dåpsdag. På dåpsbesøkermøte i januar delte vi ut 29 dåpsbarn døypt i 2018, pluss tre tilflyttarar døypt i 2017 og 2016. Det var 12 frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for ca 65 born i 2018.

Babysong:

Babysong vert arrangert i samarbeid med Frelsesarmeen. 14 born med i løpet av året, i tillegg var det iblant med storesøsken.

Dåpsskule:

Dåpsskulen vart dette året halde i mars og det var seks 6-åringar som deltok. Opplegget hadde fokus på påskebodskapen - første samling var påskevandring i Herad kyrkje, den andre var i Gol kyrkje der borna laga påskepynt og song påskesongar. Dåpsskulen vart avslutta med Sprell Levande gudsteneste i Gol kyrkje, med utdeling av diplom og 6-årsbok , påsketreet var pynta og born frå Gullrekka deltok også.

Tårnagenthelg:

Siste helga i april var det Tårnagenthelg for 3. klassingar i Herad kyrkje. Laurdag var agentane på symboljakt, på tur i tårnet, løyste mysteriet om den gamle kyrkjenøkkelen og med på planlegging av vandregudsteneste. Sundagen var dei aktive i gjennomføringa av vandregudstenesta som gjekk frå kyrkja til Frøysokstugu der det var kyrkjekaffi/saft. Totalt 12 agentar deltok.

Gardsbesøk og den gode hyrde

Ein ettermiddag i starten av mai, først med samling i Gol kyrkje og så besøk i sauefjøs like ved for å sjå på sauer og nyfødde lam. 3 førsteklassingar deltok.

Middelalderdagen for 4.trinn

Trusopplæraren har vore saman med presten om å gjennomføra middelalderdag med gudsteneste i stavkyrkja og ulike leikar og uteaktivitetar på område.

Trusopplæring i naturen (Når eg ser din himmel)

Ikkje gjennomført i 2018.

4-årsbok

4-årsboka vart utdelt på ei felles gudsteneste i Herad kyrkje i september. Der var det Sprell Levande gudsteneste med hausttakkefest og deltaking av Gullrekka. 15 fireåringar deltok totalt. Det var to ettermiddagssamlingar for fireåringane tidlegare i veka, ei i Gol og ei i Herad.

Gullrekka – 5 år:

Femåringane i Gol og Herad fekk ein spesiell invitasjon til å vere med på Gullrekka i september, og på gudstenesten der og Gullrekka og fireåringane deltok. Der fekk dei utdelt ein DVD med Kirkerottene. Totalt 4 femåringar deltok.

Helmax helaften:

13. oktober var igjen ungdom frå heile Hallingdal invitert til Helmax helaften på Gol bedehus. Stig Morten Seierstad frå Maritastiftelsen kom og «trollbatt» ungdomane med si historie den dagen. I tillegg var det som vanleg taco, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjend med kvarandre. Ca 70 ungdom frå 8. klasse og oppover deltok, i år var ca 15 av desse frå Gol.

KA-dag:

På skulen sin planleggingsdag fred. 17. november arrangerte vi KA-dag for 1.-3. klasse. KA står for KyrkjeAktivitetsdag. I 2018 var temaet «fellesskap» Vi starta med ei samling i kyrkja. Der vart vi litt kjend med kvarandre og kyrkjetenar og organist, vi song og høyrde om Abraham, før vi avslutta med bønevandring. Deretter gjekk vi til bedehuset via 30-leik på skuleplassen. På bedehuset var det nye samlingar, leik og formingsaktivitetar. Totalt 14 barn deltok (2 førsteklassingar, 5 andreklassingar, 6 tredjeklassingar og ei storesyster), og 2 større barn/ungdom hjelpte til saman med diakon og kyrkjeverje.   

Lys Vaken:

25. – 26. november deltok 6 ti-åringar på Lys Vaken i Gol kyrkje. Dei vart kjende i kyrkja, pynta lysglas, gjekk tur til den gamle stavkyrkjetomta og åt pizza. Dei fekk høyre om Samuel i tempelet tempelet og var med å lage til gudsteneste på sundagen. Under gudstenestan fekk dei boka: «Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga».

Julekrybbevandring:

Tre barnehagar i Gol og Herad kom på julekrybbevandring i desember, fordelt på 3 samlingar. For fyrste gong var desse vandringane i Herad kyrkje. Dette fungerte flott, men vi ser at store grupper bør vere i Gol, då det blir litt trongt i Herad, spesielt i våpenhuset. Prest og trusopplærar samarbeidar med staben om å gjennomføre dette.

Konfirmanter:

Til saman var det 42  konfirmantar i Gol og Herad i 2018. Trusopplærar deltok på konfirmantleiren på KRIK senteret i januar (Britt Marie),  på konfirmantfestivalen for alle hallingdalskonfirmantane på Gol samfunnshus i februar og på samtalegudstenesta i Gol kyrkje (Gerd Eli).

Gullrekka:

Trusopplæraren har ansvar for fellessamlingane på Gullrekka og har vore med på gruppa 7-9 år. Gullrekka er på Gol bedehus ein fredag i månaden. Trusopplærar har og hovudansvar for rapportering av 10-13 på Gullrekka og kontakt inn mot Acta. Etter fellessamlingane på Gullrekka går 10-13 stort sett opp i gymsalen og har ulike aktivitetar der. I løpet av 2018 har ca 35 born og unge vore innom. På nokre samlingar har vi fått hjelp av ein ungdomsleiar. I 2019 prøver vi å utvide tilbodet med småbarnssang.

 

 

Amadeus:

Oppslutninga rundt Amadeus, ope hus for ungdom på bedehuset laurdagskveldane har svinga mykje gjennom 2018. I vårhalvåret var det nokre samlingar med god oppslutning, og vi hadde ei samling i klatrehallen i haust med godt oppmøte, men totalt gjennom året har vi berre ein 3-4 ungdomar med stabilt oppmøte. Vi vurderer tilbodet til ungdomar utover vinteren 2019.

Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB):

Trusopplæraren var i september på besøk i 6.-klassane på Gol skule og gjennomførde VGBB. Det er tre parallellar på trinnet og opplegget er to dobbelttimar i kvar klasse, ein med gjennomgang av det gamle testamentet, og ein med gjennomgang av det nye testamentet. Totalt 46 elevar deltok.

Andre tilbod til barn og unge i regi av kyrkja:

 

Leirstøtte: Liv Karin Bakke Haugen fekk støtte til 4H-utveksling i Gambia. Denne saka vart handsama spesielt i fellesrådet.

Fagleg samarbeid og kurs:

Trusopplærarane i Hallingdal har møttest 2 gonger i løpet av våren for utveksling av erfaringar og fagleg påfyll. I tillegg deltok fleire på fagsamling i Hemsedal med Anne Kristin Aasmundstveit 12. februar og på Gol 13. februar.

Fagdagar arrangert av bispedømmet: Modum 7. feb (Britt Marie og Gerd Eli), Tønsberg 30.-31. mai og Drammen 21. nov. (Britt Marie).

I tillegg var Britt Marie på kurs i Bibelreisen 16. okt og trosopplæringskonferansen 17. okt.

Britt Marie Haraldset Hafsås har tatt 15 studiepoeng i Levande tru – kristen tru i praksis (våren), og 15 studiepoeng i Bibelen – truskjelda (hausten) på VID. Dette går inn i eit nettstudie på 60 studiepoeng i trusopplæring som er samarbeid mellom MF og VID.

Trusopplæringsutvalet:

Trusopplæringsutvalet hadde to møter på vårhalvåret. Her var hovudfokus revidering av trusopplæringsplanen, som vart godkjend på soknerådsmøter i mai. Det vart ikkje møte på hausten.

Takk

Takk til alle som har vore med å bidrege i trusopplæringa – tilsette, frivillige, foreldre og føresette!

Det er eit stor og  gjevande arbeid me får vera med i – å bringa barn og unge til Kristus slik at dei kan bli verande hos han slik som dei ved dåpen blir sameina med han.

Takk til Han som har gitt oss tenesta og oppgåva: « Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»                                      

 

                          Britt Marie Haraldset Hafsås                                       Gerd Eli Berge

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT - MUSIKK 2018

 

I løpet av 2018 har musikk spilt en viktig rolle i kirkens liv her i Gol og Herad.

Kantoren Justin Vickery har sørget for spilling i gudstjenestene, andakter på hesletunet,PU sang, vielser, begravlser og konserter. Han har også koordinert forsangertjeneste i gudstjenestene og vært med i og planlagte fine konserter.

 

Det var 1 orgelkonsert i høsten spilt av Vickery og en korkonsert med Nikolsky Male Ensemble - begge to i Gol kyrkje.I Herad ble de holdt en konsert med Kråkesølv , Rebecca Loft og Vickery i februar og trekkspillkonsert i januar med Håvard Svensdrud.På Skjærtorsdag var det orgelmeditasjon ved Vickery – også i Herad. Den årlige advenstkonserten var vellykket med flott deltakelse fra lokale kor og musikker.Den koralfantasi Folkefrelsar ved Vickery var hovedverk. En stor takk til alle deltakere.I forbindelse med disse konsertene har de kommet mange hundrede mennesker gjennom kirkens dører.

 

I juni var det folkemesse i stavkirken med innsats fra sangere og folkemusikker fra hele Hallingdal. Vickery dirigerte prosjektkoret og spilte på harmonium.Jan Olav Skinnemoen var prest.

 

Det har vært bra innsats fra forsanger gjennom 2018.De har gjort mye for å berike gudstjenester. Spesielt takk til Gunnar Slåtto og Gunnvor Skinnemoen som har bidratt mye.

Det har også vært mye samarbeid med lokale solister gjennom året i gudstjenester og i stavkirkens sommer completorium/kveldsbønn.Spesielt takk til Larissa Vassilieva som har bidratt mye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2018

 

Diakoniutvalget

Medlemmer: Olveig Engene (leder), Inger Lagmannsgård, Bjørg Hoftun, Ingebjørg Solhjell og Martha Frøyland (ansatt)

Varamenn: Bibbi Hatten, Marianne Brenn og Solveig Rundhovde

Antall møter: 2 (februar og august)

 

Tiltak og aktiviteter

 

 • Åpent hus på Gol bedehus

Formiddagstreff siste torsdag i måneden.

Komite: Sigrid Hoftun, Mari Eiklid, Sigrid Gjerden, Tove Lien, og Martha Frøyland

Antall treff: 8

I tillegg hadde vi en dagstur til Nesbyen 30. august. 22 deltok på turen.

Gjennomsnittlig har 23 personer møtt opp på de treffene.

 

 • Torsdagstreff for kvinner og barn

Flerkulturelle treff for kvinner og barn på Helselagsstugu tredje torsdagen i måneden. Det er et samarbeid med Gol Helselag, Røde Kors og Diakoniutvalget. I år fikk vi tilskudd fra Nasjonaltilskuddsordning for barnefattigdom på 35.000 kr.

Komite: Gunhild Sørum (Gol Helselag), Solveig Lindheim (Røde Kors), Ingrid Økesveen, Ingebjørg Solbakken, Marie Louise Mole, Selmavit Tesfayesus, Haifa Saatawi, Ai Qun Huang, Ligia Lagmannsdokken og Martha Frøyland

Antall treff: 9

I tillegg dro vi til Langedrag på tur 17. juni. 102 deltok på turen.

Torsdagstreff har også hatt dyrkingsprosjekt på Renslojordet i sommer/høst.

Se egen årsmelding.

 

 • Sangstunder for mennesker med nedsatt funksjonsevner

Annen hver onsdag på fellesstua på Helsetunvegen. Fikk økonomisk tilskudd fra Kristelig Studieforbund som tidligere.

Antall deltagere: 13 brukere + ansatte/ledsagere, Martha Frøyland (leder), Justin Vickery (piano) og en frivillig som hjelper til på kjøkkenet.

Antall sangstunder: 21

I tillegg hadde vi adventsstund i Gol kirke 5. desember. Ca. 35 til stedet under gudstjeneste, og ca. 30 deltok på kirkekaffe i etterkant på bedehuset.

 

 • Andakt og nattverdsgudstjeneste på Gol helsetun og omsorgsboliger

Antall andakter: 17 på Helsetunet, 10 på Rundingen

Antall gudstjenester: 7 (av 4 med nattverd) på Helsetunet, 1 med nattverd på Rundingen

Antall deltagere: Gjennomsnitt ca. 20 på Helsetunet, 10 på Rundingen

 

 • Diakonens time

Furuvegen, Torstadvegen og Blågangen fikk 10 besøk hver.

Dagsenteret fikk 10 besøk.

 

 • Åpen kirke i Herad kirke – stillhetsarbeid

Herad kirke er åpen for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning hver tirsdag mellom kl.18-19. Fra og med oktober flyttet vi tidspunktet til kl.15-16, og det har fungert greit.

Antall kvelder: 40

4 – 8 personer har vært innom hver gang.

 

 • Ungdomsklubb Amadeus

Diakonen har videre samarbeidet med trosopplæreren om Amadeus. Henviser til årsmeldingen til trosopplæring.

 

 • Ungdomskafé

Måltidsfellesskap og temasamtaler for videregåendeskoleelever. Har fått 25.000 kr. fra AJHS til dette prosjektet høsten 2018-våren 2019. Samarbeidspartneren ungdomslos har vært vakant i våren 2018, og vi startet med planleggingen i høst. Kaféen kommer i gang igjen januar 2019.

 

 • Samtaler/hjemmebesøk/sognebud

Antall hjemmebesøk: 43

Antall samtale utenom hjemmebesøk: 10

Antall sognebud: 0

 

 • Gratulasjonsbesøk til 80- og 90-åringer

26 personer som fylte enten 80 eller 90 i 2017, og som ikke fikk gratulasjonsbesøk i løpet av 2017, fikk tilbud om besøk dette året. Av dem, 24 fikk besøk.

Fra 2018 endret vi praksis til kun besøk av de som fyller 90 år. Dette på grunn av at vi erfarer at mange 80-åringene i dag er oppegående og har nettverk rundt seg, og dermed ikke en gruppe trenger diakoni mest. Diakoniutvalget har valgt å satse på andre og nye tiltak.

13 personer har fylt 90 i 2018. Alle fikk tilbud om besøk, og 11 fikk besøk.

 

 • Kirkekaffe

Diakoniutvalget hadde ansvar for kveldsmat etter kveldsmesse skjærtorsdag 29. mars. I tillegg ordnet diakoniutvalget kirkekaffe til diakonvigsling 8. april, forbønnsgudstjeneste for barn og unge i Palestina og Israel 23. sep, allehelgensdag 5. nov (både i Gol kirke og Herad) og adventsstund for sangstund med mns med nedsattfunksjonsevne 5.des.

 

 • Forbønnsgudstjeneste for barn og unge i Palestina og Israel

I samarbeid med Ål arrangerte vi forbønnsgudstjeneste med bønnevandring i Torpo kyrkje 23. sep. Dette var i forbindelse med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, som Den norske kirke var med på å arrangere. Ca. 20 deltok på gudstjenesten.

 

 • Eldres dag

Søndag den 30.sep. Gudstjeneste i Gol kirke kl.11.00 med kirkekaffe på Helselagsstugu ved Gol helselag. Ca. 25 deltok på kirkekaffen.

 

 • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Fikk besøk av ungdommer fra Changemaker (KFUK KFUM) for å fortelle om fasteaksjonen til konfirmantene. Pengene ble samlet inn av konfirmantene og deres foreldre den 20. mars. Gol samlet inn 42 617 kr og Herad samlet inn 11 101 kr.

 

 • Sorgarbeid

Det ble holdt en sorggruppe våren 2018 i samarbeid med menigheten på Ål. 4 personer deltok på gruppa.

Dem som har mistet en av sine nærmeste i det siste året, fikk invitasjon av presten og diakonen til en åpenkveld på Gol bedehus 14. nov. 3 møtte opp.

 

 • Medarbeiderfest

Staben arrangerte en medarbeiderfest 15. november på bedehuset. Til sammen 55 som deltok på festen.

 

 • Kurs i musikkterapi i eldreomsorgen

I regi av kirkas diakoni ble det arrangert kurs i musikkterapi i eldreomsorgen 15. november. Musikkterapeuten på Fjell sjykeheim, Guri Gjermstad Dypvik var hovedkursholder. Kurset var spesielt tilrettelagt for helsepersonell, men var også åpent for andre interesserte. Alle sykehjemmene og lederne i hjemmetjenesten i hele Hallingdal fikk invitasjon, og kurset ble annonsert i Hallingdølen. 16 deltok på kurset, av dem 13 helsepersonell.

 

 

Gol, den 17. januar 2019

Martha Frøyland