Til deg som ynskjer å nytte eksisterande gravstad


Skal gammal grav brukast opp att, må fredingstida vera over. Denne er på 20 år i Gol. Urnegraver har same fredingstid som kistegrav, men det er mogleg å setje ei urne i ei kistegrav om fredingstida ikkje er omme.Når det er ynskje om å bruke ei eksisterande grav, må den som sørgjer for gravferda, først og fremst innhente samtykke frå festaren av gravstaden. Dersom det er festaren av gravstaden som er død, skal den som sørgjer for gravferda, gje samtykke til bruk.

 

Tilbake