Årsmeldinger 2019


ÅRSMELDING 2019 FOR TRUSOPPLÆRINGA I GOL OG HERAD 

Tilsette: 
Britt Marie Haraldset Hafsås har 60% stilling som kyrkjelydspedagog i Gol og Herad og 40% i Hemsedal.
Dåp og dåpsbesøk:
I 2019 vart 21 born døypt i Gol og Herad. Trusopplæraren har ansvar for å skaffe materiell til utdeling ved dåpssamtalen og til dåpsbesøk ved 1-, 2- og 3-års dåpsdag. På dåpsbesøkermøte i januar delte vi ut 23 dåpsbarn døypt i 2019, pluss seks tilflyttarar døypt i 2018 og 2017. Det var 15 frivillige dåpsbesøkjarar som til saman hadde ansvar for ca 75 born i 2018.
Babysong:
Babysong vert arrangert i samarbeid med Frelsesarmeen. 18 born med i løpet av året, i tillegg var det iblant med storesøsken.
(snart) Førsteklasses:
Dåpsskulen endra namn til (snart) førsteklasses, både for ikkje å «avvise» nokon som ikkje er døypt, og for å kome inn under same namn som den nasjonale satsinga for 6-åringar (Førsteklasses). Samlingane var i mars og det var ni 6-åringar som deltok. Tema for samlingane var «den miskunnsame samaritanen» i Herad og påske i Gol kyrkje. (snart) førsteklasses vart avslutta med Sprell Levande gudsteneste i Gol kyrkje, med utdeling av diplom og 6-årsbok , der born frå Gullrekka og deltok. 
Tårnagenthelg:
Midt i mai var det Tårnagenthelg for 3. klassingar i Herad kyrkje. Laurdag var agentane på symboljakt, på tur i tårnet, utforska nattverdsmysteriet og var med å planlegge gudsteneste. Sundagen var dei aktive i gjennomføringa gudstenesta. Totalt 8 agentar deltok.
Gardsbesøk og den gode hyrde
Ein ettermiddag i starten av mai, først med samling i Gol kyrkje og så besøk i sauefjøset hos Kjetil Golberg for å sjå på sauer og nyfødde lam. 5 førsteklassingar deltok, pluss nokon søsken.
Middelalderdagen for 4.trinn
Trusopplæraren har vore saman med presten om å gjennomføra middelalderdag med gudsteneste i stavkyrkja og ulike leikar og uteaktivitetar på område. 
Trusopplæring i naturen (Når eg ser din himmel)
Ikkje gjennomført i 2019.
4-årsbok
4-årsboka vart utdelt på ei felles gudsteneste i Herad kyrkje i september. Der var det Sprell Levande gudsteneste med deltaking av Gullrekka. 15 fireåringar deltok totalt. Det var to ettermiddagssamlingar for fireåringane i forkant, ei i Gol og ei i Herad. 
Gullrekka – 5 år:
Femåringane i Gol og Herad fekk ein spesiell invitasjon til å vere med på Gullrekka i september, og på gudstenesten der og Gullrekka og fireåringane deltok. Der fekk dei utdelt ein DVD med Kirkerottene. Totalt 6 femåringar deltok. 
Helmax helaften:
19. oktober var igjen ungdom frå heile Hallingdal invitert til Helmax helaften på Gol bedehus. Arnstein Bleiktvedt hadde apell. I tillegg var det som vanleg taco, leik, konkurransar, song og tid til å bli kjend med kvarandre. Ca 60 ungdom frå 8. klasse og oppover deltok, i år var ca 15 av desse frå Gol.
KA-dag:
På skulen sin planleggingsdag fred. 17. november arrangerte vi KA-dag for 1.-3. klasse. KA står for KyrkjeAktivitetsdag. I 2019 var temaet «alle gode ting». Dagen starta i kyrkja, før ein gjekk via gamle Gol skule med leikaktivitet til bedehuset. Totalt 12 barn deltok, og 4 større barn/ungdom hjelpte til saman med diakon og kyrkjeverje. Gerd Eli Berge var vikar for kyrkjelydspedagogen den dagen.
Lys Vaken:
23.-24. november deltok 11 ti-åringar på Lys Vaken i Gol kyrkje. Dei vart kjende i kyrkja, gjekk tur til den gamle stavkyrkjetomta, åt taco og såg film. Dei fekk høyre om Samuel i tempelet og var med å lage til gudsteneste på sundagen. Under gudstenestan fekk dei boka: «Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga».
Julekrybbevandring:
Fire barnehagar i Gol og Herad kom på julekrybbevandring i desember, fordelt på 3 samlingar. Breidokk, Vesterhuset og Hallingmo kom til Gol kyrkje, Herad til Herad.  
Konfirmanter:
Til saman var det 45  konfirmantar i Gol og Herad i 2019. Trusopplærar deltok på ei konfirmantsamling, konfirmantleiren på KRIK senteret i januar og  på konfirmantfestivalen for alle hallingdalskonfirmantane på Gol samfunnshus i mars.
Gullrekka:
Trusopplæraren har ansvar for fellessamlingane på Gullrekka og har hatt ei gruppe med småbarnssang for dei under 4 år i lag med ein vaksen. Gullrekka er på Gol bedehus ein fredag i månaden. Trusopplærar har og hovudansvar for rapportering av 10-13 på Gullrekka og kontakt inn mot Acta. Etter fellessamlingane på Gullrekka går 10-13 stort sett opp i gymsalen og har ulike aktivitetar der. I løpet av 2019 har ca 40 born og unge vore innom. 
Amadeus:
Oppslutninga rundt Amadeus, ope hus for ungdom på bedehuset laurdagskveldane har ikkje vore så veldig stor i 2019, men ein ønsker å ta vare på dei som kjem, og håpar å få med fleire. Ijanuar-mars var det samling ca annakvar laurdag, deretter hadde vi eit treff i månaden. 
Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB):
Trusopplæraren var i oktober på besøk i 5.-klassane og i november/desember i 6.-klassane på Gol skule og gjennomførde VGBB. Opplegget går over to dobbelttimar i kvar klasse, ein med gjennomgang av det gamle testamentet, og ein med gjennomgang av det nye testamentet. Totalt 89 elevar deltok.
Andre tilbod til barn og unge i regi av kyrkja:

Fårefestivalen: Kyrkja i Gol og Herad hadde stand på Fårefestivalen. Der var det grilling av marshmallows, sauejakt og gjettekonkurranse.
Leirstøtte: Ingen ungdom søkte om støtte til å reisa på leir i 2019.
Fagleg samarbeid og kurs:
Trusopplærarane i Hallingdal har møttest 2 gongar i løpet av våren for utveksling av erfaringar og fagleg påfyll. 
Britt Marie deltok på fagsamling arrangert av sundagsskulen i Hemsedal i januar, og på kurs om barn og sorg arrangert av diakonen på Gol i november. I tillegg var ho på trosopplæringskonferansen 6. november.
Fagdagar arrangert av bispedømmet har ikkje vore prioritert dette året. 
Britt Marie Haraldset Hafsås tok 15 studiepoeng i «barn og unge i trusopplæringa» på MF. Dette fullførte eit nettstudie på 60 studiepoeng i trusopplæring som er samarbeid mellom MF og VID. 
Trusopplæringsutvalet:
Trusopplæringsutvalet hadde eit møte i januar der ein evaluerte tiltaka frå 2018 og planla framover. Det vart ikkje møte på hausten. Nytt utval vart vald av soknerådet i november. Takk til Hanne Mari Brenno Grubben, Kari Birgit Møllerplass, Elin Jorde, Jorunn Stake, Anny Lono Smedsgård, Ingrid Nibstad Fosshagen og Kathrine Grangård Leikvold som har gjort ein innsats dei siste åra. 
Takk
Takk til alle som har vore med å bidrege i trusopplæringa – tilsette, frivillige, foreldre og føresette! 
Det er eit stort og  gjevande arbeid me får vera med i – å bringa barn og unge til Kristus.
Takk til Han som har gitt oss tenesta og oppgåva: « Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»                                       
 
 Britt Marie Haraldset Hafsås   

 

   

Årsmelding for Gol og Herad diakoniutvalg 2019

Diakoniutvalget
Medlemmer: Olveig Engene (leder), Inger Lagmannsgård, Bjørg Hoftun, Ingebjørg Solhjell og Martha Frøyland Bleiktvedt
Varamenn: Bibbi Hatten, Marianne Brenn og Solveig Rundhovde
Antall møter: 2 (februar og august)

Tiltak og aktiviteter

Samtaler/hjemmebesøk/sognebud
Antall hjemmebesøk: 75 
Antall samtale utenom hjemmebesøk: 25
Antall sognebud: 5

Gratulasjonsbesøk til 90- og 100-åringer
15 personer som fylte enten 90 eller 100 i 2019 fikk tilbud om besøk enten av diakonen eller frivillige. Gullrekka og Amadeus har vært med å lage gavene.

Sorgarbeid
Sorgarbeid for voksne
Det har vært tilbud om sorggruppe, men siden det ikke var nok påmeldte ble det ikke holdt noen sorggrupper for voksne.
Dem som har mistet en av sine nærmeste i det siste året, fikk invitasjon til en åpenkveld på Kafé Makalaus 12. nov. Samarbeid med kreftkontakten Jorunn V. Stake. 1 møtte opp. Dette må evalueres til neste år.
Sorggruppe for barn som har mistet en av sine nærmeste
Sorggruppe for barn startet opp i september i samarbeid med Psykisk Helse, skolehelsetjenesten og kreftkontakten. Tilbudet er gratis og åpent for alle i Hallingdal. 8 barn med foresatte og 2 ungdommer deltar. Vi følger et modell som sorgarbeid i Vestfold har utviklet. Det går over 6 samlinger, og vi har hatt 3 samlinger i høst. Vi fortsetter etter nyttår. I november fikk vi veiledning ved Ole Hafell, diakonen som jobber kun med sorg og barn i Vestfold. 
Kurs i barns og unges sorg
Arrangerte et åpent kurs om barns og unges sorg ved Ole Hafell 20. nov på Gol bedehus. Det meldte seg interesser fra ulike instanser som kriseteamet, PPT, hjemmesykepleien og barnehagen. 21 deltok på kurset.

Andakt og nattverdsgudstjeneste på Gol helsetun og omsorgsboliger
Antall andakter: 20 på Helsetunet, 5 på Rundingen
Antall gudstjenester: 5 (av 4 med nattverd) på Helsetunet, 3 med nattverd på Rundingen

Diakonens time
Furuvege, Torstadvegen og Blågangen fikk 7 besøk hver.
Dagsenteret fikk 9 besøk. 

Ungdomskafé
Måltidsfellesskap og temasamtaler for videregåendeskoleelever. Vi fikk overføre tilskudd fra AJHS på 25.000 kr. fra 2018 til 2019. Sammen med ungdomslos (oppfølgingstjeneste for vgs-elever) arrangerte vi ungdomskafé over lengre periode både i vår og høst 2019. Det første halvåret var vi på Kafé Makalaus. Makalaus lagde middag til oss, og vi hadde temasamtaler rundt middagsbordet. Det møtte opp 1-4 ungdommer hver gang. Kaféen ble gjort kjent gjennom snapchat, skolens informasjonstavla, plakater og stand på Valentins dagen, men det ikke ga spesielt økning i oppslutningen. Etter sommeren flyttet vi oss til Gol vgs på spisesalen til RM-fag. Da var det lærere og elever på RM-faget som lagde mat til oss. Vi kuttet temasamtale-delen, i håp om å sette ned terskelen. Til sammen var det 15 elever som kom innom. Da dette ikke ga en oppslutning som vi i utgangspunktet hadde håpet på, i tillegg til at vi ikke har mer tilskudd til neste år, avslutter vi tilbudet for denne gang.

Åpen kirke i Herad kirke – stillhetsarbeid
Herad kirke er åpen for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning hver tirsdag mellom kl.15-16.
Antall kvelder: 40
 
Forbønnstjeneste
Forbønnsgudstjeneste for de forfulgte
I samarbeid med diakonen på Ål ble det arrangert forbønnsgudstjeneste for de forfulgte kristne i Herad kyrkje 10. nov. Dette var i forbindelse med Søndag for de forfulgte i regi av blant annet Stefanus alliansen. Gudstjenesten var bygd opp etter Eivind Skeies fortelling «Den Hellige Oljen». Ungdommer fra både Gol og Ål medvirket under gudstjenesten. Andrea Søgnen spilte langleik, og vi hadde bønnevandring.

Bønnekrukker
Menigheten fikk to bønnekrukker til Gol kyrkje og Herad kyrkje som anonyme gaver. Bønnekrukkene står bak i kirkerommet ved lysgloben. Hvem som helst kan skrive bønnelapper og legge i krukkene. Bønnekrukkene blir tatt fram til alteret i gudstjenesten og blir bedt for. Bønnelappene er anonyme, og blir makulerte når krukkene er fulle.

Åpent hus på Gol bedehus
Formiddagstreff siste torsdag i måneden. 
Komite: Sigrid Hoftun, Mari Eiklid, Inger Lagmannsgård, Solveig Bleiktvedt og Martha Frøyland Bleiktvedt
Antall treff: 8
I tillegg arrangerte vi en dagstur til Dagali og Geilo 29. august. 17 deltok på turen.
Gjennomsnittlig har 20 personer møtt opp på de treffene.

Eldres dag
Det var Jan Olav Skinnemoen sin avskjedsgudstjeneste i år på den søndagen vi pleide å ha eldres dag. Diakoniutvalget og Helselaget ble enige om å arrangere dagen igjen til neste år.

Sangstunder for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Annen hver onsdag på fellesstua på Helsetunvegen. Fikk økonomisk tilskudd fra Kristelig Studieforbund som tidligere.
Antall deltagere: 13 brukere + ansatte/ledsagere, Martha Frøyland Bleiktvedt (leder), Justin Vickery (piano) og en frivillig som hjelper til på kjøkkenet.
Antall sangstunder: 19
I tillegg var sangstund med på gudstjeneste i Gol kyrkje 26. mai og adventsstund 11. desember. 

 

Kirkekaffe
Diakoniutvalget hadde ansvar for kveldsmat etter kveldsmesse skjærtorsdag 18. april. I tillegg var det kirkekaffe i regi av diakoniutvalget etter gudstjeneste med sangstund 26. mai, allehelgensdag 3. nov (både i Gol og Herad), forbønnsgudstjeneste for de forfulgte 10. nov, og adventsstund for sangstund 11.des.

Arbeid rettet mot innvandrere
Torsdagstreff for kvinner og barn
Flerkulturelle treff for kvinner og barn på Helselagsstugu tredje torsdagen i måneden. Det er et samarbeid med Gol Helselag, Røde Kors og Diakoniutvalget. 
Komite: Gunhild Sørum (Gol Helselag), Solveig Lindheim (Røde Kors), Marie Louise Mole, Selmavit Tesfayesus, Haifa Saatawi, Ai Qun Huang og Martha Frøyland Bleiktvedt
Antall treff: 9
I tillegg arrangerte vi aketur til Merket (Røde Kors sitt leirsted) 10. februar. 45 deltok på turen. 
Torsdagstreff har også hatt dyrkingsprosjekt på Renslojordet i sommer/høst. 
Se egen årsmelding.

Leksehjelp
Det var tilbud om leksehjelp hver onsdag kl.15-17 fra oktober 2018 til april 2019 i samarbeid med frivilligsentralen. Vi avsluttet tilbudet da det var få som benyttet seg av tiltaket. 

Språkkafé
Samarbeid med integreringstjeneste i kommunen og biblioteket, har vi hatt språkkafé to ganger. 12 personer deltok.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Fikk besøk av en ungdom fra Changemaker (KFUK/KFUM) for å fortelle om fasteaksjonen til konfirmantene. Pengene ble samlet inn av konfirmantene og deres foreldre den 9. april. Gol samlet inn 41 098 kr og Herad samlet inn 8 437 kr. 

Rullatormila
I samarbeid med Dagsenteret på Helsetunet, ble det arrangert et helt overkommelig rullatorløp, Rullatormila, 9. august. Idéen fikk vi fra Modum menighet, som har hatt arrangementet i over 10 år med stor suksess. Diakonen var på inspirasjonssamling i Modum i juni og lærte hvordan de hadde organisert og gjennomført. 
Det ble en vellykket dag med fint vær. Vi var på sansehagen, og det var til sammen 28 personer som deltok på løpet, men var langt flere tilstede. Helsetunet bidro med grillmat, drikke, kake og kaffe. Soknepresten delte ut medaljer. Flere fra kirkekontoret stilte opp og hadde ulike oppgaver. SpareBank1 bidro med startnummer. Arne Haugstad spilte trekkspill under hele arrangementet. Ordføreren kom innom og deltok på løpet. Det er planlagt ny Rullatormila sommeren 2020.

Bibellesegruppe
Samarbeid med Normisjon. Startet i mai, annen hver mandag kl.19-20 på Gol bedehus. Leste hele Markus evangeliet før sommeren og Lukas evangeliet etter sommeren. Ca. 10 møtte opp hver gang.

 

Formiddagsstund for mennesker med nedsatt hukommelse
Etter ønske fra en pårørende, arrangerte diakoniutvalget formiddagsstund spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt hukommelse 1. oktober på bedehuset. Det var sang, kort bibellesning og formiddagsmat. Det var 3 personer med følge som deltok på arrangementet. Diakoniutvalget skal være i dialog med pårørende, og arrangerer opplegget igjen dersom det er ønske om det.

Gol, den 2. januar 2020
Martha Frøyland Bleiktvedt

 

ÅRSRAPPORT - MUSIKK 2019
 

 
I løpet av 2019 har musikk spilt en viktig rolle i kirkens liv her i Gol og Herad. 
 
Kantoren Justin Vickery har sørget for spilling i gudstjenestene, andakter på helsetunet, PU sang, vielser, begravelser og konserter. Han har også koordinert forsangertjeneste i gudstjenestene og vært med i og planlagte fine konserter. 
 
15.mars var det flott konsert med Camilla Lou i Herad kyrkje . 7.april var det flott konsert i Gol kyrkje med Roar Engelberg på panfløyte og Justin Vickery på orgel. På Skjærtorsdag var det orgelmeditasjon ved Vickery i Herad. Den årlige advenstkonserten var vellykket med flott deltakelse fra lokale kor og musikker. Den koralfantasi Folkefrelsar ved Vickery var hovedverk. En stor takk til alle deltakere. Det var også konsert med kulturskolen i høsten 2019. I forbindelse med disse konsertene har det kommet mange hundrede mennesker gjennom kirkens dører. 
 
I juni var det folkemesse i stavkirken med innsats fra sangere og folkemusikker fra hele Hallingdal. Vickery dirigerte prosjektkoret og spilte på harmonium og orgel. Jan Olav Skinnemoen var prest. 
 
Det har vært bra innsats fra forsanger gjennom 2019.De har gjort mye for å berike gudstjenester. Spesielt takk til Gunnar Slåtto og Gunnvor Skinnemoen som har bidratt mye. Elever fra kulturskolen har også bidratt mye – både på helsetun og i kyrkja som forsanger.
 
Det har også vært mye samarbeid med lokale solister gjennom året i gudstjenester og i stavkirkens sommer completorium/kveldsbønn. Spesielt takk til Larissa Vassilieva som har bidratt mye og hun ble takket av fra kantor under kyrkjekaffe på bedehuset da hun flyttet fra Gol til Sverige i juni.

 

                              

Tilbake