Til deg som skal betale festeavgift til kyrkjegarden


Ei urnegrav og ei enkel kistegrav er fri for betaling i fredingstida. Festa grav ved sida av ei ny grav må det betalast avgift på frå det året grava blir festa. Rekning på festeavgift vert send ut kvart 5. år. Festeavgifta vert fastsett av kommunestyret etter forslag frå kyrkjeleg fellesråd som administrerer arbeidet på kyrkjegardane.

For dei som ikkje hadde bustad i kommunen då dødsfallet fann stad, er betalingsvilkåra noko annleis. Kyrkjekontoret kan gi nærare opplysningar om det.

 

Tilbake