Til deg som skal besøkje kyrkjegarden


Alle er velkomne til å besøkje kyrkjegardane våre, men opphald og ferdsel må skje med ei verdigheit som kyrkjegarden sin eigenart tilseier. Dei som er på kyrkjegarden, skal ferdast gåande, og hundar skal vera i band. Rullestol blir her rekna som gåande. Viss det er behov for kjøring med bil på kyrkjegarden, må det innhentast løyve frå kyrkjekontoret.
Det er også mogleg å søkje opp kart over gravplassar på heimesidene til kyrkjekontora. På denne måten kan ein finne fram til graver som ein ikkje veit kvar ligg på kyrkjegarden.
Du vil også finne bilete av alle gravminna inn på heimesida.

 

Tilbake