Born i gravferda


Mange er usikre på om borna bør være med i gravferda eller ikkje. Generelt bør born få være med i alle fall frå dei er 4 år. Born har like stort behov for å uttrykke sin sorg som vaksne, men det utrykkast ikkje alltid på same måte. Born vekslar raskt mellom glede og sorg - leik er ein viktig del av kvardagen også for et sørgjande born. Vi må ikkje tru at dette betyr at de skal "sparast for" eller "beskyttast mot" sorga samen med reisten av familien. Allereie frå 3 års alderen er barn opptatt av død. Dersom dei vaksne møter dette med openheit, og legg til rette for bornas sorg, er det godt og viktig for dei å få delta.


Det er viktig å lage gode rammer for borns deltaking i ei gravferd. Forklar på forhand at det kjem til å være mykje blomar, kor kista skal stå og korleis det vil sjå ut. Det er fint å kunne gå inn i kyrkja og sjå før gravferda, og så ta ein tur ut att og prate om korleis det opplevast. Forklar også at det er fint og naturlig at vaksne gret og reagerar, at det er fordi vi er glade i kvarandre og er lei oss fordi ein er død. Dersom foreldra er usikre på om dei sjølv er i stand til å ta vare på borna under gravferda er det fint å finne nokon andre som borna har tillit til, men som ikkje sto avdøde so nær, som kan være saman med borna.


Ta gjerne kontakt med presten på førehand for å prate om dette. Det finst også gode bornebøker om gravferd og om born og sorg, som kan brukast som utgangspunkt for å prate med borna.

 

Tilbake